Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

291. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillæg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende:  

  • Byggemodning af boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg.
  • Etablering af fælles nedsivningsanlæg for regnvand, der skal optages i spildevandsplanen, idet det ikke ejes af et spildevandsforsyningsselskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Tillæg 6 udarbejdes i forbindelse med byggemodning i lokalplanområde 71.B6.1 ”Boligområde syd for Gl. Skarrildvej i Arnborg”.

 

Baggrunden for tillægget er, at alt regnvand fra lokalplanens veje og fælles befæstede arealer skal håndteres via fælles nedsivningsanlæg, der etableres, drives og vedligeholdes af bolig- og grundejere i lokalplanområdet ved dannelse af et spildevandslav.

 

 

Uddrag af luftfoto over lokalplanområdet fra lokalplan nr. 71.B6.

 

Tillæggets indhold

Lokalplanområdet er iht. Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlagt til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.).

 

Lokalplanens 11 parceller tilsluttes kun Herning Vand A/S kloak for spildevand. Regnvand fra tage og befæstede arealer fra parcellerne skal håndteres på egen grund ved nedsivning.

Regnvand fra lokalplanens øvrige arealer (veje, stier o.lign.) skal nedsives lokalt i tørt nedsivningsbassin placeret på lokalplanens grønning. Dette anlæg etableres, drives og vedligeholdes af de berørte bolig- og grundejere i området. Disse arealer tilsluttes således ikke Herning Vand A/S kloak for hverken regnvand eller spildevand.

 


Uddrag af kortbilag 2, fra lokalplan nr. 71.B6 med grønningen i midten, hvor tørt nedsivningsbassin etableres ved 30 cm forsænkning af terrænet.

 

Nedsivningsanlæg til håndtering af regnvand fra veje og fællesarealer i lokalplanen skal etableres som fælles spildevandsanlæg, hvor etablering, drift og vedligeholdelse varetages af det fælles spildevandslav, ”Spildevandslavet Rind Å Engen”, under grundejerforeningen.

 

En forudsætning for etablering af fælles spildevandsanlæg for regnvand fra fællesarealer i lokalplan nr. 71.B6.1, er:

  • at berørte bolig- og grundejere opretter et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse, og vedtægter for lavet foreligger samtidig med planforslagets offentliggørelse.
  • at Herning Kommune afgrænser opland N12.P, der afleder regnvand til det fælles spildevandsanlæg i spildevandsplanen, med angivelse af, at anlægget ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab.

Med dette tillæg optages spildevandopland N12.P, som opland med fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab i Herning Kommunes spildevandsplan jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema for Arnborg i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Det fælles nedsivningsanlæg for oplandet etableres på den fælles grønning i overensstemmelse med lokalplanen. Anlægget dimensioneres til at kunne modtage regn fra regnhændelser svarende til en gentagelsesperiode på hvert 10. år og etableres med mulighed for opstuvning i anlægget og på grønningen, svarende til en 100 års regnhændelse. På denne baggrund etableres der ikke nødoverløb fra anlægget. Konkrete undersøgelser i området har vist, at jordbundsforholdene er nedsivningsegnede, og at grundvandsstanden ikke vil være til hinder for, at nedsivningsanlægget har den tiltænkte effekt. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 6 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Arnborg
  • Bilag 2 udloebsskema for Arnborg
  • Bilag 3. Oplandsskema for Arnborg
  • Bilag 4. Tillaeg 6 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Arnborg - hoeringsforslag