Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

302. Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,180 mio. kr. i 2016 til byggemodningsprojekter på Jordbærmarken i Tjørring, Baggeskærvej i Herning, samt Soldalen/Solvænget i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 1,180 mio. kr., som afsættes til forberedende anlæg på Jordbærmarken, Tjørring samt færdiggørelsesarbejder i Soldalen/Solvænget, Vildbjerg og Baggeskærvej, Herning. Færdiggørelserne omfatter primært kantsten og asfalt. Samtidig søges om forhøjelse af anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med afsatte rådighedsbeløb.

 

Anlægsarbejderne er beskrevet herunder.

 

Jordbærmarken, Tjørring, stednr. 002014 Fuglsang sø

Arbejdet omfatter forberedende anlæg på boligvej 1, hvor der er solgt grunde til tæt-lav byggeri. Der føres forsyninger frem og anlægges grusvej i 2016. Vejen planlægges færdiggjort med asfalt og belysning i 2017, når byggeriet afsluttes.

Anlægsudgiften udgør 0,300 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Soldalen/Solvænget, Vildbjerg, nyt stednr.

Vejanlæg er etableret og grundene er solgt i den tidligere Trehøje kommune. Vejene er private fællesveje, men driften er ikke blevet overdraget til grundejerforeningen. Vejene er anlagt med dårlige afvandingsforhold, så regnvandet strømmer ind på private grunde fremfor i afløbssystemet. Kommunen har løbende været i dialog med grundejerne omkring afhjælpning af afvandingsproblemerne. Der er nu indgået aftale med grundejerforeningen om renovering af vejen, så vejvandet afledes korrekt. Renoveringen omfatter delområder hvor der foretages afgravning af asfalten, etablering af kantsten og evt. nye rendestensbrønde samt ny asfalt.

Området overdrages efterfølgende til grundejerforeningen.

Anlægsudgiften udgør 0,450 mio. kr. i 2016, hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016.

 

Baggeskærvej, Herning, stednr. 003003

Der etableres asfaltbærelag i erhvervsudstykning. Afsluttende slidlag etableres, når de sidste grunde er bebygget. 

Anlægsudgiften udgør 0,430 mio. kr., hvilket finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2016. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb på 9,429 mio. kr. til byggemodning af Baggekærvej. Hertil kommer udgifterne på 0,430 mio. kr. i 2016, hvilket giver en forhøjelse af anlægsbevillingen på i alt 9,859 mio. kr. (0,430+9,429). Den samlede anlægsudgiftsbevilling for Baggeskærvej udgør herefter i alt 22,272 mio. kr. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der til udgifter ved Jordbærmarken meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø, Tjørring i 2016,

 

at der til udgifter ved Soldalen/Solvænget meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, nyt stednr. Soldalen/Solvænget, Vildbjerg,

 

at der til udgifter ved Baggeskærvej meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,859 mio. kr. samt rådighedsbeløb 0,430 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003003 Baggeskærvej, Herning,

 

at anlægsudgiften på i alt 1,180 mio. kr. i 2016 finansieres af afsat rammerådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning stednr 002003 i 2016.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.