Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

273. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

274. Mødekalender 2017

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2017.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervs- og Byrådsmøder i 2017

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2017:

 

16. januar

27. februar

27. marts

April ingen

8. maj

12. juni

Juli ingen

21. august

11. september

2. oktober og 23. oktober

November ingen

11. december

 

 

Byrådets møder i 2017:

 

24. januar

Februar ingen

7. marts

4. april

16. maj

20. juni

Juli ingen

29. august

19. september (1. behandling af budgettet)

10. oktober (2. behandling af budgettet)

31. oktober

November ingen

19. december

 

Byrådsmøderrne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i året 2017 udgør 10 i lighed med tidligere år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

24. april

28. august og 29. august

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalender for 2017 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

Bilag

 • kalender 2017
 

275. Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er tiltrådt en ny direktør for Børn og Unge, og der skal derfor ændres i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne. Den bemyndigelse Byrådet gav til direktør Henrik Beyer er ophørt og bemyndigelsen gives med denne sag til direktør Louise Raunkjær. Der er endvidere den ændring, at afdelingschef Merete Woltmann er fratrådt i By, Erhverv og Kultur. Stillingen er pt. ikke genbesat.

Byrådet har senest godkendt underskriftsbemyndigelser den 1. marts 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal en række dokumenter underskrives af Borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Herning Byråd gav underskriftsbemyndigelser i sit konstituerende møde den 9. december 2013, jf. sag nr. 7, således at en række personer kan underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne inden for deres respektive område.

 

Det foreslås, at underskriftsbemyndigelserne fra og med den 1. august 2016 er følgende:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • centerchef Lotta Sandsgaard.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Lotta Sandsgaard eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Louise Raunkjær eller i dennes fravær,
 • centerchef Ellen Dissing.

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at underskriftsbemyndigelserne godkendes som beskrevet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

 

276. Orientering om budget 2017

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Orientering om budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2017-2020 forud for Byrådets budgetkonference den 29. og 30. august 2016.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen på mødet tages til orientering.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

277. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2015 med revisionsberetning nr. 11

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2015 med revisionsberetning nr. 11

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2015 samt revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 fremsendes til godkendelse.

 

Herning Kommunes regnskab for 2015 blev fremlagt i Byrådet den 26. april 2016 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY).  

Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest den 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2016 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2015. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

 

Sagsfremstilling

 Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel og løbende forvaltningsrevision.

 

Den finansielle revision omfatter primært handlinger til afdækning af, om informationerne i regnskabet er korrekte, herunder vurdering af interne kontroller og anvendte forretningsgange. Finansiel revision er således en efterprøvning af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af om den anvendte regnskabspraksis er passende, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er økonomisk hensigtsmæssige.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2015 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedr. årsregnskabet for 2015.

 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

 

 I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet for 2015 godkendes,

 

at Årsregnskabet for 2015 godkendes.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

Bilag

 • Revisionsberetning nr 11 af 15 juni 2016 vedr revision af årsregnskabet 2015_Herning Kommune
 • Revisors påtegning af årsregnskabet 2015_Herning Kommune
 

278. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-5-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskab/forventet regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konto og drifts- og anlægsbevillingerne på grund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 

 

Generelt er der tale om et mindreforbrug på 89,9 mio. kr., hvorfor budgetopfølgningen holder sig inden for servicedriftsrammen, idet der er overført beløb fra 2015 til 2016 på 54,0 mio. kr. og de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr. Rammen i forhold til sanktionslovgivningen forventes således overholdt.

 

 • på Serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Det forventes at beløbet flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget, og er medtaget i deres budgetopfølgning,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., hvilket kan tilskrives forskydninger i udbetalinger mellem årene
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 85,8 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at de generelle reserver på 33,0 mio. kr. ikke forventes at blive brugt. Desuden forventes det ikke at overførte beløb fra regnskab 2015 på 51,8 mio. kr. bliver brugt.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på Serviceområde 01 - Byggemodning (ØKE) forventes en merindtægt på 2,0 mio. kr. Desuden forventes mindreforbrug på TMUs område på 18,0 mio. kr., hvilket skyldes dels manglende igangsættelse og et projekt  på Fuglsang Holm, som afventer grundsalg,
 • på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som skyldes forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventet mindreudgifter på 2,4 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene,
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 3,8 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at budget til Å-turisme på 3,0 mio. kr. og pulje til diveres rådhusrenoveringer 2,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt fuldt ud i 2016.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet finansieringsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på Serviceområde 21 - Renteindtægter forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes større likviditet end forventet,
 • på Serviceområde 22 - Renteudgifter forventes en mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives lavere renteniveau, på lån til ældreboliger,
 • på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender forventes en merudgift på 1,5 mio. kr., som skyldes renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter i forbindelse med ændret vurdering,
 • på Serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr., som vedrører selvejendeinstitutioner og lån til ældreboliger,
 • på Serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 36,0 mio. kr. Dette skyldes, at der i budgettet forventes en indtægt på 15,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Indtægten udgør dog kun 12,7 mio. kr. Desuden midtvejsreguleres der på lov- og cirkulæreprogrammet med en mindreindtægt på 8,0 mio. kr. og på øvrige områder med en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. Endelig midtvejsreguleres beskæftigelesstilskuddet med en mindreindtægt på 27,9 mio. kr., hvoraf 19,0 mio. kr. vedr. endelig regulering vedrørende 2015, medens 8,9 mio. kr. vedrører foreløbig midtvejsregulering 2016. Det forventes at den foreløbige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 kan finansieres af mindreforbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 • på Serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter med 3,3 mio. kr., hvilket dels skyldes tilbagebetaling af grundskyld i forbindelse med ændrede vurderinger på 6,0 mio. kr. medens dødsbebeskatningen forventes at inddrage 3,0 mio. kr. mere end forudsat.

 

ØVRIGE ÆNDRINGER:

På flygtninge- og integrationsområdet fordeles der 3,83 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration. Beløbet fordeles med 3,6 mio. kr. til beskæftigelesesområdet og 0,23 mio. kr. til børn- og familieområdet.

 

Der anmodes om anlægsbevilling til indtægt på 613.000 kr. eksl. moms fra salg af ejendommen Drejervej 8.  Indtægten kan indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, sted.nr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.

 

Byrådet gav den 26. april 2016 (pkt. 77) forvaltningen bemyndigelse til at sælge arealer efter en nærmere delegationsplan, og efterfølgende søger bevillingerne i Byrådet.

 

I første kvartal 2016 er der indgået følgende salgsaftaler:

  

  

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der meddeles en tillægsbevilling i 2016 til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 36,0 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, og at beløbet finansieres af de likvide aktiver,
at der meddeles en tillægsbevilling til Serviceområde 20 Administration på 3,83 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til Beskæftigelsesområdet og 0,23 mio. kr. til Børne- og Familieområdet. Beløbet finansieres at den afsatte pulje på Serviceområde 20 Administration,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,613 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003011 Drejervej 8, Sunds,
at indtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.
at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følgen af ovenstående skema.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

 • ØKE - Finansiering - budgetopfølgning pr. 30.06.2016
 • ØKE - anlæg - Budgetopfølgning pr. 30.06.2016
 • ØKE - drift - budgetopfølgning pr. 30.06.2016
 

279. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-16 Sagsbehandler: Simon Bo Krogsgaard  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 for det samlede kommunale område fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. august og efterfølgende behandling i Byrådet d. 30. august.

Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2016 indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

 

Sagsfremstillingen er delt i to:

1. del vedrørende godkendelsen af halvårsregnskabet, hvor fokus er på forbruget pr. 30. juni 2016,

2. del vedrørende godkendelse af forventet regnskab 2016, herunder godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer. Her er fokus på, hvordan regnskabet for 2016 forventes at ende.

 

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE, jf. tabel 1

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 203,2 kr. Forsyningsområdet (renovation + klimatilpasning) viser et overskud på 41,7 kr., hvilket bevirker at resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 244,9 kr.

Finansieringen viser et likviditetsforbrug på 186,8 kr., hvilket betyder, at der er en likviditetstilgang på 58,1 mio. kr.

 

Halvårsregnskabet 2015 udviste et overskud på resultat af drift og anlæg på 152,1 mio. kr. I 2016 udviser halvårsregnskabet et overskud på resultat af drift og anlæg der er 92,9 mio. kr. større end ved samme tidspunkt sidste år.

 

2. BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovningen gør, at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30.06.2016

 

 

 + = Indtægter

-  = Udgifter

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 221,2 mio. kr. Dette er 43,5 mio. kr. bedre end korrigeret budget og 6,5 mio. kr. dårligere end vedtaget budget.

Driftsudgifterne er opdelt i servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 217,0 mio. kr. samt 3,1 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et overskud på 1,2 mio. kr.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et overskud på 3,7 mio. kr.

 

Da finansieringen der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster udviser et forbrug på 39,4 mio. kr., forventes der en likviditetstræk på 35,7 mio. kr. mod et likviditetstræk på 7,0 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. Likviditeten i det vedtagne budget er påvirket af, at der er indregnet generelle reserver for 33 mio. kr., som i udgangspunktet ikke må anvendes.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 og 2016 pr. 30.06.2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.370,0 mio. kr. Dette er 10,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver.

Pr. 30. juni 2016 er rammen (3.375,3 + 5,2 - 33,0) 3.347,5 mio. kr. I forhold til måltallet er det et merforbrug på 22,5 mio. kr. (beregnet som 3.347,5 mio. kr. - 3.370,0 mio. kr.).

 

Udfordringer i 2016 ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2016

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer mindreindtægter på 36,0 mio. kr. på Serviceområde 29 Tilskud og udligning. Dette skyldes, at der i budgettet forventes en indtægt på 15,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Indtægten udgør dog kun 12,7 mio. kr. Desuden midtvejsreguleres der på lov- og cirkulæreprogrammet med en mindreindtægt på 8,0 mio. kr. og på øvrige områder med en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. Endelig midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet med en mindreindtægt på 27,9 mio. kr., hvoraf 19,0 mio. kr. vedr. endelig regulering vedrørende 2015, medens 8,9 mio. kr. vedrører foreløbig midtvejsregulering 2016. Det forventes at den foreløbige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 kan finansieres af mindreforbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket kan henføres til merforbrug vedr. vejafvandingsbidrag, vintertjeneste og busdrift. Merforbruget vedr. vejafvandingsbidraget forventes overført til 2017, hvorefter budgettet forventes at balancere over en årrække. Der er efter budgetopfølgningen pr. 30. juni fremkommet en revideret opgørelse på anlæg på Serviceområde 06 Klimatilpasning, der indebærer en forventet nedsættelse af forbruget på ca. 900.000 kr. i 2016, jævnfør dagsordenspunkt 300 på indeværende møde. Afvigelsen vil blive indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 15,6 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie. Merforbruget øges af negative genbevillinger fra 2015 på 8,8 mio. kr. Udfordringerne ligger på myndighedsområdet og omhandler hovedsageligt udgifter til plejefamilier, familiebehandling, støttekontaktpersoner og afledte ydelser jf. §11. Til imødegåelse af udfordringerne arbejdes der med en balanceplan samt brug af kollegiemodellen til at løse udfordringerne indenfor egen ramme.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr., som dog forværres af negative genbevillinger fra 2015 på 22,2 mio. kr. Merforbruget på serviceområde 13, Handicap og psykiatri kan primært henføres til resultatområderne handicap og misbrug/udsatte. Resultatområdet Handicap af udfordret af manglende kapacitet. Resultatområdet misbrug/udsatte er udfordret af selvhenvender-princippet, hvor borgeren visiteres af tilbudslederen. Der er behandlingsgaranti på misbrugsområdet.

