Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

349. Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-17 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august.

 

Byrådet har efterfølgende på møde den 19. september 2017, pkt. 212 besluttet at flytte 34 mio. kr. fra 2018 til 2017. Beløbet indgår ikke i forventningerne til årets resultat nedenfor.  

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

Eftersom sanktionslovgivningen ikke giver plads til forbrug af genbevillinger, måles servicedriftsudgifter som forventet regnskab overfor korrigeret budget uden genbevillinger (KB1).

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1. Sammendrag

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 182,89 mio. kr. Det er 96,10 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 48,23 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 284,98 mio. kr. og jordforsyning på 0,55 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 102,64 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 87,03 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditetsforbrug for året på 92,11 mio.kr.

Finansieringen består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

  

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017. 

 

Servicedriftsudgifter:

 

 

Graf 1: Udvikling i Servicedriftsudgifter 2017

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.412,3 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et merforbrug på 10,80 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 5,06 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, kloakrenovering, vejbelysning og skadedyrsbekæmpelse.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 18,43 mio. kr.
Merforbruget kan henføres til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn med 4,80 mio. kr., Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler med 1,24 mio. kr.
og Serviceområde 16 Børn og Familie med 12,38 mio. kr.

For Serviceområde 10 Dagtilbud for børn er den primære årsag til merforbruget et stigende fødselstal og deraf følgende flere børn i 0-2 års alderen.

Merforbruget på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler kan henføres til det specialiserede skoletilbud.

På Serviceområde 16 Børn og Familie er det lykkedes at nedbringe de gennemsnitlige udgifter pr. barn, men da flere børn modtager ydelser, kommer området ud med et merforbrug. Balanceplanen vurderes at have haft en effekt, men ikke i tilstrækkeligt omfang, hvorfor implementering af balanceplanen intensiveres.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer merforbrug på 20,56 mio. kr.

For Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er der en forventning om et merforbrug på 16,62 mio. kr., som primært kan relateres til Handicap og Misbrug/udsatte.

For handicapområdet er årsagen til merforbruget især en væsentlige større tilgang end afgang af borgere. Særligt udviklingen i dyre enkeltsager har præget merforbruget gennem flere år. For at imødekommende overskridelserne af budgetrammen, er der derfor iværksat korrigerende handlinger, som bl.a. omfatter nye opgaveløsninger med Sundhed og Ældre.

For Misbrug/udsatte området er der udarbejdet en masterplan med konkrete handlinger, hvor målet er opnå bedre styringsmuligheder og koordinering på tværs af de mange tilbud.

 

Generelt for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri arbejdes der med udvikling af opgaveløsninger med beskæftigelsesområdet, hvor målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for den gruppe af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte m.v.

 

For Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 3,93 mio. kr., som primært skyldes området for vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsudgifter.

 

Øvrige udgifter:

 

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter, men som på anden måde er styret via lovgivningen eller udenfor direkte kommunal indflydelse på forbruget.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

Der forventes et merforbrug på 2,82 mio. kr. på de samlede øvrige udgiftsområder.

Afvigelserne optræder primært på aktivitetsbestemt medfinansiering og øvrige overførsler.

 

På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et samlet mindreforbrug på 4,17 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives et fald i afregningerne for området.

 

På øvrige overførsler (Aftaleområdet) forventes et merforbrug på 8,45 mio. kr., som skyldes stigning i antal ydelsesmodtagere samt et større forbrug på beskæftigelsesordninger (herunder et samlet større forbrug på STU).

 

 

Anlægsudgifter:

 

Graf 2: Udvikling i forventede anlægsudgifter 2017

 

I henhold til graf 2 er forventningerne til forbruget på de samlede anlægsudgifter faldet i sidste halvdel af året. Pr. 31. august antages det vedtagne budget at blive brugt samtidigt med, at der forventes anvendt 68,39 mio. kr. af de overførte midler.

 

De største afvigelser kan tilskrives tidsmæssige forskydninger på projekter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 53,44 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skal findes i mindreudgifter for projekter vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld, grundet en aftalt betalingsplan med entreprenøren.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,5 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget kan tilskrives de 3 nye børnehaver med 20,7 mio. kr., opgradering af de fire midtbyskoler med 8 mio. kr., renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen 5 mio. kr. og skolefonden med 3,5 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 31,74 mio. kr. som hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt eller flerårige projekter. Det drejer sig om Holing-projektet med 9,9 mio. kr., vedligeholdelse af svømmeanlæg med 6,70 mio. kr., Timelineprojektet med 5,20 mio. kr. og øvrige projektet med 9,9 mio. kr. 

 

 

Økonomi

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 2,4 mio. kr. til DUT-kompensation på de forskellige serviceområder. Beløbet finansieres af de likvide aktiver, idet beløbet tidligere er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 0,776 mio. kr. til ejendommen Nørrevænget 4, serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
 • Der meddeles en indtægtsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
 • Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 7,396 mio. kr. til serviceområde 30 Skatter.
 • Udgifterne på Serviceområde 26 Udlån langfristede tilgodehavender nedskrives med 7,396 mio. kr.
 • Der overføres 6,4 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid ØKE, eventpulje til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, eventområdet i 2017
 • Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet uforbrugt beløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomskoler og serviceområde 10 Dagtilbud for børn på i alt 1,98 mio.kr til flygtninge, som blev overført til serviceområde 20 Administration. På serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler har der i 2017 fortsat været udgifter til to-sprogsområdet. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantallet dog tæt på niveauet før 2015. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,98 mio. kr. i 2017. Der overføres 1,98 mio. kr. fra serviceområde 20 Administration til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter til tosprogsundervisning til familiesammenførte børn i 2017.
 • Der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer, jf. bilag over solgte arealer.

