Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

369. Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ansøgningen til STAR - puljen " Sammen om fastholdelse" fremlægges i dette punkt for udvalget til orientering. Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 800.000 kr. for perioden 01.10.17 -31.12.2018. Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. 1. samtale afholdes på virksomheden med deltagelse af borger, virksomhed og den ny fastholdelsesrådgiver, som både er myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) er opgaven med sygedagpengeopfølgning og samarbejde med borgerne om jobfastholdelse og tilbagevenden til job, forankret i Sygefravær og Jobfastholdelse. Myndighedssagsbehandler har den primære del af myndighedsarbejdet og har været placeret i teams med jobkonsulenter og fastholdelseskonsulenter.

CEB har i mindre skala arbejdet i retning af ny fastholdelsesrådgiver, idet der har været mulighed for, at virksomheder henvender sig om inddragelse af fastholdelseskonsulent og der er løbende blev orienteret om dette via kvartalsmail til offentlige og private virksomheder. 2 medarbejdere har arbejdet som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent i egne sager.

I hovedparten af sagsforløbene sker dialogen mellem borger og myndighedssagsbehandler på CEB.

 

Formål med Projektet:

Formålet med projektet er at afprøve en model for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes på sygemeldtes arbejdsplads med deltagelse af borger, arbejdsgiver og kommune. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe for Projektet:

Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger*. Alvorligt syge og sygemeldte, hvor arbejdspladsen vurderes, at være årsag til sygemeldingen undtages. Det vurderes, at der gennemsnitlig kommer 123 sygemeldte fra job pr. måned, som er i målgruppen svarende til 1845 sygemeldte i den 15 måneders projektperiode.

Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag og

 

Kategori 3: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats.

 

Projekt Ny Fastholdelsesrådgiver:

Projektmidlerne og midler fra prioriteringsarbejdet er anledningen til at tage det store spring over i den ny fastholdelsesrådgiver, som er stillingsbetegnelsen for medarbejdere der håndterer opgaven som både myndighedssagsbehandler og som fastholdelseskonsulent. Det vil sige, at den ny fastholdelsesrådgiver gennemfører samtaler på virksomhederne med arbejdsgiver og medarbejder om en fastholdelsesplan, som der efterfølgende følges op på.  Alle sagsbehandlere beskæftiget med sygeopfølgning kompetenceudvikles til at løfte opgaver som ny fastholdelsesrådgiver.

 

Udover formkravet med 1. samtale på virksomheden, forventes der i CEB, at al mødeaktivitet afvikles i virksomheden for at fremme at borger og arbejdsgiver er ligestillede samarbejdspartnere, som sammen med fastholdelsesrådgiveren udvikler og følger op på den fælles plan. Der forventes en styrket effekt af sagsarbejdet i form af hurtigere iværksættelse af optræningsplaner i virksomhederne og tidligere genoptagelse af arbejdet som følge heraf. Mere kvalitet i sagsarbejdet vil også være afledt af, at færre medarbejdere involveres, koordineringsopgaven bliver mindre og samarbejdsrelationerne til borger og virksomhed bliver mere enkel.

 

Efter omlægningen vil det være muligt at afholde alle 1. gangs samtaler med borgere i kategori 2 og 3 på virksomhederne og umiddelbart træffe myndighedsbeslutninger i forbindelse hermed.

 

Kompetenceudvikling:

Der er i CEB med virkning fra 1. august 2017 igangsat en gennemgribende udviklings- og omstillingsproces. Det betyder, at 22 medarbejdere skal kompetenceudvikles til nye fastholdelsesrådgivere. Alle i berørte stillinger har gennemført en forventningsafstemning med nærmeste leder. Der udarbejdes plan for kompetenceudvikling samt tidsplan for overgang til de nye opgaver. Omlægningsplanen forudsætter, at der er 5 medarbejdere parat til at indgå i den nye funktion som fastholdelsesrådgiver pr 1. oktober jævnfør projektet. Efterhånden som alle medarbejdere på sygedagpengeområdet er kompetenceudviklet skal øvrige sagstyper også håndteres af fastholdelsesrådgivere. Det drejer sig om sygemeldte fra A-kasse, sager hvor sygemelding kan henføres til virksomheden eller sager hvor borgere eller virksomheden ikke vil afholde møderne på virksomheden.  

Økonomi

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at orienteringen om projektet "den ny fastholdelsesrådgiver" ved Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse tages til efterretning,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2017 og 600.000 kr. i 2018.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Pulje nr. 2. Annoncering fra STAR
  • Ansøgning Projekt ny fastholdelseskonsulent
  • BUDGET projekt ny fastholdelseskonsulent
  • Tilsagn - Sammen om fastholdelse