Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

285. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 137 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplan nr. 50 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af lokalplanens dagsorden.

Sagsfremstilling

Rammebestemmelser for 31.OF8 giver mulighed for at bygge en ny skole ved siden af den eksisterende Hammerum Hallen. Samtidig muliggør bestemmelserne, at Hammerum Hallen kan udvides og at der kan anlægges nye parkeringsmuligheder. Herudover bliver der mulighed for at anlægge nye fodboldbaner samt etablerer rekreative muligheder til kreativ leg og læring.

 

Rammeområdet ligger i både by- og landzone. Fra rammeområde 31.R5 arealoverføres et areal på ca. 3.600 m2 fra byzone til landzone, da området er en del af den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. De nye rammebestemmelser for 31.R5 giver endvidere mulighed for at etablere indkørsel fra Tolstedvej samt en mindre parkeringsplads til skolen og hallen. Herudover er der mulighed for at opføre mindre bygninger og anlæg til leg og læring. 

 

Endvidere sikrer kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 7b, 12fæ og 22ø Gjellerup By, Gjellerup og 1b, 1h, 1ha, 2dæ, 2fq, 2hi, 6l, 7ao og 12hn Hammerum By, Gjellerup samt del af litra 7000ag og 7000p Gjellerup By, Gjellerup og litra 7000an og del af litra 7000af Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 30 ha.

 

Rammeområdet som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag i dagsorden for lokalplan nr. 31.OF8.1.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup endeligt vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.