Serviceområde 18, Sundhed og ældre forventes egentligt samlet at give et mindreforbrug i 2016, men udfordres bl.a. af negative genbevillinger fra 2015 på 13,3 mio. kr., som området skal håndtere. Derudover har området udfordringer vedr. merforbrug på Sygeplejen og vederlagsfri fysioterapi.

Vedr. Sygeplejen arbejdes der med en tilpasningsplan med henblik på at skabe balance i forhold til budgettet, mens vederlagsfri fysioterapi er svært styrbart, da ydelsen gives efter lægehenvisning.

 

 

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 30.06.2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet er ultimo 2. kvartal 653,5 mio. kr.

Hvis der tages hensyn til den faktiske udvikling i første halvår af 2016 forventes en stigende tendens i resten af 2016, og at likviditeten ender på et noget højere niveau ultimo året end forventningerne i halvårsregnskabet indikerer.

 

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer:

 

Herning Kommune har ekstraordinært modtaget tilskud til integration af flygtninge fra staten i 2016. De ekstraordinære direkte udgifter til integration af flygtninge er opgjort til 9,080 mio. kr. fordelt på de serviceområder, som er angivet i skemaet nedenfor. Tillægsbevillingen på samlet 9,080 mio. kr. foreslås finansieret af afsat pulje på Serviceområde 20 Administration og likvide midler under henvisning til de tilskud, som Herning Kommune har modtaget fra staten.

Udover de angivne merudgifter til ekstraordinær integration er der øvrige afledte udgifter vedrørende flygtninge på Serviceområderne 13 Handicap og Psykiatri, 16 Børn og Familie og 18 Sundhed og Ældre i lighed med de udgifter, som tilflyttere fra andre kommunerne også kan udløse.

Fra 2017 og fremadrettet erstattes det ekstraordinære integrationstilskud af en forhøjelse af grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte med 50 pct.

 

 • Der meddeles bevillinger jvf. nedenstående skema

  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 613.000 kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003011 Sunds, Drejervej. Indtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.
 • Byrådet gav den 26. april 2016 (pkt. 77) forvaltningen bemyndigelse til at sælge arealer efter en nærmere delegationsplan. Der på Serviceområde 01 Byggemodning og 02 Arealerhvervelse meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af nedenstående skema over indgåede salgsaftaler i 1. kvartal 2016.

 

Børne- og Familieudvalget:

 • Der flyttes udgiftsbevilling vedrørende Det Opsøgende Team (jvf. Børne- og Familieudvalgets beslutning af 8/6 2016, pkt. 99) fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler gældende fra 1/7 2016. I 2016 overføres der 240.000 kr. og fra 2017 overføres der årligt 481.000 kr. fra Serviceområde 16 til Serviceområde 12.
 • Der søges overført budget vedrørende skolekonsulentstilling i CBF fra Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til Serviceområde 16 Børn og Familie med 236.000 kr. i 2016.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 for Herning Kommune godkendes,
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget henstiller til fagudvalgene, at kommunens styringsprincipper iagttages,
at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi,
at der meddeles en tillægbevilling i 2016 til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 36,0 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, og at beløbet finansieres af de likvide aktiver
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Halvårsregnskab 2016_v6
 

280. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på mødet i februar 2016. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2016 solgt i alt 42 boliggrunde i 2016. Der er budgetteret med et salg på 43 boliggrunde for hele 2016. Ud af de 41 solgte byggegrunde, er der solgt 15 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 13 i Fejerskovparken i Lind, 5 på Kirkebakken i Gjellerup og 3 grunde på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i andet, tredje og fjerde kvartal 2015 og først og andet kvartal af 2016 fordeler sig som vist i Tabel A.  

 

Tabel A ”Salg af boliggrunde samt ledige grunde”:

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i tredje kvartal 2015 og første kvartal 2016. Dette kan delvis skyldes at kommunen den 19. august 2015 udbød 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbød kommunen i denne periode også 12 nye grunde i 4. etape af Fejerskovparken i Lind.

 

Som det kan ses i Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde.

 

Figur A

 

Samarbejdsaftale med ejendomsmæglere:

Herning Kommune havde i perioden fra 1. april 2015 til 1. april 2016 indgået en samarbejdsaftale med 2 ejendomsmæglere. Der var indgået en aftale vedrørende Fejerskovparken, Tangsøparken, Ørskovbakken og Løvbakkevej. Mæglerne har i perioden til sammen solgt 3 grunde.

 

Udgifterne ved aftalerne har været 145.625 kr. for oprettelsen af de 4 udstykningsområder på mæglernes hjemmeside, bolig-siden etc. Heruover har det kostet 12.500 kr. pr. solgt grund inklusiv moms.  

 

Status på samarbejdet:

 

På baggrund af en evaluering af samarbejdsaftalen blev det besluttet ikke at forlænge aftalerne. Der arbejdes løbende med at udvikle alternative samarbejdsmuligheder med kommunens ejendomsmæglere.

 

Kommunens grundsalgsteam arbejder også løbende på implementeringen af kommuens nye brand platform og kommunikationsstartegi. I forbindelse med brandingkampagnen har kommunen har købt en campingvogn, der bruges i forbindelse med åben-grund-arrangementer. Også andre afdelinger i kommunen benytter det nye brandingværktøj.

  

Der er i budget 2016-2019 planlagt at byggemodne boliggrunde i 2016 i Vildbjerg, Snejbjerg, Kibæk, Sunds og Arnborg. Boliggrundene i Vildbjerg, Snejbjerg og Arnborg er udbudt til salg. Grundene i Kibæk forventes udbudt til salg i august. Det er endnu ikke fastlagt hvornår grundene i Sunds kan udbydes til salg.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. juni 2016 solgt 63.141 m2 erhvervsjord i løbet af 2016. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 14.000 m2 i 2016.
 

Tabel C: Salg af erhvervsgrunde i 2016:

 

Tabel :D Salg af storparceller i 2016:


I Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord i 2016 er dog markant bedre end i 2014, hvor kommunen solgte 3.817 m2 erhvervsjord.

 

Figur B

 

Herudover har kommunen i løbet af 2016 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

281. Ændringer i valglovgivningen

Sagsnr.: 84.00.00-I02-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændringer i valglovgivningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Valglovgivningen er blevet ændret med virkning fra 1. april 2016.

 

Ændringerne vedrører lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Derudover er der også sket ændringer i lov om støtte til politiske partier.

 

Der orienteres om ændringerne.

Sagsfremstilling

Der er sket en række ændringer af lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Derudover er der også sket ændringer i lov om støtte til politiske partier. Ændringerne er trådt i kraft med virkning fra 1. april 2016.

 

Baggrunden for ændringerne angives at være dels hensynet til vælgere og stillere i i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels at lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene.

 

Herunder er oplistet de ændringer som har betydning for kommunerne i forbindelse med valghandlinger.

 

Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg.

 

Fristen for at annoncere aktuelle tidsfrister rykkes fra 8 uger før valgdagen til tirsdagen 13 uger før valgdagen.

 

Fristen for at vælge en valgbestyrelse rykkes fra 8 uger før valgdagen til 13 uger før valgdagen, således valgbestyrelsen forsat skal vælges senest 2 uger før tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister. Valgbestyrelsen kan vælges på et tidligere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med konstitueringen som det sker i Herning Kommune.

 

Fristen for at ændre kommunalbestyrelsens medlemstal er ændret fra 1. september i valgåret til 1. august i valgåret.

 

Regler af betydning for opstilling til kommunale valg.

 

 • Borgerligt ombud

 

Det er ikke længere borgerligt ombud at lade sig opstille til kommunalbestyrelsen. Er man opstillet er man dog stadig forpligtet til at modtage valg.

 

Kandidaten skal ved egen underskrift afgive samtykke til at lade sig opstille. Har en kandidat ikke ved egen underskrift samtykket i opstillingen, skal kandidaten slettes fra af kandidatlisten. Har en kandidat underskrevet mere end en kandidatliste til samme valg, kan kandidaten ikke anses for kandidat for nogen af kandidatlisterne.

 

Kandidater kan indtil kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen trække deres tilsagn om at virke som kandidater tilbage.

 

 • Kandidatlister

 

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg, og som stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Disse kandidatlister skal indleveres senest 9 uger før valgdagen og tidligst 11 uger før valgdagen.

 

Der skal være identitet mellem den kandidatliste som opnåede valg ved seneste valg, og den kandidatliste som nu ønsker at opstille. Det vil sige, at stillede kandidatlisten ikke op til sidste valg kan den ikke fritages for kravet om underskrifter fra et mindsteantal stillere uanset om kandidatlisten nu er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det samme gør sig gældende, hvis en kandidatliste opnåede valg ved sidste valg, men ikke længere er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

 

Valgbestyrelsen skal senest kl. 12.00 tirsdagen 8 uger før valgdagen meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter af den nødvendige mindsteantal stillere.

 

For de kandidatlister som ikke opfylder kravene til at blive fritaget for underskrifter fra stillere, fastsættes mindsteantallet af stillere nu i loven. Kravet er nu fastsat til 25 stillere for Herning Kommune. Herning Kommune kan hermed ikke længere forhøje kravet til mindsteantallet af stillere som tidligere sket.

 

Den seneste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke ønsker at blive fritaget for underskrifter ændres nu fra 4 uger før valgdagen til kl. 12.00 om tirsdagen 7 uger før valgdagen. Fristen er med andre ord fremrykket 3 uger. På samme vis er det tidligste tidspunkt for indlevering rykket fra tirsdagen 6 uger før valgdagen til tirsdagen 9 uger før valgdagen.

