Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

297. Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. til udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem fordelerringen og Engholm Søpark.

 

Punktet har tidligere været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 31. august 2015, pkt. 183.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til udbygningens 1. etape, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har på baggrund af en større undersøgelse af trafikkantadfærden i fordelerringen udarbejdet et projekt til udbygning af fordelerringen. Projektet forventes at kunne afhjælpe nogle af de store køproblemer, der forekommer i myldretiden.

 

Udbygningen af fordelerringen omfatter følgende tiltag:

 

  • Motorvejsfrakørsel fra syd udbygges til en 2-sporet tilfart til fordelerringen.

 

  • Sundsvej mod Sunds udbygges med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran frafarten. Derved vil den cirkulerende trafik blive tvunget til at anvende inderste spor i cirkulationsarealet. De 2 tilfartsspor bliver forlænget for at sikre, at trafikanterne vælger venstre tilfartsspor for at komme ud af motorvejsfrakørslen mod Vejle.

 

  • Viborgvej mod Herning udbygges ligeledes med et ekstra frafartsspor med tvungen højre ud og kun ét cirkulerende spor foran tilfarten.

 

  • Der etableres en shunt fra Viborgvej til motorvejsfrakørslen mod Vejle

 

Ovenstående udbygninger vil blive suppleret med afmærkning/skiltning, der anviser sporbenyttelse i rundkørslen.

 

En udbygning af til- og frafarten mod Herning fra fordelerringen med et ekstra spor og en shunt vil give en bedre trafikafvikling i fordelerringen, derfor, som 1. etape, udbygges Viborgvej til en 4-sporet vej mellem Engholm Søpark og fordelerringen, som et koordineret projekt sammen med Vejdirektoratets udbygning af fordelerringen. 

 

Det har ikke være muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge om der skal eksproprieres jord i forbindelse med udbygningen af Viborgvej.

De matikler, det kunne være aktuelt af ekspropriere dele fra, er 2c Herningsholm, Herning Jorder, 2l, 2ab og 10f Gjelleruplund by, Gjellerup.

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter vejlovens § 94, hvis det bliver aktuelt.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055, udbygning af Viborgvej 1. etape.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,942 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223055 "Udbygning af Viborgvej 1. etape",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,942 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende dele af de ovennævnte matrikler.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

  • Fordelerring Sunds - Afmærkningsplan