Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

290. Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller lokalplan 54.T1.1 til endelig vedtagelse med mindre mindre ændringer i forhold til vejudlæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankortet.

 

Bemærkning

Der er indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Bemærkningen omhandler vejudlæg til adgangsvej syd om lokalplanområdet. Vejdirektoratet ønsker vejudlæg ændret fra 5 til 6 meter for at give bedre plads til til landbrugskøretøjer. Det ønskes sikret, at der via bestemmelserne præciseres, at der kan etableres vejadgang til landbrugsbygninger syd for området. Endvidere ændres, at beplantningen skal kunne brydes til ledningsanlæg til Herning Vand hvis denne ikke kan lægges i vejen. Der må ikke etableres beplantning ovenpå ledningsanlægget.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at Vejdirektoratets bemærkninger bør efterkommes, da der er tale om en præcisering af lokalplanens bestemmelser, der er med til sikre den fornødne adgang til markerne vest for lokalplanområdet samt adgang til eksisterende bygninger nær lokalplanområdet.

 

Beskrivelse af vejudlæg ændres i redegørelsen side 5 fra 5 til 6 m. Bestemmelsen i §4.2 ændres fra 5 til 6 m i minimumsbredde og bestemmelse 4.2 tilføjes: "Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet."

 

§4.2 ændres dermed til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet.

 

For at sikre at beplanting ikke skal brydes på baggrund af placering af ledningsanlæg til Herning Vand præciseres på kortbilag 2, at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at §4.2 ændres til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet.",

 

at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning på lokalplanens kortbilag 2.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bemærkninger til lokalplan 54.T1.1