Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

278. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-5-16 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskab/forventet regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konto og drifts- og anlægsbevillingerne på grund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 

 

Generelt er der tale om et mindreforbrug på 89,9 mio. kr., hvorfor budgetopfølgningen holder sig inden for servicedriftsrammen, idet der er overført beløb fra 2015 til 2016 på 54,0 mio. kr. og de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr. Rammen i forhold til sanktionslovgivningen forventes således overholdt.

 

 • på Serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. Det forventes at beløbet flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget, og er medtaget i deres budgetopfølgning,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., hvilket kan tilskrives forskydninger i udbetalinger mellem årene
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 85,8 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at de generelle reserver på 33,0 mio. kr. ikke forventes at blive brugt. Desuden forventes det ikke at overførte beløb fra regnskab 2015 på 51,8 mio. kr. bliver brugt.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på Serviceområde 01 - Byggemodning (ØKE) forventes en merindtægt på 2,0 mio. kr. Desuden forventes mindreforbrug på TMUs område på 18,0 mio. kr., hvilket skyldes dels manglende igangsættelse og et projekt  på Fuglsang Holm, som afventer grundsalg,
 • på Serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som skyldes forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene,
 • på Serviceområde 15 - Kultur forventet mindreudgifter på 2,4 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene,
 • på Serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 3,8 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes at budget til Å-turisme på 3,0 mio. kr. og pulje til diveres rådhusrenoveringer 2,0 mio. kr. ikke forventes forbrugt fuldt ud i 2016.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet finansieringsregnskab 2016 fordelt på serviceområder:

 

 

 • på Serviceområde 21 - Renteindtægter forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes større likviditet end forventet,
 • på Serviceområde 22 - Renteudgifter forventes en mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives lavere renteniveau, på lån til ældreboliger,
 • på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender forventes en merudgift på 1,5 mio. kr., som skyldes renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter i forbindelse med ændret vurdering,
 • på Serviceområde 27 - Afdrag på lån forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr., som vedrører selvejendeinstitutioner og lån til ældreboliger,
 • på Serviceområde 29 - Tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 36,0 mio. kr. Dette skyldes, at der i budgettet forventes en indtægt på 15,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Indtægten udgør dog kun 12,7 mio. kr. Desuden midtvejsreguleres der på lov- og cirkulæreprogrammet med en mindreindtægt på 8,0 mio. kr. og på øvrige områder med en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. Endelig midtvejsreguleres beskæftigelesstilskuddet med en mindreindtægt på 27,9 mio. kr., hvoraf 19,0 mio. kr. vedr. endelig regulering vedrørende 2015, medens 8,9 mio. kr. vedrører foreløbig midtvejsregulering 2016. Det forventes at den foreløbige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 kan finansieres af mindreforbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 • på Serviceområde 30 - Skatter forventes mindreindtægter med 3,3 mio. kr., hvilket dels skyldes tilbagebetaling af grundskyld i forbindelse med ændrede vurderinger på 6,0 mio. kr. medens dødsbebeskatningen forventes at inddrage 3,0 mio. kr. mere end forudsat.

 

ØVRIGE ÆNDRINGER:

På flygtninge- og integrationsområdet fordeles der 3,83 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration. Beløbet fordeles med 3,6 mio. kr. til beskæftigelesesområdet og 0,23 mio. kr. til børn- og familieområdet.

 

Der anmodes om anlægsbevilling til indtægt på 613.000 kr. eksl. moms fra salg af ejendommen Drejervej 8.  Indtægten kan indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, sted.nr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.

 

Byrådet gav den 26. april 2016 (pkt. 77) forvaltningen bemyndigelse til at sælge arealer efter en nærmere delegationsplan, og efterfølgende søger bevillingerne i Byrådet.

 

I første kvartal 2016 er der indgået følgende salgsaftaler:

  

  

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning,
at der meddeles en tillægsbevilling i 2016 til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 36,0 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, og at beløbet finansieres af de likvide aktiver,
at der meddeles en tillægsbevilling til Serviceområde 20 Administration på 3,83 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til Beskæftigelsesområdet og 0,23 mio. kr. til Børne- og Familieområdet. Beløbet finansieres at den afsatte pulje på Serviceområde 20 Administration,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,613 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003011 Drejervej 8, Sunds,
at indtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.
at der meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følgen af ovenstående skema.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

 • ØKE - Finansiering - budgetopfølgning pr. 30.06.2016
 • ØKE - anlæg - Budgetopfølgning pr. 30.06.2016
 • ØKE - drift - budgetopfølgning pr. 30.06.2016