Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

296. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

Sagsnr.: 05.01.02-P20-7-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Bøgh, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 1,545 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Beløbet ønskes anvendt til følgende fysiske tiltag:

 

1. Timringvej/Tiphedevej, Abildå

Det uheldsbelastede kryds foreslås ombygget med en forsætning således at det ikke er muligt at køre direkte over krydset fra Tiphedevej. Det gamle vejtrace brydes op og beplantes for at bryde sigten gennem krydset. Den trafiksikkerhedsmæssige eftekt ved at forsætte et firbenet kryds er god, og erfaringer viser, at der generelt kan forventes en reduktion i antallet af personskadeuheld.

 

2. Skolegade/Markedspladsen, Aulum

Grundet stor utryghed i krydset samt stort trafikpres, især af tunge køretøjer, foreslås etableret en sikret overgang med tryksignal. Samtidig hermed ensrettes Markedspladsen mod øst, således at udkørsel fra området sker ved kirken, hvor oversigtsforholdene er gode.

Foranstaltningen skal ses i sammenhæng med den lovpligtige sikring af skolepatruljer.

 

3. Vesterlindvej, Lind

Da rigtig mange benytter Vesterlindvej i Lind som skolevej og cykelvej til Messecentret, foreslås Vesterlindvej ændret til en 2-1 vej med en hastighedsnedsættelse til 60 km over en strækning på ca. 2 km mellem Højgårdskolen og Vardevej. Desuden etableres der på strækningen 3 chikaner med prioritet, således at chikanerne kun kan passeres af et køretøj ad gangen.

For at sikre skolevejen ved Højgårdskolen foreslås det desuden, at der etableres en 3 m bred fællessti langs Vesterlindvejs sydlige side over en strækning på ca. 170 m mellem skolen og stisystemet ved Vesterdamsvænget.

 

4. Bjerregårdvej, Timring 

For at sikre skolevejen mellem Timring og Vildbjerg skole, foreslås - på grund af meget dårlige oversigtsforhold på stedet - etableret en 3 m bred fællessti langs Bjerregårdvejs vestlige side fra stiudmundingen langs den østlige side af Bjerregårdvej og ca. 35 m i sydlig retning.

 

5. Munkgårdkvarteret, Snejbjerg

Langs nordsiden af Munkgårdkvarteret over en strækning på ca. 675 m ønskes etableret fortov mellem Studsgårdvej og Toustrupvej, idet der kun er etableret græsrabat, hvilket medfører, at gangbesværede og personer med barnevogn er tvunget til at færdes på kørebanen. Der er busrute med 2 stoppesteder på strækningen. Desuden etableres en cykelbane på begge sider af vejen.

 

Projektnr. 2 - 5 er godkendt af Færdselssikkerhedsudvalget og politiet.

 

Projekterne foreslås prioriteret i ovenstående rækkefølge og det må forventes at projekt nr. 5 ikke vil kunne gennemføres i fuld udstrækning i 2016. 

Økonomi

På investeringsoversigten er der i 2016 afsat rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Der anmodes om frigivelse af beløbet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080 02 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag 2016,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223080.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.