Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

360. Rottebekæmpelse - økonomi

Sagsnr.: 09.13.01-P19-36-17 Sagsbehandler: Lene Skovmose  

Rottebekæmpelse - økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Pia Colstrup

Sagsresume

Serviceniveau og økonomi for varetagelse af opgaven med forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herning Kommune blev besluttet af byrådet den 17. maj 2016, pkt. 168.

 

Ændring af lovgivning på området har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn ved rotteanmeldelser end tidligere, og dermed kræver opgaven flere resurser end først antaget. Området forventes at udvise et underskud på ca. 535.000 kr. for 2017.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år. 

Sagsfremstilling

Lovændringen medfører bl.a. et behov for hyppigere opfølgning i forbindelse med giftudlægning på ejendomme med rottetilhold, hvilket giver flere besøg pr. rotteanmeldelse end tidligere. Den ændrede lovgivning har derfor vist sig, at kræve flere resurser end først antaget.

 

Aktivitetstilpasningen, som følge af den ændrede lovgivning, har givet en positiv udvikling i antallet af rotte anmeldelser. Fra sept. 2016 til sept. 2017 er antallet af rotteanmeldelser reduceret fra 3.218 anmeldelser til 2.543 anmeldelser. Dette skyldes primært en effektiv opfølgning på de aktive sager, og at rottebekæmperne nu i højere grad rådgiver omkring forebyggelse til borgerne. På sigt forventes der på den baggrund yderligere nedgang i anmeldelserne.

 

Da opgaven som følge af lovændringen medfører flere tilsyn, og dermed kræver flere resurser end først antaget, udviser det forventede regnskab et underskud på ca. 535.000 kr. i 2017.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år.   

Økonomi

Nuværende takst på 42 kr. er baseret på et udgiftsniveau på 3 mio. kr.

 

Fra 2018 og frem ser budgettet ud som nedenstående tabel:

 

 

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret via ejendomsskattebilletten.

 

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr., udgør det årlige gebyr til rottebekæmpelse 42 kr. i 2017.

  

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil det årlige gebyr til rottebekæmpelse fra 2018-2021 udgøre 49 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at gebyret til forebyggelse og bekæmpelse af rotter ændres fra nuværende 42 kr. til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021,

 

at indtægts - og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger, funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forhøjes med 600.000 kr. fra 2018-2021.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.