Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

356. Markedsføring af Haderup, Hodsager, Feldborg

Sagsnr.: 04.21.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Markedsføring af Haderup, Hodsager, Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

Der ansøges om 250.000 til markedsføring af Haderup, Hodsager og Feldborg. Det primære formål er synliggørelse af styrkepositionerne i området, sekundært formål er bosætning. Der skal udarbejdes marketingværktøjer der er målrettet en specifik målgruppe, og kan supplere nuværende værktøjer, fx hjemmesider. Med styrkepositionerne i fokus markedsføres byerne som et samlet område, og der skal etableres yderligere aktiviteter på tværs af de tre byer. Markedsføringen vil fremhæve de lokale styrkepositioner og være i tråd med Herning Kommunes brand- og bosætningsstrategi.

Sagsfremstilling

De tre bysamfund Haderup, Hodsager og Feldborg ansøgte 7. november 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget om i alt 517.500 kr. af puljen for de tidligere LAG-midler til markedsføring af de tre landsbyer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen, med signal om en bevilling på 250-300.00 kr. til omegnen Haderup, Feldborg og Hodsager til fremme af områdets styrkepositioner indenfor mikroturisme bl.a. årutisme, BMX, Hodsager Rideskov o.l.

I den mellemliggende periode har forvaltningen og repræsentanter for Borgerforeningerne i de tre områder afholdt to møder, og er på den baggrund kommet frem til følgende reviderede ansøgning:

 

Forvaltningen foreslår at man via en øget markedsføring af styrkepositionerne i Hodsager, Feldborg og Haderup, arbejder fokuseret med at skabe øget kendskab til og interesse for flere at benytte sig af disse aktiviteter og/eller faciliteter.

Via dette øgede kendskab, vil man sekundært skabe interesse for at kunne bosætte sig området. Det er således styrkepositionerne, der skal skabe den indledende interesse for området – efter den tese at dette område har nogle unikke styrkepositioner, som er underkommunikerede, og som vi derfor ser et stort potentiale for at flere kunne udbrede.

 

Styrkepositionerne defineres som:

For Haderup: Å-fiskeri og natur

For Hodsager: Rideskoven

For Feldborg: BMX-faciliteter

 

Marketingværktøjer

En markedsføringsindsats skal igangsættes via forskellige marketingværktøjer (som kan supplere eksisterende materialer) fx:

·         Korte film og billeder som kan anvendes i online markedsføring på Facebook og relevante hjemmesider.

·         Trykt materiale og evt. andre reklameartikler som kan uddeles til besøgende og bruges til relevante arrangementer.

 

Det primære budskab er fokuseret på de definerede styrkepositioner, men disse bakkes op af mere bosætningsorienterede budskaber og materialer – fx brochurer der ligger op ad Herning Kommunes bosætningsbrochure og nye sider/tekst på byernes hjemmesider, som fortæller om fordelene ved at bo i netop disse områder – herunder fokus på infrastruktur, børnepasning, indkøbsmuligheder, foreningsliv, natur og fællesskab.

 

Målgruppe

Disse marketingværktøjer skal udbredes til særligt definerede målgrupper, særligt udenfor kommunen, der kan være interesserede i at besøge og evt. bosætte sig i området.

Her fokuseres på, børnefamilier, kommende børnefamilier og førstegangskøbere udenfor kommunen, i en vis radius fra området – samt folk med en særlig interesse for hhv. ridning, BMX, fiskeri og naturoplevelser.

For hvert eneste værktøj defineres målgruppe og en aktiveringsplan, som skal sikre at målgruppen rammes så effektivt som muligt af budskabet.

 

Lokale guides/ambassadører

Det er væsentligt, at det i forhold til bosætningsbudskabet gøres nemt at komme i kontakt med lokale guides eller ambassadører, som kan udfolde de gode fortællinger om netop dette område endnu mere – og med et personligt udgangspunkt. Kommer en gæst til byen eller overvejer en familie at flytte til og har spørgsmål, skal det være nemt at finde en person, der kan svare og give dem en introduktion og evt. rundtur i området. Dette kan gøres ved at udnævne ambassadører, som kan kontaktes via brochurer og hjemmesider.

 

Fokus på endagsturisme / besøgende

Oplevelsen som besøgende i området og i forbindelse med de tre styrkepositioner skal analyseres og. optimeres. Når man er kommet til området, kan man så let finde en anden attraktion at besøge, kan man finde rundt, og finde ud af hvor man eksempelvis kan købe mad, overnatning mv.? En styrket indsats skal optimere den oplevelse de besøgende i området bydes.

 

Aktiviteter

De tre byer markedsføres samlet, og derfor er det også vigtigt at skabe aktiviteter på tværs af de 3 byer, der bidrager til sammenholdet – og som kan bruges aktivt i fortællingerne om området.

 

Det videre arbejde og samspil med Herning Kommunes brand- og bosætningsstrategi

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre borgerforeninger samt en repræsentant fra forvaltningen. Sidstnævnte vil bistå gruppen med at sikre at de udarbejdede materialer er i tråd med Herning Kommunes bosætnings- og brandingstrategi, samt bidrage med sparring i forhold til udvikling og aktivering af markedsføringstiltag.

Det er forventningen af projektet vil bidrage til en fælles ramme for markedsføring, som andre landsbyer også kan anvende for at fremhæve deres unikke styrkepositioner og sætte øget fokus på bosætning.

Økonomi

Budgettet for markedsføring af de tre landsbyer inddeles i flg områder (beløb anslået):

·         Beskrivelse af styrkepositioner, udarbejdelse af materiale og aktivering ift. relevant målgruppe: samlet 100.000 kr.

·         Bosætningsfokus: materiale til besøgende evt. brochure/indstik til Herning Kommunes bosætningsmateriale, tilpasning af hjemmesider: 50.000 kr.

·         Fokus på optimering af endagsturisme/besøgende: 50.000 kr.

·         Aktiviteter/events som afvikles på tværs af de 3 landsbyer: 50.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 250.000 til markedsføring af omegnen Haderup, Hodsager og Feldborg og fremme af områdets styrkepositioner på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.
at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de tre borgerforeninger samt en repræsentant fra forvaltningen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.