Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

367. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Samtidig anmodes om at udvide anvendelsen af beløbet til også at omfatte udskiftning af badeværelser i ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Samtidig anmodes om, at anvendelse af beløbet udvides til også at omfatte renovering af badeværelser i ejendommen.

 

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der bebos af borgere, visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Efterhånden må det konstateres, at det ikke kun er køkkenerne, der er nedslidte, men også badeværelserne.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget foreslås, at der fremover i forbindelse med fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.  

 

Renoveringsprisen for et køkken er ca. 70.000 kr. og for et badeværelse ca. 35.000 kr.

 

Med den ændrede anvendelse vil der ikke indenfor det afsatte rådighedsbeløb kunne ske renovering af samtlige køkkener i ejendommen, som oprindeligt planlagt. De resterende køkkener vil blive renoveret løbende som en del af den almindelige vedligehold.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 "Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C", nyt understednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 "Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener",

 

at anvendelse af anlægsbevillingen udvides til også at omfatte renovering af badeværelser.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.