 

Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne er ændret fra fredag 25 dage før valgdagen til fredag 46 dage før valgdagen, mens den endelige frist for opfyldelse af betingelserne ændres fra kl. 12.00 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12.00 mandagen 43 dage før valgdagen. Fristen til at afhjælpe væsentlige mangler rykkes tilsvarende fra lørdag 24 dage før valgdagen til lørdagen 45 dage før valgdagen.

 

Kandidatlister kan nu tilbagekaldes indtil kl. 12.00 mandagen 43 dage før valghandlingen mod før 22 dage før valghandlingen.

 

Fristen for anmeldelse af indgået listeforbund eller valgforbund og fristen for tilbagetrækning af anmeldte forbund er ændret til kl. 12.00 mandagen 43 dage før valgdagen.

 

Som noget nyt får valgbestyrelsens formand adgang til at afvise at modtage kandidatlister, der åbenbart ikke er gyldige fordi de ikke opfylder lovkravene i den kommunale valglov. Det er f.eks. hvis der er underskrifter fra væsentligt færre stillere end det påkrævede mindsteantal.

 

Senest samtidigt med indlevering af kandidatlisten skal det oplyses overfor valgbestyrelsens formand, hvilken repræsentant for listen der på listens vegne har beføjelse til at udøve en række dispositioner.

 

Ændrede regler om adgang til oplysninger om kandidater og stillere ved kommunale og regionale valg og ved folketingsvalg

 

 •  Ved kommunale og regionale valg er der er nu først offentlig adgang til oplysninger om kandidatlisterne når de godkendte kandidatlister er bekendtgjort af kommunalbestyrelsen efter udløbet af anmeldelsesfristen.
 • Ved folketingsvalg gælder samme regel, dvs. der er først offentlig adgang når anmeldelsesmyndigheden har bekendtgjort kandidatlisterne.
 • Særreglen om aktindsigt i stillerlister er afskaffet. Det er således ikke længere muligt at få aktindsigt i stillerlister. Social- og Indenrigsministeriet anser oplysningerne som vedrørende en persons politiske overbevisning, og derfor som udgangspunkt en oplysning om private forhold der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Hvis oplysningerne om en stillers politiske tilhørsforhold allerede på anden vis er offentligt kendte kan der gives aktindsigt vedrørende den konkrete stiller.

 

Ændrede regler om brevstemmeafgivning

 

 • Udskydelse af begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning

Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalg ændres fra 3. tirsdag i august måned i valgåret til tirsdagen 6 uger før valgdagen. Kandidatlisterne er hermed offentliggjort når afstemningen begynder.

 

Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til folkeafstemninger og Europaparlamentsvalget udskydes tilsvarende til 6 uger før valgdagen. Fristen ved valg til Folketinget er uændret 3 uger før valgdagen.

 

 • Fremrykning for sidste frist for brevstemmeafgivning

Sidste frist for at brevstemme i Danmark er rykket med en dag til 3 hverdage inklusive lørdage før valgdagen.

 

For landsdækkende valg ændres fristen fra næstsidste søgnedag før valgdagen til tredjesidste søgnedag før valgdagen.

 

For kommunal- og regionale valg rykkes fristen fra sidste lørdag før valgdagen til sidste fredag før valgdagen.

 

 • Fast mindste åbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivning.

Mindst et af de steder i kommunen, hvor der er åbent for brevstemmeafgivning, skal der som minimum være åbent for afstemning i tidsrummet kl. 9.00-16.00 på den sidste dag med mulighed for at brevstemme.

 

 • Forlængelse af perioden for gennemgang af brevstemmer

Hvis der er nødvendigt ændres perioden for gennemgang af brevstemmer fra dagen før valgdagen til en eller to dage før valgdagen. Der gives således en ekstra dag til at gennemgå brevstemmerne inden valghandlingen går i gang. Det er samtidigt præciseret i loven, at gennemgangen skal være afsluttet inden valghandlingen går i gang på valgdagen. Brevstemmer, der er modtaget af valgstyrerne efter valghandlingen er startet, kommer ikke i betragtning.

 

Ændrede regler for selve valgdagen

 

 • Åbningstiden fremrykkes til kl. 08.00 på afstemninger der finder sted på hverdage. Afstemninger, der afholdes lørdage og søndage og andre helligdage starter kl. 09.00.

 

 • Mulighed for instruktion af valgstyrere og tilforordnede vælgere før valgdagen

Valgstyrere og tilforordnede vælgere kan indkaldes til et møde før valgdagen med henblik på at give disse den fornødne instruktion. Der kan ydes diæter for instruktionsmødet. Der er mødepligt for valgstyrerne og/eller de tilforordnede vælgere, hvis der indkaldes til et møde inden valgdagen.

 

 • Lettere adgang for valgstyrere til at organisere sig i skiftehold

Valgstyrerne kan efter valgstyrerformandens beslutning tillades at forlade afstemningsstedet for en kortere periode i løbet af valgdagen. De kan herunder indgå i skiftehold eller lignende. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Ligeledes skal valgstyrerne rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger. Alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivning af afstemningsbogen. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives mulighed for, at indkalde valgstyrere og tilforordnede vælgere til et instruktionsmøde inden valgdagen hvis det skønnes nødvendigt, og at der ydes diæt for fremmøde,

 

at orienteringen derudover tages til efterretning.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Orienteringsbrev til kommunerne
 

282. Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker udlejningsaftale for boliger med øget tilgængelighed

Sagsnr.: 03.10.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker udlejningsaftale for boliger med øget tilgængelighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaards bestyrelse vil gerne give ældre eller gangbesværede fortrinsret til alle familieboliger med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år. Aftalen skal sikre, at de der har behov for en bolig med øget tilgængelighed har fortrinsret til sådanne frem for andre boligsøgende, dog således at den interne venteliste skal respekteres. Fortrinsretten kan udløses af behov for lejer selv eller dennes ægtefælles/samlever eller hjemmeboende børn.

 

Boligselskabernes udlejningsaftaler bliver behandlet samlet en gang i hver byrådsperiode, senest den 17. november 2015. Dette er en ny aftale, som boligselskabet ønsker.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste. Det sker i en række situationer, f.eks. fortrinsret for pendlere og for børnefamilier til store lejligheder.

 

Boligselskabet Fruehøjgaards forslag er nyt. Byrådet har godkendt aftaler for udvalgte afdelinger om fortrin til familieboliger for seniorer, der er fyldt 60 år uden hjemmeboende børn. De aftaler sikrer en mere homogen beboersammensætning i en afdeling på baggrund af alder alene.

 

Landsbyggefonden stiller krav om øget tilgængelighed ved helhedsplaner for almene boliger, typisk etableres der niveaufri- eller elevatoradgang til udvalgte lejligheder i forbindelse med store renoveringer. Antallet af almene boliger med tilgængelighed i Herning er således stigende i takt med helhedsplanernes gennemførelser. Det er en politisk beslutning, om den øgede tilgængelighed skal følges op med en målgruppespecificering, som boligselskabet foreslår, eller om tilgængeligheden skal kunne komme alle til gode. Man kan hævde, at lejere med mindre børn og f.eks. barnevogn også har gavn af øget tilgængelighed.

 

Fruehøjgaard oplyser, at de ønsker, at aftalen skal omfatte 132 familieboliger med tilgængelighed i følgende afdelinger :

 • Brændgårdsparken: 42 boliger (der er gennemført helhedsplan)
 • Fruehøj: 90 boliger, men ikke småhusene på Fruehøjvej (helhedsplanen er godkendt og undervejs)

 

Boligselskabet ønsker, at fortrinsret som følge af gangbesvær skal dokumenteres med lægeattest.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fruehøjgaards udlejningsaftale godkendes som ansøgt,

 

at administrationen bemyndiges til at godkende udlejningsaftaler på samme vilkår for andre boligselskaber, såfremt der ansøges inden næste politiske behandling af de samlede udlejningsaftaler.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

283. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse i center- og omegnsbyer

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse i center- og omegnsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Pia Colstrup, Marius Reese

Sagsresume

Med budgetforlig 2016 besluttede forligspartierne at sætte yderligere fokus på forskønnelse i center- og omegnsbyer. Der blev derfor afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til dette formål.

 

Der er udarbejdet forslag til projekter i 2016 og 2017 til principgodkendelse, med henblik på at anlægsbevillingen for 2016 frigives. Det forventes, at der i den kommende tid vil indkomme nye ønsker fra centerbyerne og forstæderne til forskønnelsesprojekter.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2016 besluttede forligspartierne at sætte yderligere fokus på forskønnelse centerbyer og forstæder. Der blev derfor afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til formålet.

Projekterne til forskønnelse i centerbyer og forstæder kan ses i sammenhæng med anvendelsen af de afsatte midler til Smukke indfaldsveje, som har fokus på oplevelsen ved at bevæge sig på byens veje og ankomsten til byen. Med forskønnelsespuljen gives der også mulighed for at forskønne veje og centrale steder i center- og omegnsbyer.

 

I de byer, hvor der er udarbejdet centerbyplaner (Sunds, Aulum og Vildbjerg) ligger flere af de forslåede projekter i forlængelse af de ønsker og visioner der fremgår af planerne.Der er påbegyndt udarbejdelse af centerbyplaner for Kibæk og senere på året starter arbejdet med centerbyplanen i Sdr. Felding.

 

Forslag til projekter i 2016

 

Sunds

Grøn byport - Sundsvej/Ilskovvej/Sunds Hovedgade

Baggrund: Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds, er der udarbejdet et skitseforslag til en "grøn byport" ved ankomsten til byen i krydset Sundsvej/Ilskovvej/Sunds Hovedgade. Ønsket om en grøn forskønnelse af ankomsten til byen er opstået i den ideudviklingsproces, der har været med borgergruppen om områdefornyelsen. Der er dog ikke afsat midler til gennemførelsen af projektet med områdefornyelsen.

 

Projektforslag: Skitseprojektet kan gennemføres på Vejdirektoratets arealer, og er godkendt af Vejdirektoratet i august 2015 (godkendelsen er gældende frem til august 2016). Vejdirektoratet påtager sig den fremtidige drift af arealet. Projektet består af en rydning af eksisterende buskskads og plantning af ca. 15 nye, opstammede træer samt etablering af bøgepur og græsareal med forårsblomster. Hensigten er at skabe et samlende og synligt grønt indtryk ved ankomsten til byen (se bilag).

  

Placering af kunstværk ved Sundsvej

På opfordring fra borgerforeningen i Sunds har forvaltningen lavet en undersøgelse af en evt. ny placering af Henrik Haves kunstværk (glasmosaik) i rundkørslen ved Sundsvej og omfartsvejen.

