Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

294. Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. til ombygning af de gamle industriveje til boligveje i forbindelse med byomdannelsesprojektet i Thrigesvejområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape.

 

Byomdannelsesprojektet startede op i 2002 og Thrigesvej, Tietgensgade og den vestlige del af Grøndahlsvej fremstår nu som nye boligveje. På Grøndahlsvej og Sabroesvej er der nu ved at være så udbygget med nye boliger, at vejene i området kan fornyes med nye fortove.

 

Sabroesvej skal efter færdiggørelsen nedklassificeres til privat fællesvej.

 

I krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej er der et lokalt ønske fra beboerne i området, om at få sikret krydsende cyklister og gående mellem Grøndahlsvej og den dobbeltrettede sti mod syd. Det foreslås derfor at der etableres en signalregulering i krydset, som samtidig vil virke som fartdæmper/byport på Chr. Ydes Vej.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape".

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder etableres signalregulering i krydset Chr. Ydes Vej / Grøndahlsvej

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2016 på 1,048 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222077, "Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape,

 

atanlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,048 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.