   

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,579 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017
 • Renovering af taget på Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14, Tjørring annulleres. Restbevillingen på 0,131 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 513089 "Renovering af tage på daginstitutioner" anvendes i stedet til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2, Herning
 • Byrådet har den 26. april 2016 meddelt anlægsbevilling på 0,558 mio. kr. til stednr. 223054 Motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter til etablering af jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger. I forbindelse med anlæg af motorvejen er der opstået følgeudgifter på ca 0,150 mio. kr. til ændring af nogle skilte på de kommunale veje, hvorfor formålet ønskes ændret til også at omfatte udgifter hertil. Følgeudgifterne til skiltene kan afholdes indenfor restbevillingen på 0,157 mio. kr.

  

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 0,27 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende samdrift af Holtbjerg. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 95.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse af center og omegnsbyer. Udgiften finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskolen med 70.000 kr. fra pulje til projekter (stednr. 301085) og med 25.000 kr. fra Sunds-Ilskov skole (stednr. 301044).
 • I forbindelse med institutionsbyggeri på Vildbjerg skole, skal der flyttes driftsmidler fra Vildbjerg Skole til henholdsvis institutionen Himmelblå og Kommunale ejendomme. Dette betyder, at Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Himmelblå tilføres 0,667 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, at Serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 0,183 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, samt at serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vildbjerg Skole reduceres med 0,850 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende tag/fag på skoler samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 1,568 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og Fag på skoler. Beløbet på 1,568 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted. nr. 301095 Tag/fag skoler. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,568 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdsskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,34 mio. kr. i 2017 på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301083 Lundgårdsskolen. Beløbet finansieres med 0,24 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301053 Skolefond i 2017. Beløbet finansieres endvidere med 0,1 mio. kr. fra serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Lundgårdsskolens SFOs drift i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Motoriksal Haderup Børnehus samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,064 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513092 Motoriksal - Haderup Børnehus. Beløbet på 0,064 mio. kr. finansieres af Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, Haderup Børnehus' drift i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Brændgårdskolens SFO/Galaxen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,448 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514094 01 Galaxen. Beløbet på 0,448 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,448 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Sdr. Felding Skole samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096 Sdr. Felding Skole. Beløbet finansieres med 1 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301053 Skolefond i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1 mio. kr. Beløbet finansieres endvidere med 3,35 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301094 Sdr. Felding skole i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 3,35 mio. kr.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Vestervangskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 03 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Vestervangskolen. Beløbet finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vestervangskolens drift i 2017, med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Børnehuset Molevittens samt med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Vestervangskolens SFOs drift i 2017
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 02 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på en central pulje i 2017
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Herningsholmskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 01 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Herningsholmskolen. Beløbet finansieres delvist med 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Herningholmskolens SFOs drift i 2017 SO og med 0,1 mio. kr fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, pulje på driften i 2017

 

Social- og Sundhedsudvalget

 • Der flyttes nettoindtægtsbudgetter fra udlejningsejendommene Lyngen 3 og Brahmsvej 2-4-6 fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgetterne er i år 2017 på stednumrene 532.058 (-52.000 kr.) og stednr. 532.059 (-102.000 kr.). Fra år 2018 på stednumrene 011.011 (-53.000 kr.) og 011.012 (-104.000 kr.)
 • Der er tidligere givet en samlet bevilling på 11,36 mio. kr. til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018072 Etablering af levebomiljøer. Bevillingen er godkendt via 2 ansøgningsrunder til Sundheds- og Ældreministeriet, og der skal aflægges særskilte regnskaber til ministeriet for de 2 puljer. Derfor flyttes 1,310 mio. kr. fra stednr. 018072, etablering af levebomiljøer - 1. ansøgningsrunde til nyt stednummer for etablering af levebomiljøer - 2. ansøgningsrunde.
 • Som en del af DUT-reguleringen i 2016 er kommunerne tilført midler til initiativer til kronikere og til lungeindsatsen. En del af disse midler vedrører Sundhedsstyrelsens astmaprogram for børn. Midlerne vedrørende børneområdet overføres fra serviceområde 18 Sundhed og Ældre til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbene udgør 417.000 kr. i 2017, 564.000 kr. i 2018 og 686.000 kr. i 2019 og overslagsår.  

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
 • Der meddeles indtægtsbevilling på -229.000 kr. i 2017, -448.000 kr. i 2018 og -265.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
 • Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tage på idrætshaller på Serviceområde 11 Idræt og Fritid med 2,522 mio. kr. på stednr. 318084 og 0,600 mio. kr. på stednr. 318086. Anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at     budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 tages til efterretning,

 

 

at

der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Orientering om salg i 2 og 3 kvt 2017 1
 • NOTAT - samlede kommunale Budgetopfølgning pr. 31. august 2017