Værket står i dag ved ankomsten til Sunds fra Sundsvej, hvor det er placeret på græsarealet ved vejen i forbindelse med et beplantningsbælte (se bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at kunstværket ikke umiddelbart egner sig til en placering i rundkørslen. Værkets form og størrelse i forhold til rundkørslens omfang og højde harmonerer ikke.

En alternativ placeringsmulighed kunne evt. være på det åbne græsareal umiddelbart nord for kunstværkets nuværende placering. Med denne placering, vil værket komme fri af beplantningen og få mere luft og synlighed. Ved en evt. omplacering af værket ved Sundsvej, skal der dog først indhentes tilladelse fra kunstneren, ligesom den pågældende grundejer og vejmyndighed skal godkende placeringen.

Borgerforeningen har på baggrund af visualiseringerne udtrykt enighed i forvaltningens vurdering, og vil som udgangspunkt bibeholde kunstværkets nuværende placering, og arbejde for at få tyndet ud i beplantningsbæltet og dermed give værket mere luft og synlighed på dets nuværende placering.

 

Aulum

Der er indkommet 2 ansøgninger fra Aulum til forskønnelsespuljen. Det ene projekt omhandler etablering af parkouranlæg ved den gamle mølle, med en anslået anlægsøkonomi på 400.000 kr.

Det andet projekt omhandler digitale skilte ved indfaldsvejene til Aulum, med en anslået anlægsøkonomi på min 150.000 kr. per skilt. Der er i ansøgningen ikke redegjort for et samlet beløb, ligesom der ikke er redegjort for driftudgiften i forbindelse med skiltene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne ikke kan kategoriseres som forskønnelse. Parkour anlægget er et aktivitetsprojekt og forholder sig ikke til det omgivende byrum. De digitale skilte vurderes ikke at være relevant i forhold til de afsatte midler til forskønnelse. Derfor er det forvaltningens vurdering at der ikke kan gives midler til de ansøgte projekter fra forskønnelsespuljen. Der er fremsat ønske fra andre centerbyer og forstæder om tilsvarende digitale skilte, hvorfor det kunne være relevant at finde en samlet løsningsmodel for byerne på dette ønske.

 

Danmarksgade

Baggrund: I centerbyplanen for Aulum er der et ønske om at Danmarksgade omdannes, så der er flere muligheder for ophold og spændende bymiljø i den østlige ende.

 

Projektforslag: Det forslås at der plantes nye mindre træer, og at der etableres et farverigt bunddække på udvalgte steder i Danmarksgade. Herved udskiftes de nuværende gamle træer som er blevet kraftigt beskåret. Gaderummet vil derved fremstå mere indbydende. Forskønnelsesprojektet kan suppleres med gode siddemuligheder langs gaden.

  

Plads ved Danmarksgade/Højgade

I centerbyplanen beskrives området på hjørnet af Danmarksgade og Højgade som en ”port” til handelsgaden – Pladsen er et lille torv med en vandskulptur, som dog ikke er i drift.

Det foreslås, at pladsen på hjørnet af Danmarksgade og Højgade tilplantes med en lille lund af træer og at belægningen udskiftes til stenmel. Dermed opnås en lille skyggefuld pladsdannelse, hvor det f.eks. er muligt at opholde sig, spille petanque eller lignende.  

 

Indfaldsvejene til Aulum

Projekt: Langs Aulums indfaldsveje er der 3 steder hvor det er muligt at etablere en træbeplantning som kan være med til at byde velkommen til byen i lighed med den eksisterende trærække i krydset Kirkegade/Lergravvej, som i samspil med kirken danner en flot velkomst fra nordøst. Træerne foreslås plantet langs Holstebrovej og 2 steder langs Skolegade.

  

Lind

Lind Hovedgade

Baggrund: Der har den 28. april 2016 været afholdt workshop i Lind omkring udarbejdelse af en 2026 plan for byen. De forslåede projekter tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger forvaltningen har fået efter workshoppen. Der er efter borgeforeningens udviklingsarbejde et generelt ønske om at gøre Lind Hovedgade mere tiltalende med f.eks. friske farver, blomster, lysprojekter, kunst mm. Konkret er det bl.a. foreslået at opdele de 2 vejbaner med midterheller og plante træer og grønt på midten af vejen. Der ønskes også flere p-lommer foran de butiksdrivende.

 

Projektforslag: Det foreslås, at der etableres en beplantning centralt i Lind Hovedgade. Der kan plantes lindetræer og etableres et farverigt bunddække, som kan være med til at give den brede vej mere bymæssig karakter. Projektet er omfattende, og der skal fjernes asfalt for at gøre plads til beplantning og helleanlæg.

  

Der er fra Borgerforeningen også ønske om etablere "byporte" ved i rundkørslen ved Motorvejen og ved ankomsten til Lind fra syd. Byplanudvalget har tidligere besluttet et projekt til rundkørslen, og derfor foreslås det, at der er i projektet for Smukke indfaldsveje udarbejdes forslag om etablering af "byporte" ved Lind Hovedgade fra syd, evt. sammen med et lysprojekt. Projekterne udvikles og etableres i samarbejde med borgerforeningen, og behandles på et kommende møde i Byplanudvalget.

 

Kollundvej

Baggrund: Det er ligeledes et ønske fra workshoppen i Lind, at der sker forskønnelse ved Kollundvej. Vej og trafik er for øjeblikket ved at gennemføre et projekt til forbedring af cykelforholdene langs vejen og Natur og Grønne områder udskifter træerne i hellerne og planter i den sammenhæng bunddække, som fremstår mere farvestrålende.

 

Projektforslag: Det foreslås, at der udarbejdes et projekt på de 3 sidevejs krydsninger Kristiansvænget, Mellemtoften og Østertoften. Dette kan f.eks. være anden belægning, bemaling på asfalten eller lignende.

 

Projektforslag: I rundkørslen Kollundvej/Koustrup Allé foreslås det, at der plantes lindetræer. Rundkørslen er ankomsten til Lind fra øst og skal dermed være med til at byde velkommen til byen. Det anbefales at dette projekt realiseres gennem puljen til Smukke indfaldsveje, som behandles på et efterfølgende byplanmøde.

  

Mulige projekter i 2017

 

Sunds

Torvet – krydset Teglgårdvej/Sunds Hovedgade

Baggrund: Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds er der i løbet af ideudviklingsprocessen med borgerne, og i forlængelse af centerbyplanen, kommet forslag om forskønnelse af Torvet – krydset Teglgårdvej/Sunds Hovedgade.

Projektforslag: Tidligere i områdefornyelsesprocessen er der lavet løse ideskitser til forskønnelse af området med bl.a. leg- og opholdsmuligheder samt beplantning. Der er dog ikke afsat midler til projektet med områdefornyelsen, hvor anlægsmidlerne er prioriteret til andre forskønnende tiltag i hovedgaden samt etableringen af byparken ved søen. En forskønnelse af Torvet ligger i tråd med den øvrige forskønnelse af hovedgaden og vil på den måde kunne forstærke indsatsen.

 

Areal ved Sunds skole og Multicenter

Baggrund: Derudover er der, som en del af områdefornyelsen, igangsat et arbejde med en bearbejdning og forskønnelse af arealerne imellem Sunds Skole og Multicentret/Hallen i et samarbejde mellem skolen, hallen og Herning Kommune.

Projektforslag: Der er udarbejdet en idéskitse for området som helhed, der indeholder overordnede ideer til delprojekter, der kan realiseres over de kommende år (se bilag). Ideerne omhandler primært trafikale løsninger, en pladsdannelse/aktivitetsflade på tværs samt samlende beplantning. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet konkrete projekter, men reserveret 300.000 kr. med områdefornyelsen til opstart af arbejdet.

 

Vildbjerg

Bymidten

Baggrund: Der er udarbejdet centerbyplan for Vildbjerg, hvor der 8 steder i bymidten foreslås en markering i belægningen eller lignende. Der er 4 steder på Søndergade/Bredgade, 3 på Østergade samt et kryds ved den gule bygning.

Projekt: Det foreslås, at der udarbejdes konkret projekt på nogle at krydsningerne ud fra en nærmere gennemgang af behov på de konkrete steder, og i samarbejde med borgerforeningen (se bilag).

 

Park Allé

Baggrund: Herning Vand skal i august 2016 i gang med at kloakrenovere Park Allé i Vildbjerg. Det er et ønske fra borgerne, at Park Allé i denne sammenhæng forskønnes.

Projekt: Der er på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt for forskønnelsen, men det foreslås, at der udarbejdes et projekt i samarbejde med borgerne til realisering i umiddelbar forlængelse af kloakprojektet.

 

Snejbjerg

Snejbjerg Hovedgade

Baggrund: Der er et ønske fra de erhvervsdrivende om ændring af reglerne for skiltning i området langs erhvervsområdet mellem Herning og Snejbjerg by. Der er en lokalplan under udarbejdelse, som vil regulere skiltningen og indretningen af arealerne mod vejen.

Projektforslag: Vejforskønnelsesprojektet foreslås på vejstrækningen fra Teglvænget til Snejbjerg Kirke og derudover foreslås enkelte nedslagspunkter på den resterende strækning gennem Snejbjerg. Forskønnelsesprojektet kan evt gennemføres i forbindelse med en forestående kloak- og asfaltrenovering af vejen, og kan i øvrigt gennemføres i kombination med Smukke indfaldsveje. Det anbefales at dette projekt gennemføres i 2017, i forlængelse af lokaplanen for området syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Der er også fremsat ønske om en forskønnelse af indkørslen til Snejbjerg fra Syd-øst ad Studsgaardvej, som vurderes at være et indfaldsvejsprojekt, som evt. kan gennemføres i 2017.

 

Aulum

I centerbyplanen for Aulum er der forslag om en omlægning og forskønnelse af "Aktivitetspladsen" som i dag er en parkeringsplads. Det anbefales at der arbejdes videre med dette projekt, med henblik på at det evt. kan gennemføres i 2017. Der er i centerbyplanen også peget på et trafiksikkerhedsprojekt i Skolegade. Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med dette projekt i sammenhæng med et forskønnelsesprojekt i Skolegade 2017.

Økonomi

De beskevne projekter er baseret på overslagspriser. I forbindelse med detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaverne, prissættes projekterne præcist, inden de fremsendes til endelig godkendelse. På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til forskønnelse i center- og omegnsbyer.

