Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

354. Iværksætterstrategi for Herning Kommune

Sagsnr.: 24.10.07-G01-1-17 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Iværksætterstrategi for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

For at sikre, at Herning Kommune fortsat vil være i top, når det handler om erhvervsklima i Danmark er der gennem den seneste periode arbejdet med en videreudvikling af iværksætterområdet med målet at sikre endnu mere vækst i fremtiden. Vigtigheden af området understreges af, at forvaltningen i forbindelse med budgetforliget 2018 er blevet bedt om at udarbejde en iværksætterstrategi. Strategien skal sikre, at Herning Kommunes iværksætterstrategi opleves som en samlet aktivitet, der stiler mod højere aktivitet i udviklingen og etableringen af morgendagens virksomheder i Herning.

Retningen i strategien og rammen til de næste 4 års arbejde søges godkendt.

 

Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh præsenterer sagen på mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning er kendetegnet ved et godt, aktivt og alsidigt erhvervsliv. Det har for kommunen været et bevidst prioriteret område gennem mange år og det ser vi resultaterne af bl.a. i de sidste 8 års DI undersøgelser. For at sikre, at det også skal være tilfældet i årene fremover, ledes der efter uforløste potentialer i erhvervssatsningen, og det vurderes, at en ekstra indsats på iværksætterområdet, netop er en sådan.

Under hensyntagen til Herning Kommunes erhvervsstrategi og vores styrkepositioner indenfor erhvervsområdet, skal iværksætterstrategien hjælpe med til at endnu flere starter egen virksomhed og at overlevelsesraten blandt de startende bliver endnu højere, på trods af at overlevelsesraten allerede er høj blandt dem vi sammenligner os med.

 

En aktiv og vellykket iværksætterindsats er interessant isoleret set, men endnu mere interessant når man medregner alle de afledte effekter den også medfører. En frugtbar iværksætterstrategi har positive indflydelse på den langsigtede beskæftigelse. Den bidrager til at fastholde og tiltrække yderligere uddannelsesinstitutioner. Den medvirker til at skabe stolthed blandt kommunens borgere og virksomheder og sidst men ikke mindst er den med til at brande Herning som en foretagsom og udviklende by hvor alle muligheder er åbne.

 

En samlet indsats

Iværksætterstrategien skal fungere som en samlende og retningssættende strategi som alle interne og eksterne lokale aktører indenfor iværksætteri kan se sig selv i, og ønsker at bidrage til. Det indledende arbejde med iværksætterstrategien har derfor involveret alle de eksterne aktører der er indenfor iværksætteri. Som eksempler der har været involveret kan nævnes: Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Wildskab, Innovatorium, Business Factory ved Århus Universitet og flere andre. Dette for at sikre bredest muligt vidensgrundlag og efterfølgende ejerskab.

 

Det anbefales at indsatsen laves i en tredeling:

1.    Sikring af et godt, sammenhængende og kvalitetsfyldt tilbud til alle ”generelle” iværksættere.

2.    Et særligt fokus på talentfyldte og vækstpotentielle virksomheder.

3.    Et særligt fokus på brancher vi ønsker at oparbejde/udbygge en styrkeposition indenfor.

 

Alle ovenstående indsatser skal tage udgangspunkt i Herning-DNA’et og dermed underbygge og udbygge vores styrkepositioner indenfor fx produktion, design, sundhed og handel. Indsatsen skal også, med afsæt i Hernings DNA, medvirke til at vi kendes som stedet man skal starte sin virksomhed hvis den skal have de bedste muligheder for at realisere sit potentiale.

 

Ad 1)

En af de ekstra indsatser bliver en revideret resultatkontrakt for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Erhvervsrådet har gennem de seneste år haft et stort fokus på virksomhedsservice til de etablerede virksomheder. Grundet vores aktuelle situation og konjunkturerne vil det være oplagt at ændre deres fremtidige resultatkontrakt til at fokusere mere på iværksætteriet og mindre på de etablerede virksomheder. En videreudvikling af de nyetablerede power teams kan være en brik i dette spil.

Herudover skal samspillet mellem de forskellige aktører nationalt, regionalt og lokalt styrkes og interne incitamentstrukturer mellem de forskellige aktører skal om muligt dyrkes yderligere.  

 

Ad 2)

Talentfulde og vækstpotentielle iværksættere skal have et særligt fokus fremadrettet. Foreningen Wildskab bliver central i denne sammenhæng og deres arbejde skal understøttes fra kommunal side. (Dette behandles som særskilt punkt). Herudover skal Erhvervsråd og Væksthus være særligt fokuserede på at bistå disse virksomheder med at benytte erhvervsfremmesystemet optimalt.

 

Ad 3)

Der arbejdes på ideplan med iværksætterstartegien, med følgende specialiserede fokusområder, inden for områder hvor Herning i forvejen har styrkepositioner. Disse skal videreudvikles og kvalificeres i samarbejde med relevante eksterne aktører:

 

1.    E-commerce hub

Lave en fælles e-commerce hub hvor man samler alle forretningsgange. Både den fysiske del og salgs- og markedsføringsdiciplinerne. I denne forbindelse oprettes et E-commercevidenscenter. En stor lokal virksomhed har allerede vist stor interesse for at deltage i udviklingen af denne hub, da det kan medvirke til at tiltrække IT-kompetencer til vores område.

 

2.    Produktionshub
Lave en fysisk samling af relevante vidensleverandører og virksomheder med produktion som omdrejningspunkt. Derudover kunne et produktionsfokus være at gøre Herning til Danmarks brintby.

 

3.    Designhub

Arbejde på at videreudvikle vores tidligere styrkeposition indenfor fashion and design. Dette gøres på en måde der understøtter uddannelsen og samtidigt motiverer til iværksætteri og skaber kreative og lukrative rammer for opstart af nye virksomheder indenfor netop denne branche.

 

4.    Sundhedshub

Samle relevante aktører indenfor sundhedsområdet både hvad angår uddannelse og branchespecifikke virksomheder. Lade denne sundhedshub skabes og udvikles med rigtig tætte relationer til det nye supersygehus og dermed blive en del af de afledt effekter af supersygehusets placering i Gødstrup.

Økonomi

Til realisering af arbejdet med ovenstående søges om følgende økonomiske ramme.

 

2017

2018

2019

2020

2021

340.000

610.000

1.210.000

1.200.000

1.400.000

 

 

Det foreslås, at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer (kontonr. 663 00 116-02), hvor der er afsat kr. 5 mio. i 2017, og kr. 10 mio. i 2018. Der resterer pr. 4. oktober 2017 kr. 3.500.000 i 2017 og kr. 3.000.000 i 2018. Midlerne omplaceres over årene 2017-2021 og er ikke endeligt disponeret i de enkelte år, men afsættes til at nå længst muligt inden for målet.

 

Hvis ovenstående økonomiske ramme på i alt 4,760 mio. kr. vedtages, vil der herefter restere 1,740 mio. kr. af midlerne til Vækst- og Uddannelsesinitiativer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Iværsætterstrategiens tre indsatser godkendes.

 

at der bevilliges en økonomisk ramme til arbejde med iværksætterstrategien på kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Vækst- og Uddannelsesinitiativer (konto 663 00 116-02), hvor der resterer kr. 3.500.000 i 2017 og kr. 3.000.000 i 2018.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.