Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

304. Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

Sagsnr.: 03.25.18-G01-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 4. maj 2016 godkendt den kommunale ejendom Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 4. maj 2016 den kommunale bygning Drejet 24 i Snejbjerg som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering. Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 0,620 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere sager vedr. Sebbesandevej 2A i Herning og Knudsvej 10-12 i Herning.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.  

Økonomi

Ejendommen Drejet 24 i Snejbjerg er en kommunal bygning, der ejes af Børn og Unge. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,155 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes inden for afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygningen forventes igangsat medio september 2016.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring af det p.t. vurderede behov for midlertidige indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som tidligere.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling

Herning Kommune har efter fagudvalgets behandling modtaget tilsagn om 1,738 mio. kr. fra puljen til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Der er tale om en statslig medfinansiering på 50 pct. af budgettet til de tre projekter på henholdsvis Drejet 24, Sebbesandevej 2 og Knudsvej 10. Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af 2016. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved budgetopfølgningen pr. 30. september alternativt fremsendes i en særskilt sag.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 15. august efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, at den planlagte istandsættelse af modtagecentrene på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12, midlertidigt stilles i bero. Beskæftigelsesudvalget foretager i efteråret 2016 en fornyet vurdering af det relevante tidspunkt for istandsættelsen af de planlagte modtagecentre på adresserne Drejet 24 og Knudsvej 10-12. Udvalget ønsker at have Drejet 24 og Knudsvej 10-12 i beredskab med mulighed for at reagere meget hurtigt, hvis antallet af modtagne flygtninge stiger. Frigivelsen af anlægsbevillingen sikrer, at administrationen er gearet til omgående ombygning, hvis behovet tilsiger det.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Drejet 24, Snejbjerg" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,046 mio. kr. i 2016, 0,155 mio. kr. i 2017, 0,155 mio. kr. i 2018, 0,155 mio. kr. i 2019 og 0,109 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår.

 

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde indstillingen, da han finder Herning Kommune bør udstykke Drejet 24 i Snejbjerg til boliger.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Trækkes fra dagsordenen. Sagen er udsat.