Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

286. Endelig vedtagelse af lokalplan for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 138 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opfører ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup.

Gennem lokalplanen sikres en god og sikker tilgængelighed til området ved stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området.

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring.

Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området indtænkes som et rekreativt området med mulighed for leg og læring for skolen og besøgende, hvorfor de anlæg der laves til tilbageholdelse af regnvand skal etableres som søer med blivende vandspejl.

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

Delområde I kan anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Det betyder, at der kan bygges skole, dagsinstitutioner, kultur- og foreningsfaciliteter og hallen kan udvises med flere idrætsfaciliteter og andre funktioner.

Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner og rekreativt landskab. Der kan inden for området anlægges fodboldbaner og andre idrætsbaner. Der kan kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til skole-, fritids- og rekreative formål, f.eks. udeskole, shelters, fugletårne, tribune til stadion, redskabsskur, klubhus og lignende. Der kan plantes træer og laves bakker, så der opstår et spændende rekreativt landskab. Endvidere kan der etableres regnvandsbassiner, så længe bassinerne i udformning anlægges som del af det rekreative landskab og med blivende vandspejl.

Inden for delområde II skal der endvidere udlægges arealer til parkering, veje og stianlæg som sikre en god fremkommelighed gennem området og til institutionerne.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til skole-, institutions- og kulturfaciliteter inden for tre definerede byggefelter i delområde I. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager og med en bygningshøjde på op til 15 meter.

Da skolen skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at bygge nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende samt parkering.

De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover stiller lokalplanen krav om at der skal etableres cykelparkering.

 

Indsigelser

Lokalplan forslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. Endvidere er der indkommet kommentar fra Miljø og Klima som indarbejdes i Miljørapportens sammenfattende redegørelse.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Bemærkning fra Herning Vand om at de ønskes at holdes skadefri i forbindelse med evt. ændring af eksisterende bassin syd for Tolstedvej, dog forventes de at blive inddraget i processen.

Bemærkning fra Stadioninspektør om placering af kunstgræsbanerne. Vurderes til at være en mindre ændring til arealudlægget af fodboldbaner nord for bækken. Ændringer medføre alene ædringer for kortbilag 2, hvorfor forvaltningen anbefaler at ændringer godkendes.

Bemærkning fra Børneby Øst vedr. areal til placering af motorisrede gokartbane. Banen eksisterer allerede, men skal flyttes en smule i forbindelse med ændringen af fodboldbanen nord for bækken. Forvaltningen anbefaler derfor at der udlægges et areal til banen på lokalplankortet og medtager evt. bestemmelser i lokalplanen som sikre at banen kan etableres.

Indsigelse fra Ernst Brüchle Knudsen vedr. mangler i miljørapporten omkring miljørisici ved kunststofbaner. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen medtager den nødvendige beskrivelse i redegørelsen og lokalplanbestemmelseren samt at Miljørapportens sammenfattende redegørelse medtager redegørelse for kunststofbaner herunder særligt overfladevandts afledning til kloak.

Bemærkning fra Beboerforeningen Vestergård Hammerum, som stiller en række spørgsmål om betydningen af de ændringer som lokalplanen medfører i forhold til dem. F.eks. at et område tilbageføres til landzone, fjernelse af kælkebakken samt lukning af adgang for hallen via Palle Fløes Vej. Forvaltningen har besvaret spørgsmålene i indsigelsesnotatet.

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag.

 

 Ændringer til lokalplanen

For at sikre at lokalplanen medtager det nødvendinge bestemmelser for kunststofbanerne anbefales det at lokalplanen justeres til at medtage et afsnit i redegørelsen vedr. kusnststofbanen samt følgende bestemmelser:

 

Redegørelsen – afsnit om bebyggelse og anlæg medtages følgende:

Kunstofbanerne placeres på et areal, der i dag er udlagt til grønt område. I forbindelse med etablering af nye boldbaner skal der etableres et nyt drænsystem for effektiv dræning af banerne.

Regnvand vil nedsive gennem (kunst)græstæppet og videre ned i drænsystemet under banen. Drænsystemet skal tilsluttes spildevandsystemet.

Ved anlæggelse af boldbanen med kunstgræs vil en evt. forurening være størst først i banens levetid. Ved kontrolmålinger kan en evt. forureningsgrad vurderes. Ved indledningsvis afledning til spildevandssystem opfanges en evt. forurening. Derved sikres, at der ikke ledes forurenet drænvand i regnvandssystemet.

 

Redegørelse – afsnit om grundvand medtages følgende:

Overfladevand fra kunststofbanerne skal anlægges med drænsystem som sikre at overfladevandet føres sikkert spildevandssystemet.

 

Bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende:

1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

Bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende:

6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikre at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres spildevandssystemet.

 

Bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende:

11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med infill materiale af gummigranulat.

 

Bestemmelserne § 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af medtages følgende:

12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til spildevandssystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplankort 2 medtager justeringer i forhold til arealudlæg til henholdsvis fodboldbaner nord for bækken samt areal til gokartbane,

 

at redegørelsen medtager de relevante fraser om kunststofbanerne,

 

at bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende: 1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

at bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende: 6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikre at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres spildevandssystemet.

 

at bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende: 11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med infill materiale af gummigranulat.

 

at bestemmelserne § 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse medtages følgende: 12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til spildevandssystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Indsigelsesdokument til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 31.OF8.1
  • Indsigelsesnotat til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 31.OF8.1
  • Sammenfattende redegørelse af miljørapport i forbindelse med lokalplan nr. 31.OF8.1 og tillæg nr. 50