Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

299. Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Søren Brandt, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet hhv. den 3. marts, den 26. maj og den 6. oktober 2015, at meddele anlægsbevilling på i alt 3,805 mio. kr. til anlæg af klimasø i Lillelund Engpark.

 

Søen anlægges i et samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand. I en del af projektet skal Herning Kommune indledningsvist afholde anlægsomkostningerne. Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

En budgetopfølgning har vist, at den oprindelige anlægssum har været forkert fordelt. Derudover har der vist sig ekstraudgifter til bl.a. grundvandssænkning og bortkørsel af ler. Merudgifter hertil udgør i alt 1,130 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå tillægsaftale med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Lillelund Engpark – KLIT 3 er 1 ud af 3 klimaprojekter, som Herning Kommune har planlagt, og som p.t. er under udførelse. Projektet er et fællesprojekt mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S. Formålet med Lillelund Engpark er etablering af et offentlig rekreativt areal, hvor der i området skal ske en terræn bearbejdning, således Lillelund Engsø kan benyttes til tilbageholdelse/opmagasinering af regnvand i forbindelse med ekstreme regnhændelser. I forbindelse med klimaprojektet, vil der blive justeret på regnvandsbassiner og etableret forbindelsesledninger mellem den nye klimasø og regnvandsbassinerne.

 

Der vil i alt blive etableret en volumen til forsinkelse af regnvand på ca. 75.000 m³. Vandspejlet bliver ca. 45.000 m². 

 

Projektet blev igangsat i november 2015 og forventes færdigt i oktober 2016. 

 

På nuværende tidspunkt er ca. 85 % af projektet gennemført, svarende til, at der i alt er udgravet ca. 200.000 m³ jord.

 

Projektets udfordringer:

 

Jordbundsforhold

De oprindelige undersøgelser fra både bygherrerådgiver og entreprenør viste, at det meste af jorden var af en kvalitet og værd, så den kunne indbygges til andre anlægsarbejder. De faktiske jordbundsforhold viste dog en større mængde ikke indbygningsegnet jord, hvorfor der er merudgifter til håndtering og bortkørsel af jorden.

 

Grundvandsænkning

Bygherrerådgiver gennemførte prøvepumning til vurdering af de forventede vandmængder.  

Ud fra prøvepumpning blev grundvandssænkningen planlagt. Under arbejdets udførelse viste jordbundsforholdene sig dog så anderledes, at også grundvandstilstrømning var langt større end først antaget. Dette har betydet behov for mere omfattende grundvandssænkning, som desuden vil pågå i længere tid end først forventet.

 

Digesvaler

Digesvaler har bygget reder i en sanddynge, der skulle have været udjævnet. Da digesvalers ynglepladser er fredet, kan udjævningen først ske efter 1. september. Dette forudsætter en dispensation fra Naturstyrelsen.

 

De ekstra udgifter til bortkørsel af jord og til grundvandssænkning beløber sig til 1.130.000 kr.

 

Det har desuden efterfølgende vist sig, at der er fejl i den oprindelige fordeling af udgifterne mellem Herning Kommune og Herning Vand på på 1.545.000 kr.

Bygherrerådgiver har påtaget sig en del af ansvaret for fejlfordeling af udgifter, samt vurdering af omfanget af merudgifter. Bygherrerådgiver har således givet et afslag i rådgiverhonoraret på 200.000 kr.

 

De samlede forventede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 fremgår af tabellen nedenfor: 

 

Beskrivelse

Oprindeligt budget kr.

Reviderede forventede udgifter kr.

Rådgiver m.m.

550.000

350.000

Museumsundersøgelser

250.000

250.000

Anlægsarbejde

2.611.000

5.286.000

Uforudsete udgifter

394.000

394.000

I alt

3.805.000

6.280.000

Afvigelse

 

2.475.000

 

Herning Vand har meddelt, at de er indstillet på at finansiere både de fejlfordelte udgifter og merforbruget, sådan at den samlede afvigelse faktureres til Herning Vand i 2016. Det er derfor ikke nødvendigt at søge tillægsbevilling til projektet.

Derved fastholdes den nuværende aftale om, at Herning Kommune hjemtager lån på oprindeligt budget, og udgifter til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand.

 

På grund af den nye budgetsituation er det dog nødvendigt at lave en ny aftale mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune. Finansieringsmodellen forudsætter, at aftalen kan godkendes af Forsyningssekretariatet. 

 

Såfremt der mod forventning ikke kan indgås en aftale med Herning Vand eller opnås godkendelse af Forsyningssekretariat, fremsendes sagen på ny til politisk behandling.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2016 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny aftale med Herning Vand om finansiering af projektet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.