Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

363. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222093 "Stitunnel under Trehøjevej" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2014, pkt. 136, 1.000.000 kr. i udgift til etablering af en stitunnel under Trehøjevej. På byrådsmødet den 22 juni 2015 pkt. 186 blev der bevilget yderligere 833.00 kr. til projektet, pga. uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold og højt grundvandsspejl.  

Økonomi

 

Samlet set er der et merforbrug på 197.837 kr., hvilket skyldes omprojektering og flytning af tunnel på grund af højt grundvandsspejl.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen og anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.