Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

348. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsbehandler: Anette Sørensen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Merrild Pedersen

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 116,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til genbevillinger fra 2016 på 68,0 mio. kr. som ikke forventes forbrugt. Desuden forventes mindreforbrug på 33,0 mio. kr. som kan henføres til de generelle reserver.

 

I forhold til sanktionslovgivningen forventes et mindreforbrug på 42,9 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigerede budget uden genbevillinger. Det bemærkes at heraf udgør 33,0 mio. kr. som henføres til de generelle reserver.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2017.

Økonomi

DRIFT:

 

Det forventede regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

På serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af diverse godkendte events.

På serviceområde 20 - Administration forventes et mindreforbrug på i alt 108,7 mio. kr. hvoraf nævnes de største afvigelser:

 • 33 mio. kr. kan henføres til generelle reserver,
 • 68 mio. kr. kan henføres til genbevillinger fra 2016 til 2017 som ikke forventes forbrugt (heraf selvforsikringspulje på 32,8 mio. kr.)
 • 12 mio. kr. på selvforsikringspuljen i 2017, som herefter inklusiv genbevillinger udgør 45 mio. kr.

 

 

ANLÆG:

 

Det forventede regnskab for 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

På serviceområde 01 - Byggemodning forventes der merindtægter på 7,0 mio. kr. på grund af større salg af byggegrunde.

På serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 40,6 mio. kr. som vedrører Fremtidens MCH - Time World, jf. indgået betalingsplan fra entreprenøren. Desuden forventes mindreudgifter til renovering af Elia samt til pulje til socialøkonomiske initiativer med ca. 1,5 mio. kr.

På serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr. til pulje til diverse renoveringer til administrationsbygninger, mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til Å-turisme samt forventet mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til udskiftning af PCér.

 

FINANSIERING:

 

Det forventede regnskab 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2017 fordelt på Serviceområder

 

 

På serviceområde 26 - Udlån langfristet tilgodehavende forventes mindreudgifter på 13,0 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden til ikke udbetalte projekter.

På serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter på 7,4 som primært skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af ændrede ejendomsvurderinger.

 

En del af mindreudgifterne på serviceområde 26 - Udlån langfristet tilgodehavende anvendes til at udligne mindreindtægterne på serviceområde 30 - Skatter.

 

 

ØVRIGT:

 • DUT-kompensationen for 2017 udgør 2,4 mio. kr. som vedrører mindre beløb på forskellige serviceområder. Dog udgør udgifter til Demensplan 0,9 mio. kr. Der søges bevilling til det samlede beløb på 2,4 mio. kr., som fragår de likvide aktiver. Beløbet er tidligere tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde d. 21. august 2017, pkt. 291 beslutning om ikke at sælge Nørrevænget 4, Vildbjerg. Samtidig blev besluttet at driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 776.000 kr. i 2017 som en teknisk korrektion. Budgettet for 2018 og overslagsårene er ligeledes tilrettet.
 • Den 9. maj 2016 blev indgået forlig af Regeringen, KL og Danske Regioner om at ændre vederlæggelse for fuldtidspolitikere som indebærer en årlig forhøjelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd. I forlængelse heraf blev det aftalt, at der ekstraordinært kompenseres for udgifterne i 2017. Beløbet udgør 1,160 mio. kr. for Herning Kommune.
 • Den øgede tilstrømning af flygtninge i 2015 har betydet øgede udgifter til to-sprogsundervisningen i Herning Kommune. Udgifterne blev i 2016 dækket af et ekstraordinært tilskud fra staten. Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet uforbrugt beløb på serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler og serviceområde 10 - Dagtilbud for børn på i alt 1,98 mio. kr. som blev overført til serviceområde 20 - Administration. På serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler har der i 2017 fortsat været udgifter til to-sprogsområdet. Udviklingen på området er vanskelig at forudsige, da børn fortsat løbende bliver familiesammenført. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantal dog tæt på niveauet før 2015. På serviceområde 10 - Dagtilbud for børn kan der ikke konstateres merudgifter i 2017. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,98 mio. kr. i 2017. Midlerne som henstår på serviceområde 20 - Administration søges derfor overført til serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter i 2017.

 

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune pr. 30.09.2017:

 

 

Samlet set er restancen faldende fra 30.09.2016 til 30.09.2017. At restancen på enkelte områder er stigende kan tilskrives, at der er tale om øjebliksbilleder, og processerne for regningsudskrivning er forskellige på de forskellige sammenligningsdatoer.

Det store udsving vedr. forældrebetaling pr. den 30.09.2016 skyldes SKAT’s nedlukning af den automatiske modregning i 2016.

En stor del af restancen er sendt til inddrivelse hos Skat, og da vi fortsat ikke ved, om vi modtager alle afregninger fra Skat, ved vi pt. ikke, hvad SKAT har modregnet i overskydende moms eller fået indbetalt.

 

Der har været iværksat initiativer for at nedbringe nye større restancer, og på tværs af kommunen har der været dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger. Der ses fortsat en stigende tendens vedr. de retsbestemte ydelser for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Stigningen vedr. boliglån og billån skal primært tilskrives nye bevillinger, der registreres til betaling og afbetales efter lovbestemte afdragsordninger. 

Restancen vedr. ejendomsskat er der fortsat stor fokus på. Der har været telefonisk henvendelse til alle skyldnere i november og december 2016 samt udsendelse af restanceopgørelse i maj og juni måned 2017. Restgælden pr. 30.09.2017 er 43 % lavere i forhold til 30.09.2016.

Processen med inddrivelse følger den oprindelige plan dog med lidt forsinkelser med systemunderstøttelsen. Vi forventer at sende de første underretninger om udlæg ud primo oktober 2017. Pr. den 01.10.2017 har vi registreret, at der skal underretninger om udlæg ud til ca. 380 personer/virksomheder.

 

Oversigt over solgte arealer i 2017

 

Der er i 2. og 3. kvartal 2017 udarbejdet oversigt over solgte arealer - se bilag.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 2,4 mio. kr. til DUT-kompensation på de forskellige serviceområder. Beløbet finansieres af de likvide aktiver, idet beløbet tidligere er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 0,776 mio. kr. til ejendommen Nørrevænget 4, serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
at der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, serviceområde 20 - Administration.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, serviceområde 20 - Administration.
at der gives en udgiftsbevilling i 2017 på 7,396 mio. kr. til serviceområde 30 - Skatter.
at udgifterne på serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender nedskrives med 7,396 mio. kr.
at der overføres 6,4 mio. kr. i 2017 fra serviceområde 11 - Idræt og Fritid (ØKE) til serviceområde 11 - Idræt og Fritid (KFU) til eventområdet.
at der overføres 1,98 mio. kr. i 2017 fra serviceområde 20 - Administration til serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter til to-sprogsundervisningen.
at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer jf. bilag over solgte arealer. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Oversigt over salg i perioden 2. og 3. kvt. 2017
 • Bilag - Oversigt over ØKE-finansiering
 • Bilag - Oversigt over ØKE-anlæg
 • Bilag - Oversigt over ØKE-drift