Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

361. Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I lov om anlæg af Holstebro-motorvejen fremgår det, at den nuværende hovedlandevej 422 skal nedklassificeres til kommunevej på strækningen fra Løven Å syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro, når motorvejen er anlagt.

 

Forvaltningen anbefaler, at overdragelsesaftalen med Vejdirektoratet godkendes.

Sagsfremstilling

 Den 5,1 km lange vejstrækning, som Herning Kommune får overdraget, er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

Der er tale om en 8 meter bred ubelyst 2-sporet landevej i åbent land med grøn rabat i begge sider, 2 rundkørsler og et større brobygværk over banen. Desuden er der et større rastepladsanlæg i begge sider ved kommunegrænsen.

 

Der er afholdt overdragelsesforretning med Vejdirektoratet, og tidspunktet for overdragelse til Herning Kommune er fremrykket til den 27. november 2017, på grund af motorvejsstrækningens færdiggørelse før tid.

 

Overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag. 

Økonomi

De årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter til belægninger, renhold, udstyr, vintertjeneste m.v. er beregnet til 350.000 kr., dog ekskl. toiletbygningen, som er besluttet nedlagt. Driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022, under afledt drift.

 

Brobygværket over banen har en nyværdi på ca. 20 mio. kr. og en forventet levetid på 100 år. Bygværket er opført i 1960 og er i god stand. Udgiften til renovering/udskiftning af bygværket er ikke indeholdt i ovenstående drift- og vedligeholdelsesudgift, idet udgiften vil skulle indarbejdes i investeringsoversigten i lighed med øvrige bygværksudskiftninger.

 

Det er aftalt, at Herning Kommune modtager et refusionsbeløb på 924.000 kr. som forventes udbetalt i 2018. Refusionsbeløbet vil bl.a. skulle anvendes til asfaltarbejder.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at overdragelsesaftalen godkendes,

 

at der afsættes driftsbudget til indtægter fra Vejdirektoratet på 924.000 kr. i 2018 samt driftsbudget til tilsvarende udgifter på 924.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203007 Arbejder for fremmed regning, ny gruppering 508 Vejstrækning ved Aulum,

 

at driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med investeringsoversigten fra 2019-2022, under afledt drift.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Aftale Herning Kommune og Vejdirektoratet - omklassificering af del af vej 422