 

Med ovenstående forslag til projekter er der disponeret over et beløb på ca. 1,4 mio. kr. i 2016. De resterende projektmidler på 0,6 mio. kr. for 2016, foreslås reserveret til kommende forskønnelses projekter i 2016 eller 2017 til nye ansøgninger, herunder også i Kibæk og Sdr. Felding, når arbejdet med centerbyplanerne er afsluttet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056, forskønnelse i center og omegnsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2016,

 

at der ønskes belyst en model inkl. pris for opstilling digitale skilte i centerbyer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kunstværk i rundkørsel ved Sundsvej_visualisering
 • Areal ved Sunds Skole og Multicenter_ideskitse
 • Grøn byport_skitseprojekt
 • Kort centerbyplan Vildbjerg
 • Lind Hovedgade - Lind
 • Kollundvej - Lind
 • Aulum
 

284. Forslag til kommuneplan 2017-2028

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til kommuneplan 2017-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Tanja Henriksen, Joan Berentzen.

 

Sagsresume

På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2017-2028. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.  Der er i offentlighedsfasen planlagt syv borgermøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder.

I forhold til de tidligere kommuneplaner er denne kommuneplan specielt ændret i forhold til arealudlæg til en ny bydel ved Gødstrup og ændrede rammer for lokalplanlægningen for Herning+, den nuværende sygehusgrund i Herning by. Da Herning kommune sammenlagt har store arealudlæg til erhverv foreslås en del arealer, der ikke har været efterspørgsel på i en årrække udtaget af kommuneplanen. Der udlægges et nyt erhvervsareal langs motorvejen i Aulum til transporttunge erhverv og arealer til erhverv ved DNV Gødstrup.

 

Der foreslås udlagt to nye områder til vindmøller og ti områder til biogasanlæg. Der indarbejdes ikke et vindmølleområde øst for Sinding, da ansøger har frafaldet ansøgningen.

 

Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan. Der er også foretaget mindre ændringer i Landdistriktspolitikken på baggrund af høring i fagudvalgene. Forslaget til arkitekturstrategi, der har været behandlet i Byplanudvalget, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

 

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2013-2024 til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Forslaget til kommuneplan og forudsætningsredegørelse foreligger i en digital udgave: kommuneplan2017.herning.dk    

Der er udarbejdet et Resuméhæfte, hvor ændringerne i forhold til de gældende planer er sammenfattet.   Det samlede materiale er i offentlighedsfasen desuden tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Resuméhæftet udgives også i en trykt udgave.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til Kommuneplan 2017-2028 godkendes og fremlægges til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Marius Reese og Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Resuméhæfte2016_16-08-2016
 

285. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 137 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplan nr. 50 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af lokalplanens dagsorden.

Sagsfremstilling

Rammebestemmelser for 31.OF8 giver mulighed for at bygge en ny skole ved siden af den eksisterende Hammerum Hallen. Samtidig muliggør bestemmelserne, at Hammerum Hallen kan udvides og at der kan anlægges nye parkeringsmuligheder. Herudover bliver der mulighed for at anlægge nye fodboldbaner samt etablerer rekreative muligheder til kreativ leg og læring.

 

Rammeområdet ligger i både by- og landzone. Fra rammeområde 31.R5 arealoverføres et areal på ca. 3.600 m2 fra byzone til landzone, da området er en del af den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. De nye rammebestemmelser for 31.R5 giver endvidere mulighed for at etablere indkørsel fra Tolstedvej samt en mindre parkeringsplads til skolen og hallen. Herudover er der mulighed for at opføre mindre bygninger og anlæg til leg og læring. 

 

Endvidere sikrer kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 7b, 12fæ og 22ø Gjellerup By, Gjellerup og 1b, 1h, 1ha, 2dæ, 2fq, 2hi, 6l, 7ao og 12hn Hammerum By, Gjellerup samt del af litra 7000ag og 7000p Gjellerup By, Gjellerup og litra 7000an og del af litra 7000af Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 30 ha.

 

Rammeområdet som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag i dagsorden for lokalplan nr. 31.OF8.1.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup endeligt vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

 

286. Endelig vedtagelse af lokalplan for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 138 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opfører ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Gennem lokalplanen sikres en god og sikker tilgængelighed til området ved stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring.

Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området indtænkes som et rekreativt området med mulighed for leg og læring for skolen og besøgende, hvorfor de anlæg der laves til tilbageholdelse af regnvand skal etableres som søer med blivende vandspejl.

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

Delområde I kan anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Det betyder, at der kan bygges skole, dagsinstitutioner, kultur- og foreningsfaciliteter og hallen kan udvises med flere idrætsfaciliteter og andre funktioner.

Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner og rekreativt landskab. Der kan inden for området anlægges fodboldbaner og andre idrætsbaner. Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til skole-, fritids- og rekreative formål, f.eks. udeskole, shelters, fugletårne, tribune til stadion, redskabsskur, klubhus og lignende. Der kan plantes træer og laves bakker, så der opstår et spændende rekreativt landskab. Endvidere kan der etableres regnvandsbassiner, så længe bassinerne i udformning anlægges som del af det rekreative landskab og med blivende vandspejl.

Inden for delområde II skal der endvidere udlægges arealer til parkering, veje og stianlæg som sikre en god fremkommelighed gennem området og til institutionerne.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til skole-, institutions- og kulturfaciliteter inden for tre definerede byggefelter i delområde I. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager og med en bygningshøjde på op til 15 meter.

Da skolen skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at bygge nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende samt parkering.

De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres cykelparkering.

 

Indsigelser

Lokalplan forslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. Endvidere er der indkommet kommentar fra Miljø og Klima som indarbejdes i Miljørapportens sammenfattende redegørelse.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Bemærkning fra Herning Vand om at de ønskes at holdes skadefri i forbindelse med evt. ændring af eksisterende bassin syd for Tolstedvej, dog forventes de at blive inddraget i processen.

Bemærkning fra Stadioninspektør om placering af kunstgræsbanerne. Vurderes til at være en mindre ændring til arealudlægget af fodboldbaner nord for bækken. Ændringer medføre alene ædringer for kortbilag 2, hvorfor forvaltningen anbefaler at ændringer godkendes.

Bemærkning fra Børneby Øst vedr. areal til placering af motorisrede gokartbane. Banen eksisterer allerede, men skal flyttes en smule i forbindelse med ændringen af fodboldbanen nord for bækken. Forvaltningen anbefaler derfor at der udlægges et areal til banen på lokalplankortet og medtager evt. bestemmelser i lokalplanen som sikre at banen kan etableres.

Indsigelse fra Ernst Brüchle Knudsen vedr. mangler i miljørapporten omkring miljørisici ved kunststofbaner. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen medtager den nødvendige beskrivelse i redegørelsen og lokalplanbestemmelseren samt at Miljørapportens sammenfattende redegørelse medtager redegørelse for kunststofbaner herunder særligt overfladevandts afledning til kloak.

Bemærkning fra Beboerforeningen Vestergård Hammerum, som stiller en række spørgsmål om betydningen af de ændringer som lokalplanen medfører i forhold til dem. F.eks. at et område tilbageføres til landzone, fjernelse af kælkebakken samt lukning af adgang for hallen via Palle Fløes Vej. Forvaltningen har besvaret spørgsmålene i indsigelsesnotatet.

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag.

 

 Ændringer til lokalplanen

For at sikre at lokalplanen medtager det nødvendinge bestemmelser for kunststofbanerne anbefales det at lokalplanen justeres til at medtage et afsnit i redegørelsen vedr. kusnststofbanen samt følgende bestemmelser:

 

Redegørelsen – afsnit om bebyggelse og anlæg medtages følgende:

Kunstofbanerne placeres på et areal, der i dag er udlagt til grønt område. I forbindelse med etablering af nye boldbaner skal der etableres et nyt drænsystem for effektiv dræning af banerne.

Regnvand vil nedsive gennem (kunst)græstæppet og videre ned i drænsystemet under banen. Drænsystemet skal tilsluttes spildevandsystemet.

Ved anlæggelse af boldbanen med kunstgræs vil en evt. forurening være størst først i banens levetid. Ved kontrolmålinger kan en evt. forureningsgrad vurderes. Ved indledningsvis afledning til spildevandssystem opfanges en evt. forurening. Derved sikres, at der ikke ledes forurenet drænvand i regnvandssystemet.

 

Redegørelse – afsnit om grundvand medtages følgende:

Overfladevand fra kunststofbanerne skal anlægges med drænsystem som sikre at overfladevandet føres sikkert spildevandssystemet.

 

Bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende:

1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

Bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende:

6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikre at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres spildevandssystemet.

 

Bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende:

11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med infill materiale af gummigranulat.

 

Bestemmelserne § 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af medtages følgende:

12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til spildevandssystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplankort 2 medtager justeringer i forhold til arealudlæg til henholdsvis fodboldbaner nord for bækken samt areal til gokartbane,

 

at redegørelsen medtager de relevante fraser om kunststofbanerne,

 

at bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende: 1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

at bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende: 6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikre at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres spildevandssystemet.

 

at bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende: 11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med infill materiale af gummigranulat.

 

at bestemmelserne § 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse medtages følgende: 12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til spildevandssystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Indsigelsesdokument til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 31.OF8.1
 • Indsigelsesnotat til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 31.OF8.1
 • Sammenfattende redegørelse af miljørapport i forbindelse med lokalplan nr. 31.OF8.1 og tillæg nr. 50
 

287. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentlig institution på Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentlig institution på Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 139 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for et offentligt område ved Valdemarsvej i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Kommuneplantillægget foreligger hermed til endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

For at sikre der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 er der udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1al Holtbjerg, Herning Jorder og del af vejlitra 7000c. Området udgør et samlet areal på ca. 10.000 m2.

 

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst forsætter jernbane mod Birk og de grønne områder. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 69 sikrer at der kan etableres institution-, kultur- og fritidsformål inden for rammeområdet samt at der kan ske en yderlig udbygning af de eksisterende ejendomme. Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen medtager derfor bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

288. Endelig vedtagselse af lokalplan for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagselse af lokalplan for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016, pkt. 140 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.  

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Området var ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Dermed er der også udarbejdet tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning–Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24. Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende boligkvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for at der kan udstykkes i alt 3 grunde ud fra et udstykningsprincip som fremgår af lokalplanens kortbilag 2.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er ikke indkommet bemærkninger/indsigelser i høringsperioden.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

289. Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for teknisk anlæg til solceller ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller tillæg nr. 67 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger kommuneplanramme 54.T1 til solceller vest for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup. I alt 6,4 ha. Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og dermed et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen mod nord, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej mod øst og en bolig mod syd. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

290. Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller lokalplan 54.T1.1 til endelig vedtagelse med mindre mindre ændringer i forhold til vejudlæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankortet.

