Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

303. Midttrafiks budgetforslag 2017

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Midttrafiks budgetforslag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen

 

 

Sagsresume

Midttrafik har den 23. juni 2016 fremsendt forslag til budget 2017 i politisk høring hos bestillerne.

 

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 19. august 2016. Midttrafik udarbejder herefter det endelige budgetforslag for 2017 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til høringssvar til Midttrafik godkendes.

 

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2017 på drift af den kollektive trafik i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 28 skolebusruter.

 

På baggrund af de politiske høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2017 i Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

 

Midttrafik har i maj 2016 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2017 er følgende: 

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Alle busruter, der har været i udbud fra og med januar 2010, reguleres efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

 

 

 

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskab 2015 med indregning af indeksreguleringer og aktivitetsændringer. Besparelsen på bybusserne fra 13. december 2015 er indregnet på ruteniveau i budgettet. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra Køreplanskifte 2016. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan august 2016.

 

Budgettet indeholder udgifter til bonus (til Arriva for passagerfremgang, brændstofbesparelse samt Euronorm for udskiftede busser) og udgifter til realtid, internet og videoovervågning i bybusserne.

I budgettet er der udgift til medfinansiering af regional rute 13's ture via Feldborg. Desuden indgår et regionalt tilskud på 5.000 kr. til dækning af studerendes hjemkørsel i Karstoft området, hvilket sker med en udvidelse på en lokal rute finansieret af Regionen samt udgifter til Teletaxa på 9.200 kr.

  

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2017 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2015 med indregning af kendte ændringer. Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

 

Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruter, hvilket påvirker indtægterne på skolekort. Derfor er forventningerne til skolekortindtægter reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

 

 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for kollektiv trafik på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2017

 

Midttrafik

Budgetforslag, kr.

Herning Kommune

Budgetramme, kr.

Udgifter

 

 

Busdrift

47.106.400

47.212.400

Rejsekortet

1.261.600

 1.261.600

Trafikselskabet (adm. omkostninger)

3.245.000

3.245.000

Tjenestemandsforsikring

43.766

0

I alt

51.656.766

 51.719.000

 

 

 

Indtægter

 

 

Indtægt (billetindtægter)

14.672.000

 14.262.000

Skoleårskort

1.062.000

363.000

Korrigeret indtægt

13.610.000

 13.899.000

 

 

 

Total netto

38.046.766

37.820.000

Estimeret PL fremskrivning

 

499.000

Netto budget i 2016 - PL*

38.046.766

38.319.000

 

* I ovenstående er forudsat gennemsnitlig PL regulering på området svarende til forventning fra KL på 1,3 %.

 

I Herning Kommunes budgetramme for 2017 er der yderligere afsat 325.000 kr., som Herning Kommune er kontraktligt forpligtet til at bruge til fremkommelighed for busdriften. Dette beløb tilsvarer det beløb som udbetales i passagerbonus til Arriva.

 

Rabatruter 

I indtægterne på 14,7 mio. kr. indgår 1,1 mio. kr. til skoleårskort. Denne indtægt er blevet reduceret væsentligt fra tidligere år, da der er indført gratis kørsel på alle rabatruter fra august 2015. Der skal bemærkes, at forvaltningen endnu ikke ligger inde med et fyldestgørende datagrundlag, som beskriver den reelle indtægt på skoleårskort. Der må derfor påregnes en usikkerhed på denne post. Forvaltningen har lavet et overslag over indtægterne på baggrund af oplysninger fra Center for Børn og Læring. Her fremgår den årlige indtægt for skoleårskort i skoleåret 2015/2016 – budgetår 2016 – til at beløbe sig til ca. 363.000 kr.

 

Rejsekortet 

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og kontante ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

 

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er, at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

 

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning,

 

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

  • Høringssvar budget
  • Takster i Midttrafik 2016