Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

280. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-16-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på mødet i februar 2016. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2016 solgt i alt 42 boliggrunde i 2016. Der er budgetteret med et salg på 43 boliggrunde for hele 2016. Ud af de 41 solgte byggegrunde, er der solgt 15 grunde på Ørskovbakken i Snejbjerg, 13 i Fejerskovparken i Lind, 5 på Kirkebakken i Gjellerup og 3 grunde på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i andet, tredje og fjerde kvartal 2015 og først og andet kvartal af 2016 fordeler sig som vist i Tabel A.  

 

Tabel A ”Salg af boliggrunde samt ledige grunde”:

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i tredje kvartal 2015 og første kvartal 2016. Dette kan delvis skyldes at kommunen den 19. august 2015 udbød 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbød kommunen i denne periode også 12 nye grunde i 4. etape af Fejerskovparken i Lind.

 

Som det kan ses i Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 og i 2014 i alt 25 byggegrunde.

 

Figur A

 

Samarbejdsaftale med ejendomsmæglere:

Herning Kommune havde i perioden fra 1. april 2015 til 1. april 2016 indgået en samarbejdsaftale med 2 ejendomsmæglere. Der var indgået en aftale vedrørende Fejerskovparken, Tangsøparken, Ørskovbakken og Løvbakkevej. Mæglerne har i perioden til sammen solgt 3 grunde.

 

Udgifterne ved aftalerne har været 145.625 kr. for oprettelsen af de 4 udstykningsområder på mæglernes hjemmeside, bolig-siden etc. Heruover har det kostet 12.500 kr. pr. solgt grund inklusiv moms.  

 

Status på samarbejdet:

 

På baggrund af en evaluering af samarbejdsaftalen blev det besluttet ikke at forlænge aftalerne. Der arbejdes løbende med at udvikle alternative samarbejdsmuligheder med kommunens ejendomsmæglere.

 

Kommunens grundsalgsteam arbejder også løbende på implementeringen af kommuens nye brand platform og kommunikationsstartegi. I forbindelse med brandingkampagnen har kommunen har købt en campingvogn, der bruges i forbindelse med åben-grund-arrangementer. Også andre afdelinger i kommunen benytter det nye brandingværktøj.

  

Der er i budget 2016-2019 planlagt at byggemodne boliggrunde i 2016 i Vildbjerg, Snejbjerg, Kibæk, Sunds og Arnborg. Boliggrundene i Vildbjerg, Snejbjerg og Arnborg er udbudt til salg. Grundene i Kibæk forventes udbudt til salg i august. Det er endnu ikke fastlagt hvornår grundene i Sunds kan udbydes til salg.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 30. juni 2016 solgt 63.141 m2 erhvervsjord i løbet af 2016. Salget af erhvervsjord fordeler sig som det fremgår af Tabel C. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 14.000 m2 i 2016.
 

Tabel C: Salg af erhvervsgrunde i 2016:

 

Tabel :D Salg af storparceller i 2016:


I Figur B fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord i 2016 er dog markant bedre end i 2014, hvor kommunen solgte 3.817 m2 erhvervsjord.

 

Figur B

 

Herudover har kommunen i løbet af 2016 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.