Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

288. Endelig vedtagselse af lokalplan for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagselse af lokalplan for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016, pkt. 140 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.  

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Området var ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Dermed er der også udarbejdet tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning–Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24. Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende boligkvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for at der kan udstykkes i alt 3 grunde ud fra et udstykningsprincip som fremgår af lokalplanens kortbilag 2.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er ikke indkommet bemærkninger/indsigelser i høringsperioden.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.