Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

284. Forslag til kommuneplan 2017-2028

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til kommuneplan 2017-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Tanja Henriksen, Joan Berentzen.

 

Sagsresume

På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2017-2028. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.  Der er i offentlighedsfasen planlagt syv borgermøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder.

I forhold til de tidligere kommuneplaner er denne kommuneplan specielt ændret i forhold til arealudlæg til en ny bydel ved Gødstrup og ændrede rammer for lokalplanlægningen for Herning+, den nuværende sygehusgrund i Herning by. Da Herning kommune sammenlagt har store arealudlæg til erhverv foreslås en del arealer, der ikke har været efterspørgsel på i en årrække udtaget af kommuneplanen. Der udlægges et nyt erhvervsareal langs motorvejen i Aulum til transporttunge erhverv og arealer til erhverv ved DNV Gødstrup.

 

Der foreslås udlagt to nye områder til vindmøller og ti områder til biogasanlæg. Der indarbejdes ikke et vindmølleområde øst for Sinding, da ansøger har frafaldet ansøgningen.

 

Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan. Der er også foretaget mindre ændringer i Landdistriktspolitikken på baggrund af høring i fagudvalgene. Forslaget til arkitekturstrategi, der har været behandlet i Byplanudvalget, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

 

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2013-2024 til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Forslaget til kommuneplan og forudsætningsredegørelse foreligger i en digital udgave: kommuneplan2017.herning.dk    

Der er udarbejdet et Resuméhæfte, hvor ændringerne i forhold til de gældende planer er sammenfattet.   Det samlede materiale er i offentlighedsfasen desuden tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Resuméhæftet udgives også i en trykt udgave.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til Kommuneplan 2017-2028 godkendes og fremlægges til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

 

Marius Reese og Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Resuméhæfte2016_16-08-2016