 

Bemærkning

Der er indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Bemærkningen omhandler vejudlæg til adgangsvej syd om lokalplanområdet. Vejdirektoratet ønsker vejudlæg ændret fra 5 til 6 meter for at give bedre plads til til landbrugskøretøjer. Det ønskes sikret, at der via bestemmelserne præciseres, at der kan etableres vejadgang til landbrugsbygninger syd for området. Endvidere ændres, at beplantningen skal kunne brydes til ledningsanlæg til Herning Vand hvis denne ikke kan lægges i vejen. Der må ikke etableres beplantning ovenpå ledningsanlægget.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at Vejdirektoratets bemærkninger bør efterkommes, da der er tale om en præcisering af lokalplanens bestemmelser, der er med til sikre den fornødne adgang til markerne vest for lokalplanområdet samt adgang til eksisterende bygninger nær lokalplanområdet.

 

Beskrivelse af vejudlæg ændres i redegørelsen side 5 fra 5 til 6 m. Bestemmelsen i §4.2 ændres fra 5 til 6 m i minimumsbredde og bestemmelse 4.2 tilføjes: "Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet."

 

§4.2 ændres dermed til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet.

 

For at sikre at beplanting ikke skal brydes på baggrund af placering af ledningsanlæg til Herning Vand præciseres på kortbilag 2, at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at §4.2 ændres til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet.",

 

at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning på lokalplanens kortbilag 2.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bemærkninger til lokalplan 54.T1.1
 

291. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillæg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende:  

 • Byggemodning af boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.
 • Etablering af fælles nedsivningsanlæg for regnvand, der skal optages i spildevandsplanen, idet det ikke ejes af et spildevandsforsyningsselskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 6 udarbejdes i forbindelse med byggemodning i lokalplanområde 71.B6.1 ”Boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg”.

 

Baggrunden for tillægget er, at alt regnvand fra lokalplanens veje og fælles befæstede arealer skal håndteres via fælles nedsivningsanlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af bolig- og grundejere i lokalplanområdet ved dannelse af et spildevandslav.

 

 

Uddrag af luftfoto over lokalplanområdet fra lokalplan nr. 71.B6.

 

Tillæggets indhold

Lokalplanområdet er iht. Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlagt til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.).

 

Lokalplanens 11 parceller tilsluttes kun Herning Vand A/S kloak for spildevand. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra parcellerne skal håndteres på egen grund ved nedsivning.

Regnvand fra lokalplanens øvrige arealer (veje, stier o.lign.) skal nedsives lokalt i tørt nedsivningsbassin placeret på lokalplanens grønning. Dette anlæg etableres, drives og vedligeholdes af de berørte bolig- og grundejere i området. Disse arealer tilsluttes således ikke Herning Vand A/S kloak for hverken regnvand eller spildevand.

 


Uddrag af kortbilag 2, fra lokalplan nr. 71.B6 med grønningen i midten, hvor tørt nedsivningsbassin etableres ved 30 cm forsænkning af terrænet.

 

Nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand fra veje og fællesarealer i lokalplanen skal etableres som fælles spildevandsanlæg, hvor etablering, drift og vedligeholdelse varetages af det fælles spildevandslav, ”Spildevandslavet Rind Å Engen”, under grundejerforeningen.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra fællesarealer i lokalplan nr. 71.B6.1, er:

 • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
 • at Herning Kommune afgrænser opland N12.P, der afleder regnvand til det fælles spildevandsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab.

Med dette tillæg optages spildevandopland N12.P, som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Arnborg i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for oplandet etableres på den fælles grønning i overensstemmelse med lokalplanen. Anlægget dimensioneres til at kunne modtage regn fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for opstuvning i anlægget og på grønningen, svarende til en 100 års regnhændelse. På denne baggrund etableres der ikke nødoverløb fra anlægget. Konkrete undersøgelser i området har vist, at jordbundsforholdene er nedsivningsegnede, og at grundvandsstanden ikke vil være til hinder for, at nedsivningsanlægget har den tiltænkte effekt. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Arnborg
 • Bilag 2 udloebsskema for Arnborg
 • Bilag 3. Oplandsskema for Arnborg
 • Bilag 4. Tillaeg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Arnborg - hoeringsforslag
 

292. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 3 for erhvervsområde i Birk

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 3 for erhvervsområde i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for erhvervsområde i Birk beliggende mellem Uldjydevej og jernbanen (Lokalplan nr. 33.E5.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 33.E5.1 for erhvervsområde i Birk bliver det muligt at etablere virksomheder, der opererer inden for udvikling af planteavl og salg af planteavlsprodukter. Bebyggelsens anvendelse skal være administration, lager, laboratorier og væksthuse. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 21. juni 2016.

 

En forudsætning for at etablere erhverv i området er, at området optages i Herning Kommunes Spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanområdet i spildevandsplanen som opland Y36-2.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Lokalplanområdet er på ca. 7 ha. Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Lokalplanen stiller krav om, at maksimalt 50% af området må bebygges og/eller befæstes med tæt belægning med afløb til Herning Vand A/S kloak. Der vil således maksimalt blive afledt regnvand fra et areal på 3,5 ha.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal ledes til et eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet . I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Bassinet skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye lokalplanområde.  

 

Recipient for regnvand

Regnvandsbassinet udleder via privat grøft til Hammerum Å. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ikke dokumenteret, men Herning Kommune vurderer, at der er målopfyldelse.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til bassinet for opland Y36 end det er tilfældet i dag. Bassinet bliver udvidet, så det kan håndtere den øgede vandmængde, og det bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer. Det betyder bl.a., at afløbsvandføringen forsinkes til ca. 11 l/s. Da den nuværende udledning er 15 l/s, forventes den øgede befæstelse ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet eller den private grøft.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

 • Bilag 1. Kortbilag for Birk
 • Bilag 2. Udløbsskema for Birk
 • Bilag 3. Oplandsskema for Birk
 • Bilag 4. Tillæg 3 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - erhverv i Brik mellem Uldjydevej og banen
 

293. Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandler

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Herning Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur.

  

Forvaltningen anbefaler, at mobilitetsstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter, hvor mennesket og ikke transporten er det centrale. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Og det er strategiens mål, at transportsystemet betragtes som en helhed og ikke særskilte enheder. Trafik og transport skal derfor tænkes på en ny måde, hvor mobilitetstanken er vejen frem.

 

Strategiens mål er også at skabe mobilitet for alle. Derfor skal såvel borgere som besøgende have mulighed for at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål.

 

Strategien omfatter 6 temaer, som hver især indeholder politiske mål, målsætninger og initiativer for området. Desuden beskrives mobilitetsnettets opbygning med trafikårer og mobilitetspunkter (transportsamlingssteder).

 

Strategien er et planstyrende redskab. Strategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer, på linje med Kommuneplanens strategiske niveau, og med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner. Strategien skal således sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter.

 

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune samt sektorplaner. Mobilitetshandlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til strategiens temavisioner.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til mobilitetsstrategi i Herning Kommune godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

 • Mobilitetsstrategi_pixi_ENDELIG_ØKE-BYR
 • Mobilitetsstrategi_redegørelse_Endelig_ØKE-BYR
 

294. Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. til ombygning af de gamle industriveje til boligveje i forbindelse med byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape.

 

Byomdannelsesprojektet startede op i 2002 og Thrigesvej, Tietgensgade og den vestlige del af Grøndahlsvej fremstår nu som nye boligveje. På Grøndahlsvej og Sabroesvej er der nu ved at være så udbygget med nye boliger, at vejene i området kan fornyes med nye fortove.

 

Sabroesvej skal efter færdiggørelsen nedklassificeres til privat fællesvej.

 

I krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej er der et lokalt ønske fra beboerne i området, om at få sikret krydsende cyklister og gående mellem Grøndahlsvej og den dobbeltrettede sti mod syd. Det foreslås derfor at der etableres en signalregulering i krydset, som samtidig vil virke som fartdæmper/byport på Chr. Ydes Vej.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape".

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder etableres signalregulering i krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på 1,048 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape,

 

atanlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

 

295. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2016:

 

Bro 1680 (Skovsborgvej underføring af Lustrup Bæk)

Brinksikring og fornyelse af kantbjælker samt fløje.

 

Bro 1510 (Sdr Feldingvej underføring af Dalgas Kanal)

Nye kantbjælker og reparation af dækskader på undersiden. Der er synlig armering.

 

Bro 1801 (Bækvej underføring af Solkær grøft)

Udskiftning af bygværket til et stålrør.

 

Bro 1834 (Hodsagervej underføring af Lilleå)

Nyt autoværn og mindre betonreparationer

 

Bro 1555 (Søndergade underføring af Tranholm bæk)

Fuld renovering af broen både dæk, endeunderstøtning og fløje.

 

Bro 4523 (Nybovej underføring af Storåen)

Nye kantbjælker og reparation af betonskader.

 

Bro 4480 (Søbysøvej underføring af Hallund bæk)

Nye kantbjælker.

 

Bro 19966 (Hammerumvej underføring af sideløb til Låsevase Bæk)

Udskiftning af bygværk til nyt rør.

 

Bro 1814 (Kragsnapvej underføring af Herningsholm Å)

Hvis der er overskud efter licitationen vil denne bro blive renoveret med nye kantbjælker samt fløje.

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Renovering af broer i 2016",

 

atanlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 "Broer – pulje".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag til TMU dagsorden 20-6-2016
 

296. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

Sagsnr.: 05.01.02-P20-7-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Bøgh, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,545 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Beløbet ønskes anvendt til følgende fysiske tiltag:

 

1. Timringvej/Tiphedevej, Abildå

Det uheldsbelastede kryds foreslås ombygget med en forsætning således at det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten gennem krydset. Den trafiksikkerhedsmæssige eftekt ved at forsætte et firbenet kryds er god, og erfaringer viser, at der generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld.

 

2. Skolegade/Markedspladsen, Aulum

Grundet stor utryghed i krydset samt stort trafikpres, især af tunge køretøjer, foreslås etableret en sikret overgang med tryksignal. Samtidig hermed ensrettes Markedspladsen mod øst, således at udkørsel fra området sker ved kirken, hvor oversigtsforholdene er gode.

Foranstaltningen skal ses i sammenhæng med den lovpligtige sikring af skolepatruljer.

 

3. Vesterlindvej, Lind

Da rigtig mange benytter Vesterlindvej i Lind som skolevej og cykelvej til Messecentret, foreslås Vesterlindvej ændret til en 2-1 vej med en hastighedsnedsættelse til 60 km over en strækning på ca. 2 km mellem Højgårdskolen og Vardevej. Desuden etableres der på strækningen 3 chikaner med prioritet, således at chikanerne kun kan passeres af et køretøj ad gangen.

