Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

275. Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er tiltrådt en ny direktør for Børn og Unge, og der skal derfor ændres i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne. Den bemyndigelse Byrådet gav til direktør Henrik Beyer er ophørt og bemyndigelsen gives med denne sag til direktør Louise Raunkjær. Der er endvidere den ændring, at afdelingschef Merete Woltmann er fratrådt i By, Erhverv og Kultur. Stillingen er pt. ikke genbesat.

Byrådet har senest godkendt underskriftsbemyndigelser den 1. marts 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal en række dokumenter underskrives af Borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Herning Byråd gav underskriftsbemyndigelser i sit konstituerende møde den 9. december 2013, jf. sag nr. 7, således at en række personer kan underskrive dokumenter på Herning Kommunes vegne inden for deres respektive område.

 

Det foreslås, at underskriftsbemyndigelserne fra og med den 1. august 2016 er følgende:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • centerchef Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • centerchef Lotta Sandsgaard.

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med centerchef Lotta Sandsgaard eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Louise Raunkjær eller i dennes fravær,
 • centerchef Ellen Dissing.

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at underskriftsbemyndigelserne godkendes som beskrevet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet