Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

357. Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg fra 50.000 tons/år til 180.000 tons/år med mulighed for økologisk linje. Anlægget er placeret på Rosmosevej 4, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for, at projektet kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at planlægning for lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes, og at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

 

Denne sag behandles af Byplanudvalget den 23. oktober samme dag som Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne behandle 180.000 tons biomasse om året efter udvidelsen. Der ønskes muliggjort, at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje, således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejde en Miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilag for en nærmere beskrivelse af projektet. Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

  • En samlet teknisk beskrivelse af projektet
  • Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
  • Landskab / Visualiseringer
  • Lugt og støj
  • Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
  • Kulturmiljø
  • Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt største aftager af biogas Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

 

Nuværende anlæg er etableret på baggrund af en landzonetilladelse. Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at "Debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg" sendes i offentlig høring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Sagen er taget af dagsordenen.

Bilag

  • Bilag Debatoplæg udkast