For at sikre skolevejen ved Højgårdskolen foreslås det desuden, at der etableres en 3 m bred fællessti langs Vesterlindvejs sydlige side over en strækning på ca. 170 m mellem skolen og stisystemet ved Vesterdamsvænget.

 

4. Bjerregårdvej, Timring 

For at sikre skolevejen mellem Timring og Vildbjerg skole, foreslås - på grund af meget dårlige oversigtsforhold på stedet - etableret en 3 m bred fællessti langs Bjerregårdvejs vestlige side fra stiudmundingen langs den østlige side af Bjerregårdvej og ca. 35 m i sydlig retning.

 

5. Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes etableret fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er etableret græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen. Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

 

Projektnr. 2 - 5 er godkendt af Færdselssikkerhedsudvalget og politiet.

 

Projekterne foreslås prioriteret i ovenstående rækkefølge og det må forventes at projekt nr. 5 ikke vil kunne gennemføres i fuld udstrækning i 2016. 

Økonomi

På investeringsoversigten er der i 2016 afsat rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2016,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

297. Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. til udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem fordelerringen og Engholm Søpark.

 

Punktet har tidligere været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 31. august 2015, pkt. 183.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til udbygningens 1. etape, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har på baggrund af en større undersøgelse af trafikkantadfærden i fordelerringen udarbejdet et projekt til udbygning af fordelerringen. Projektet forventes at kunne afhjælpe nogle af de store køproblemer, der forekommer i myldretiden.

 

Udbygningen af fordelerringen omfatter følgende tiltag:

 

 • Motorvejsfrakørsel fra syd udbygges til en 2-sporet tilfart til fordelerringen.

 

 • Sundsvej mod Sunds udbygges med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran frafarten. Derved vil den cirkulerende trafik blive tvunget til at anvende inderste spor i cirkulationsarealet. De 2 tilfartsspor bliver forlænget for at sikre, at trafikanterne vælger venstre tilfartsspor for at komme ud af motorvejsfrakørslen mod Vejle.

 

 • Viborgvej mod Herning udbygges ligeledes med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran tilfarten.

 

 • Der etableres en shunt fra Viborgvej til motorvejsfrakørslen mod Vejle

 

Ovenstående udbygninger vil blive suppleret med afmærkning/skiltning, der anviser sporbenyttelse i rundkørslen.

 

En udbygning af til- og frafarten mod Herning fra fordelerringen med et ekstra spor og en shunt vil give en bedre trafikafvikling i fordelerringen, derfor, som 1. etape, udbygges Viborgvej til en 4-sporet vej mellem Engholm Søpark og fordelerringen, som et koordineret projekt sammen med Vejdirektoratets udbygning af fordelerringen. 

 

Det har ikke være muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge om der skal eksproprieres jord i forbindelse med udbygningen af Viborgvej.

De matikler, det kunne være aktuelt af ekspropriere dele fra, er 2c Herningsholm, Herning Jorder, 2l, 2ab og 10f Gjelleruplund by, Gjellerup.

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 94, hvis det bliver aktuelt.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055, udbygning af Viborgvej 1. etape.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende dele af de ovennævnte matrikler.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

 • Fordelerring Sunds - Afmærkningsplan
 

298. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. i 2016 til renovering af tage på tre daginstitutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder/renovering af bygninger i Herning Kommune.

 

Kommunale Ejendomme ønsker at anvende beløbet til renovering af tage på følgende tre daginstitutioner:

 

Børnehuset Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14 i Tjørring.

Taget på institutionen består i dag af diagonalt lagt skifereternit, som knækker i stort omfang. Taget er fra 1996, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget med tagpapbelægning.

 

Østbyens Børnecenter, afd. Holmegården, Holbækvej 40 i Herning.

Samme problemstilling og løsningsforslag som ved Børnehuset Solstrålen beskrevet ovenfor.

 

Engblommen, afd., Kernehuset, Momhøjvej 36 i Studsgård

Taget på institutionen består i dag af bølgeeternit. Tagpladerne er stærkt forvitrede og dermed utætte. Taget er fra 1991, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget ved udskiftning af tagpladerne.

 

Arbejdet forventes igangsat i sensommeren/det tidlige efterår 2016.

Økonomi

Udgiften til renovering af de tre tage forventes at kunne dækkes af rådighedsbeløbet på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder i 2016.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,574 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Renovering af tage Solstrålen, Østbyens Børnecenter og Engblommen",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

299. Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet hhv. den 3. marts, den 26. maj og den 6. oktober 2015, at meddele anlægsbevilling på i alt 3,805 mio. kr. til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark.

 

Søen anlægges i et samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand. I en del af projektet skal Herning Kommune indledningsvist afholde anlægsomkostningerne. Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

En budgetopfølgning har vist, at den oprindelige anlægssum har været forkert fordelt. Derudover har der vist sig ekstraudgifter til bl.a. grundvandssænkning og bortkørsel af ler. Merudgifter hertil udgør i alt 1,130 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå tillægsaftale med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Lillelund Engpark – KLIT 3 er 1 ud af 3 klimaprojekter, som Herning Kommune har planlagt, og som p.t. er under udførelse. Projektet er et fællesprojekt mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S. Formålet med Lillelund Engpark er etablering af et offentlig rekreativt areal, hvor der i området skal ske en terræn bearbejdning, således Lillelund Engsø kan benyttes til tilbageholdelse/opmagasinering af regnvand i forbindelse med ekstreme regnhændelser. I forbindelse med klimaprojektet, vil der blive justeret på regnvandsbassiner og etableret forbindelsesledninger mellem den nye klimasø og regnvandsbassinerne.

 

Der vil i alt blive etableret en volumen til forsinkelse af regnvand på ca. 75.000 m³. Vandspejlet bliver ca. 45.000 m². 

 

Projektet blev igangsat i november 2015 og forventes færdigt i oktober 2016. 

 

På nuværende tidspunkt er ca. 85 % af projektet gennemført, svarende til, at der i alt er udgravet ca. 200.000 m³ jord.

 

Projektets udfordringer:

 

Jordbundsforhold

De oprindelige undersøgelser fra både bygherrerådgiver og entreprenør viste, at det meste af jorden var af en kvalitet og værd, så den kunne indbygges til andre anlægsarbejder. De faktiske jordbundsforhold viste dog en større mængde ikke indbygningsegnet jord, hvorfor der er merudgifter til håndtering og bortkørsel af jorden.

 

Grundvandsænkning

Bygherrerådgiver gennemførte prøvepumning til vurdering af de forventede vandmængder.  

Ud fra prøvepumpning blev grundvandssænkningen planlagt. Under arbejdets udførelse viste jordbundsforholdene sig dog så anderledes, at også grundvandstilstrømning var langt større end først antaget. Dette har betydet behov for mere omfattende grundvandssænkning, som desuden vil pågå i længere tid end først forventet.

 

Digesvaler

Digesvaler har bygget reder i en sanddynge, der skulle have været udjævnet. Da digesvalers ynglepladser er fredet, kan udjævningen først ske efter 1. september. Dette forudsætter en dispensation fra Naturstyrelsen.

 

De ekstra udgifter til bortkørsel af jord og til grundvandssænkning beløber sig til 1.130.000 kr.

 

Det har desuden efterfølgende vist sig, at der er fejl i den oprindelige fordeling af udgifterne mellem Herning Kommune og Herning Vand på på 1.545.000 kr.

Bygherrerådgiver har påtaget sig en del af ansvaret for fejlfordeling af udgifter, samt vurdering af omfanget af merudgifter. Bygherrerådgiver har således givet et afslag i rådgiverhonoraret på 200.000 kr.

 

De samlede forventede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 fremgår af tabellen nedenfor: 

 

Beskrivelse

Oprindeligt budget kr.

Reviderede forventede udgifter kr.

Rådgiver m.m.

550.000

350.000

Museumsundersøgelser

250.000

250.000

Anlægsarbejde

2.611.000

5.286.000

Uforudsete udgifter

394.000

394.000

I alt

3.805.000

6.280.000

Afvigelse

 

2.475.000

 

Herning Vand har meddelt, at de er indstillet på at finansiere både de fejlfordelte udgifter og merforbruget, sådan at den samlede afvigelse faktureres til Herning Vand i 2016. Det er derfor ikke nødvendigt at søge tillægsbevilling til projektet.

Derved fastholdes den nuværende aftale om, at Herning Kommune hjemtager lån på oprindeligt budget, og udgifter til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand.

 

På grund af den nye budgetsituation er det dog nødvendigt at lave en ny aftale mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune. Finansieringsmodellen forudsætter, at aftalen kan godkendes af Forsyningssekretariatet. 

 

Såfremt der mod forventning ikke kan indgås en aftale med Herning Vand eller opnås godkendelse af Forsyningssekretariat, fremsendes sagen på ny til politisk behandling.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2016 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny aftale med Herning Vand om finansiering af projektet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

300. Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen 

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af Hilmar Sølunds Vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Hilmar Sølunds Vej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af Hilmar Sølunds Vej er nu nået så langt, at der skal etableres et signalanlæg i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej og tilslutningen til motorvejen skal udføres. 

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2012, 37,598

mio. kr. i 2013, 30,815 mio. kr. i 2014 og 0,583 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbene for 2012, 2013 og 2014 på i alt 87,413 mio. kr. er frigivet.

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af projektet, herunder etablering af signalregulering i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej.

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling til vejprojektet udgør herefter 87,996 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 "Vesterholmvejs forlængelse",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,583 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

301. Arealafgivelse i forbindelse med udbygning af fordelerringen

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Arealafgivelse i forbindelse med udbygning af fordelerringen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Peter Vallentin  

Sagsresume

I forbindelse med den planlagte udbygning af fordelerringen nordøst for Herning har Vejdirektoratet forespurgt om Herning Kommune er indstillet på at afgive et grønt areal på 40 m2 til projektet.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet overdrages til Vejdirektoratet vederlagsfrit.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet er i gang med planlægning og projektering af en udbygning af fordelerringen nordøst for Herning med henblik på at forbedre kapaciteten og fremkommeligheden i og omkring fordelerringen.

 

Som en del af udbygningen etableres der - efter et ønske fra Herning Kommune - en shunt fra Viborgvej til motorvejsfrakørslen mod Vejle. I den forbindelse vil en mindre del af shunten skulle anlægges på matr. nr. 2ab, Gjellerup Lund By, Gjellerup, som ejes af Herning Kommune.

 

Arealet vil skulle afstås senest den 1. september 2016.

