Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

282. Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker udlejningsaftale for boliger med øget tilgængelighed

Sagsnr.: 03.10.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker udlejningsaftale for boliger med øget tilgængelighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaards bestyrelse vil gerne give ældre eller gangbesværede fortrinsret til alle familieboliger med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år. Aftalen skal sikre, at de der har behov for en bolig med øget tilgængelighed har fortrinsret til sådanne frem for andre boligsøgende, dog således at den interne venteliste skal respekteres. Fortrinsretten kan udløses af behov for lejer selv eller dennes ægtefælles/samlever eller hjemmeboende børn.

 

Boligselskabernes udlejningsaftaler bliver behandlet samlet en gang i hver byrådsperiode, senest den 17. november 2015. Dette er en ny aftale, som boligselskabet ønsker.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste. Det sker i en række situationer, f.eks. fortrinsret for pendlere og for børnefamilier til store lejligheder.

 

Boligselskabet Fruehøjgaards forslag er nyt. Byrådet har godkendt aftaler for udvalgte afdelinger om fortrin til familieboliger for seniorer, der er fyldt 60 år uden hjemmeboende børn. De aftaler sikrer en mere homogen beboersammensætning i en afdeling på baggrund af alder alene.

 

Landsbyggefonden stiller krav om øget tilgængelighed ved helhedsplaner for almene boliger, typisk etableres der niveaufri- eller elevatoradgang til udvalgte lejligheder i forbindelse med store renoveringer. Antallet af almene boliger med tilgængelighed i Herning er således stigende i takt med helhedsplanernes gennemførelser. Det er en politisk beslutning, om den øgede tilgængelighed skal følges op med en målgruppespecificering, som boligselskabet foreslår, eller om tilgængeligheden skal kunne komme alle til gode. Man kan hævde, at lejere med mindre børn og f.eks. barnevogn også har gavn af øget tilgængelighed.

 

Fruehøjgaard oplyser, at de ønsker, at aftalen skal omfatte 132 familieboliger med tilgængelighed i følgende afdelinger :

  • Brændgårdsparken: 42 boliger (der er gennemført helhedsplan)
  • Fruehøj: 90 boliger, men ikke småhusene på Fruehøjvej (helhedsplanen er godkendt og undervejs)

 

Boligselskabet ønsker, at fortrinsret som følge af gangbesvær skal dokumenteres med lægeattest.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fruehøjgaards udlejningsaftale godkendes som ansøgt,

 

at administrationen bemyndiges til at godkende udlejningsaftaler på samme vilkår for andre boligselskaber, såfremt der ansøges inden næste politiske behandling af de samlede udlejningsaftaler.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.