Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

305. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-15 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy Jensen, Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 til renovering af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltning anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af Tjørring Hovedgade koordineret med kloakfornyelse.

 

I forbindelse med renovering af Tjørring Hovedgade er der udarbejdet vedlagte tværsnit som omfatter nyt fortov, ny cykelsti med kantsten, træ- og staudebeplantninger. Beplantningen er en del af planen for "Smukke Indfaldsveje".

Projektet strækker sig mellem Gilmosevej og Vildbjergvej/Højgårdsvej. I projektet indgår der ud over fodgængerfelterne ved Gilmosevej og Vildbjergvej, også to overgange med helleanlæg.

 

Renoveringen gennemføres i samarbejde med Herning Vand og Energi Midt, idet der skal laves nyt spildevandssystem samt etableres nye vandledninger og fjernvarmeledninger.

 

Tjørring Hovedgade bliver derfor lukket for gennemkørsel i perioden ultimo august 2016 til og med juli 2017. Der bliver lavet en "ydre" omkørsel for kørende ind igennem Tjørring Hovedgade og en "indre" for den lokale beboere, der i nogen grad vil kunne krydse og køre på langs af hovedgaden på de strækninger der ikke graves i. I vinterperioden 2016/2017 bliver der lagt asfalt på første etape og indtil igangsættelse af anden etape (forår 2017) bliver det muligt at lave gennemkørsel.

 

Den "ydre" omkørsel bliver langs Bjalderbækvej, Gødstrupvej og Hilmar Sølundsvej for den trafik der før var gennemkørende.

 

Der var indbudt til "åben projektdag" den 8. juni, hvor alle ejere og lejere i hovedgadeområdet var inviteret. Her kunne borgerne kommentere projektet og få en gennemgang på stedet. Invitationen til borgermødet er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Anlægsudgiften til renovering af Tjørring Hovedgade finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222098 sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,044 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222098 "Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3,044 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

  • Orientering borgermøde 8. juni 2016
  • Tværsnit Tjørring Hovedgade