Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

352. Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

Sagsnr.: 24.10.05-P20-3-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning ansøger om 499.000 kr. til Center for Energiteknologi i 2018 til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter. Beløbet svarer til tidligere års bevillinger (2016 og 2017 - før modtog centret 750.000 kr.)

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012 - 2017 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.

 

Aftalepunkterne for 2017 forventes jævnfør ansøger opfyldt. Der er oprettet samarbejder med en række virksomheder, og der er omfattende aktiviteter i relation til vind og vandprojekter. Dertil kommer, at cleantech værktøjskassen er under fortsat udvikling. Værktøjerne omfatter blandt andet muligheder for beregning af vindforhold, optimering af energisystemer, integrering af VE-teknologier i det eksisterenmde el-net og effektiviseringsberegninger af forskellige energiteknologier.

Aktiviteter, mål og resultatkrav i 2018:

 

 1. Opsøgende virksomhedskontakt
  a. AU Herning gennemfører to innovationsprojekter blandt udvalgte virksomheder, som har tilkendegivet inteesse for samarbejde. I 2018 vil der være fokus på klimamålinger i forbindelse med Event. Aktiviteter her komplementerer de aktiviteter, der er igangsat under den generelle samarbejdsaftale med AU Herning (behandlet på ØKE den 2. oktober 2017).

b. AU Herning opsøger virksomheder m.h.t. konkrete projekter.

 1. Cleantech værktøjskasse til virksomheder

a. Implementering og udbredelse af den fra 2017 udviklede cleantechberegningsværktøjskasse.

b. Klæde cand. polyt. studerende på til at bruge online cleantech-beregningsværktøjer.

 1. Microplast i vand
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder.
 2. Vindkraft (værdikæden)
  i. Afsøgning af studenterprojekter.
  ii. Innovationsprojekter.
  iii. Afsøgning af virksomhedssamarbejder

 

Herudover lægges op til følgende gensidige hensigtserklæringer:

 

a. AU Herning retter fokus på udvidelse af det geografiske område, så aftalen fremover kan indbefatte flere kommuner og fokus rettes mod understøttelse af kommunernes energi-/klimastrategi

b. Ansøgninger af projektmidler til erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor forretningsudvikling af energiteknologier. Der indsendes ansøgninger til nationale og internationale fonde efter konkret vurdering.

c. AU Herning afsøger muligheder for øget samarbejde med DAMRC

d. AU Herning samarbejder med Herning Kommune om kommunens strategiske energiplan med henblik på at udvikle konkrete studenterprojekter.

 

Administrationen finder, at ansøgningen er fint i tråd med den vedtagne Erhvervsudviklingsstrategi, som sætter fokus på morgendagens erhverv. Der er lovhjemmel til ansøgningen i henhold til lov om erhvervsfremme § 13 erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på videndeling og ny teknologi. Bevilling efter lov om erhvervsfremme fordrer, at der indgås resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Økonomi

Der ansøges om 499.000 kr. excl. moms, som er sammensat af 494.000 kr. til løn og 5.000 kr. til kørsel. Der ansøges om en 100 % finansiering fra Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 499.000 kr. excl. moms i 2018 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til AU i Herning til Center for Energiteknologi,
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.