 

På samme matr. nr. stiller Herning Kommune i anlægsperioden et areal på ca. 670 m2 til rådighed for Vejdirektoratet, som midlertidigt arbejdsareal. Arbejdsarealet retableres efter anlægsfasen.

 

Arealerne er vist på vedlagte kortbilag.   

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at Herning Kommune overdrager 40 m2 af matr. nr. 2ab Gjellerup Lund By, Gjellerup, til Vejdirektoratet vederlagsfrit,

 

at Vejdirektoratet afholder alle udgifter i forbindelse med overdragelsen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Kortbilag
 

302. Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,180 mio. kr. i 2016 til byggemodningsprojekter på Jordbærmarken i Tjørring, Baggeskærvej i Herning, samt Soldalen/Solvænget i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 1,180 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg på Jordbærmarken, Tjørring samt færdiggørelsesarbejder i Soldalen/Solvænget, Vildbjerg og Baggeskærvej, Herning. Færdiggørelserne omfatter primært kantsten og asfalt. Samtidig søges om forhøjelse af anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med afsatte rådighedsbeløb.

 

Anlægsarbejderne er beskrevet herunder.

 

Jordbærmarken, Tjørring, stednr. 002014 Fuglsang sø

Arbejdet omfatter forberedende anlæg på boligvej 1, hvor der er solgt grunde til tæt-lav byggeri. Der føres forsyninger frem og anlægges grusvej i 2016. Vejen planlægges færdiggjort med asfalt og belysning i 2017, når byggeriet afsluttes.

Anlægsudgiften udgør 0,300 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Soldalen/Solvænget, Vildbjerg, nyt stednr.

Vejanlæg er etableret og grundene er solgt i den tidligere Trehøje kommune. Vejene er private fællesveje, men driften er ikke blevet overdraget til grundejerforeningen. Vejene er anlagt med dårlige afvandingsforhold, så regnvandet strømmer ind på private grunde fremfor i afløbssystemet. Kommunen har løbende været i dialog med grundejerne omkring afhjælpning af afvandingsproblemerne. Der er nu indgået aftale med grundejerforeningen om renovering af vejen, så vejvandet afledes korrekt. Renoveringen omfatter delområder hvor der foretages afgravning af asfalten, etablering af kantsten og evt. nye rendestensbrønde samt ny asfalt.

Området overdrages efterfølgende til grundejerforeningen.

Anlægsudgiften udgør 0,450 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Baggeskærvej, Herning, stednr. 003003

Der etableres asfaltbærelag i erhvervsudstykning. Afsluttende slidlag etableres, når de sidste grunde er bebygget. 

Anlægsudgiften udgør 0,430 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb på 9,429 mio. kr. til byggemodning af Baggekærvej. Hertil kommer udgifterne på 0,430 mio. kr. i 2016, hvilket giver en forhøjelse af anlægsbevillingen på i alt 9,859 mio. kr. (0,430+9,429). Den samlede anlægsudgiftsbevilling for Baggeskærvej udgør herefter i alt 22,272 mio. kr. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der til udgifter ved Jordbærmarken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring i 2016,

 

at der til udgifter ved Soldalen/Solvænget meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, nyt stednr. Soldalen/Solvænget, Vildbjerg,

 

at der til udgifter ved Baggeskærvej meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,859 mio. kr. samt rådighedsbeløb 0,430 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003003 Baggeskærvej, Herning,

 

at anlægsudgiften på i alt 1,180 mio. kr. i 2016 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr 002003 i 2016.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

303. Midttrafiks budgetforslag 2017

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Midttrafiks budgetforslag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen

 

 

Sagsresume

Midttrafik har den 23. juni 2016 fremsendt forslag til budget 2017 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 19. august 2016. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2017 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

 

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2017 på drift af den kollektive trafik i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 28 skolebusruter.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2017 i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Midttrafik har i maj 2016 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2017 er følgende: 

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

 

 

 

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2015 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Besparelsen på bybusserne fra 13. december 2015 er indregnet på ruteniveau i budgettet. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra Køreplanskifte 2016. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan august 2016.

 

Budgettet indeholder udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg. Desuden indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute finansieret af Regionen samt udgifter til Teletaxa på 9.200 kr.

  

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2017 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2015 med indregning af kendte ændringer. Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

 

Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruter, hvilket påvirker indtægterne på skolekort. Derfor er forventningerne til skolekortindtægter reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

 

 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2017

 

Midttrafik

Budgetforslag, kr.

Herning Kommune

Budgetramme, kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.106.400

47.212.400

Rejsekortet

1.261.600

 1.261.600

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.245.000

3.245.000

Tjenestemandsforsikring

43.766

0

I alt

51.656.766

 51.719.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

14.672.000

 14.262.000

Skoleårskort

1.062.000

363.000

Korrigeret indtægt

13.610.000

 13.899.000

 

 

 

Total netto

38.046.766

37.820.000

Estimeret PL fremskrivning

 

499.000

Netto budget i 2016 - PL*

38.046.766

38.319.000

 

* I ovenstående er forudsat gennemsnitlig PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,3 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2017 er der yderligere afsat 325.000 kr., som Herning Kommune er kontraktligt forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften. Dette beløb tilsvarer det beløb som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

Rabatruter 

I indtægterne på 14,7 mio. kr. indgår 1,1 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt er blevet reduceret væsentligt fra tidligere år, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015. Der skal bemærkes, at forvaltningen endnu ikke ligger inde med et fyldestgørende datagrundlag, som beskriver den reelle indtægt på skoleårskort. Der må derfor påregnes en usikkerhed på denne post. Forvaltningen har lavet et overslag over indtægterne på baggrund af oplysninger fra Center for Børn og Læring. Her fremgår den årlige indtægt for skoleårskort i skoleåret 2015/2016 – budgetår 2016 – til at beløbe sig til ca. 363.000 kr.

 

Rejsekortet 

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og kontante ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

 

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er, at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

 

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

 • Høringssvar budget
 • Takster i Midttrafik 2016
 

304. Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

Sagsnr.: 03.25.18-G01-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 4. maj 2016 godkendt den kommunale ejendom Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. maj 2016 den kommunale bygning Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering. Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 0,620 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere sager vedr. Sebbesandevej 2A i Herning og Knudsvej 10-12 i Herning.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.  

Økonomi

Ejendommen Drejet 24 i Snejbjerg er en kommunal bygning, der ejes af Børn og Unge. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,155 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes inden for afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygningen forventes igangsat medio september 2016.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring af det p.t. vurderede behov for midlertidige indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som tidligere.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling

Herning Kommune har efter fagudvalgets behandling modtaget tilsagn om 1,738 mio. kr. fra puljen til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Der er tale om en statslig medfinansiering på 50 pct. af budgettet til de tre projekter på henholdsvis Drejet 24, Sebbesandevej 2 og Knudsvej 10. Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. september alternativt fremsendes i en særskilt sag.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 15. august efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, at den planlagte istandsættelse af modtagecentrene på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12, midlertidigt stilles i bero. Beskæftigelsesudvalget foretager i efteråret 2016 en fornyet vurdering af det relevante tidspunkt for istandsættelsen af de planlagte modtagecentre på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12. Udvalget ønsker at have Drejet 24 og Knudsvej 10-12 i beredskab med mulighed for at reagere meget hurtigt, hvis antallet af modtagne flygtninge stiger. Frigivelsen af anlægsbevillingen sikrer, at administrationen er gearet til omgående ombygning, hvis behovet tilsiger det.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår.

 

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder Herning Kommune bør udstykke Drejet 24 i Snejbjerg til boliger.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Trækkes fra dagsordenen. Sagen er udsat.

 

305. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 til renovering af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltning anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af Tjørring Hovedgade koordineret med kloakfornyelse.

 

I forbindelse med renovering af Tjørring Hovedgade er der udarbejdet vedlagte tværsnit som omfatter nyt fortov, ny cykelsti med kantsten, træ- og staudebeplantninger. Beplantningen er en del af planen for "Smukke Indfaldsveje".

Projektet strækker sig mellem Gilmosevej og Vildbjergvej/Højgårdsvej. I projektet indgår der ud over fodgængerfelterne ved Gilmosevej og Vildbjergvej, også to overgange med helleanlæg.

 

Renoveringen gennemføres i samarbejde med Herning Vand og Energi Midt, idet der skal laves nyt spildevandssystem samt etableres nye vandledninger og fjernvarmeledninger.

 

Tjørring Hovedgade bliver derfor lukket for gennemkørsel i perioden ultimo august 2016 til og med juli 2017. Der bliver lavet en "ydre" omkørsel for kørende ind igennem Tjørring Hovedgade og en "indre" for den lokale beboere, der i nogen grad vil kunne krydse og køre på langs af hovedgaden på de strækninger der ikke graves i. I vinterperioden 2016/2017 bliver der lagt asfalt på første etape og indtil igangsættelse af anden etape (forår 2017) bliver det muligt at lave gennemkørsel.

 

Den "ydre" omkørsel bliver langs Bjalderbækvej, Gødstrupvej og Hilmar Sølundsvej for den trafik der før var gennemkørende.

 

Der var indbudt til "åben projektdag" den 8. juni, hvor alle ejere og lejere i hovedgadeområdet var inviteret. Her kunne borgerne kommentere projektet og få en gennemgang på stedet. Invitationen til borgermødet er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Anlægsudgiften til renovering af Tjørring Hovedgade finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222098 sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,044 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222098 "Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

 • Orientering borgermøde 8. juni 2016
 • Tværsnit Tjørring Hovedgade
 

306. Genbrugsplads i Sunds

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Genbrugsplads i Sunds

 

307. Prisfastsættelse af 6 parcelhusgrunde på Udgaardsvej, Skibbild, etape II

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 6 parcelhusgrunde på Udgaardsvej, Skibbild, etape II

 

308. Salg af areal

Sagsnr.: 13.06.02-A00-1-15 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Salg af areal

 

309. Erstatning for opførelse af teknikhus på kommunalt areal

Sagsnr.: 05.12.00-G14-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for opførelse af teknikhus på kommunalt areal

 

310. Forlig i retssag om erstatning for ekspropriation

Sagsnr.: 01.02.40-A00-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlig i retssag om erstatning for ekspropriation

 

311. Overdragelse af areal i Timring

Sagsnr.: 82.02.00-G10-9-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af areal i Timring

 

312. Personalesag

Sagsnr.: 81.36.00-A30-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag

 

313. Vækstfremmende tiltag

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Vækstfremmende tiltag

 

314. Vækstfremmende tiltag

Sagsnr.: 24.10.11-G01-2-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Vækstfremmende tiltag

 

315. Kommunal ejendom

Sagsnr.: 82.04.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Kommunal ejendom