Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

283. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse i center- og omegnsbyer

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse i center- og omegnsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Pia Colstrup, Marius Reese

Sagsresume

Med budgetforlig 2016 besluttede forligspartierne at sætte yderligere fokus på forskønnelse i center- og omegnsbyer. Der blev derfor afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til dette formål.

 

Der er udarbejdet forslag til projekter i 2016 og 2017 til principgodkendelse, med henblik på at anlægsbevillingen for 2016 frigives. Det forventes, at der i den kommende tid vil indkomme nye ønsker fra centerbyerne og forstæderne til forskønnelsesprojekter.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2016 besluttede forligspartierne at sætte yderligere fokus på forskønnelse centerbyer og forstæder. Der blev derfor afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til formålet.

Projekterne til forskønnelse i centerbyer og forstæder kan ses i sammenhæng med anvendelsen af de afsatte midler til Smukke indfaldsveje, som har fokus på oplevelsen ved at bevæge sig på byens veje og ankomsten til byen. Med forskønnelsespuljen gives der også mulighed for at forskønne veje og centrale steder i center- og omegnsbyer.

 

I de byer, hvor der er udarbejdet centerbyplaner (Sunds, Aulum og Vildbjerg) ligger flere af de forslåede projekter i forlængelse af de ønsker og visioner der fremgår af planerne.Der er påbegyndt udarbejdelse af centerbyplaner for Kibæk og senere på året starter arbejdet med centerbyplanen i Sdr. Felding.

 

Forslag til projekter i 2016

 

Sunds

Grøn byport - Sundsvej/Ilskovvej/Sunds Hovedgade

Baggrund: Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds, er der udarbejdet et skitseforslag til en "grøn byport" ved ankomsten til byen i krydset Sundsvej/Ilskovvej/Sunds Hovedgade. Ønsket om en grøn forskønnelse af ankomsten til byen er opstået i den ideudviklingsproces, der har været med borgergruppen om områdefornyelsen. Der er dog ikke afsat midler til gennemførelsen af projektet med områdefornyelsen.

 

Projektforslag: Skitseprojektet kan gennemføres på Vejdirektoratets arealer, og er godkendt af Vejdirektoratet i august 2015 (godkendelsen er gældende frem til august 2016). Vejdirektoratet påtager sig den fremtidige drift af arealet. Projektet består af en rydning af eksisterende buskskads og plantning af ca. 15 nye, opstammede træer samt etablering af bøgepur og græsareal med forårsblomster. Hensigten er at skabe et samlende og synligt grønt indtryk ved ankomsten til byen (se bilag).

  

Placering af kunstværk ved Sundsvej

På opfordring fra borgerforeningen i Sunds har forvaltningen lavet en undersøgelse af en evt. ny placering af Henrik Haves kunstværk (glasmosaik) i rundkørslen ved Sundsvej og omfartsvejen.

Værket står i dag ved ankomsten til Sunds fra Sundsvej, hvor det er placeret på græsarealet ved vejen i forbindelse med et beplantningsbælte (se bilag).

Det er forvaltningens vurdering, at kunstværket ikke umiddelbart egner sig til en placering i rundkørslen. Værkets form og størrelse i forhold til rundkørslens omfang og højde harmonerer ikke.

En alternativ placeringsmulighed kunne evt. være på det åbne græsareal umiddelbart nord for kunstværkets nuværende placering. Med denne placering, vil værket komme fri af beplantningen og få mere luft og synlighed. Ved en evt. omplacering af værket ved Sundsvej, skal der dog først indhentes tilladelse fra kunstneren, ligesom den pågældende grundejer og vejmyndighed skal godkende placeringen.

Borgerforeningen har på baggrund af visualiseringerne udtrykt enighed i forvaltningens vurdering, og vil som udgangspunkt bibeholde kunstværkets nuværende placering, og arbejde for at få tyndet ud i beplantningsbæltet og dermed give værket mere luft og synlighed på dets nuværende placering.

 

Aulum

Der er indkommet 2 ansøgninger fra Aulum til forskønnelsespuljen. Det ene projekt omhandler etablering af parkouranlæg ved den gamle mølle, med en anslået anlægsøkonomi på 400.000 kr.

Det andet projekt omhandler digitale skilte ved indfaldsvejene til Aulum, med en anslået anlægsøkonomi på min 150.000 kr. per skilt. Der er i ansøgningen ikke redegjort for et samlet beløb, ligesom der ikke er redegjort for driftudgiften i forbindelse med skiltene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at projekterne ikke kan kategoriseres som forskønnelse. Parkour anlægget er et aktivitetsprojekt og forholder sig ikke til det omgivende byrum. De digitale skilte vurderes ikke at være relevant i forhold til de afsatte midler til forskønnelse. Derfor er det forvaltningens vurdering at der ikke kan gives midler til de ansøgte projekter fra forskønnelsespuljen. Der er fremsat ønske fra andre centerbyer og forstæder om tilsvarende digitale skilte, hvorfor det kunne være relevant at finde en samlet løsningsmodel for byerne på dette ønske.

 

Danmarksgade

Baggrund: I centerbyplanen for Aulum er der et ønske om at Danmarksgade omdannes, så der er flere muligheder for ophold og spændende bymiljø i den østlige ende.

 

Projektforslag: Det forslås at der plantes nye mindre træer, og at der etableres et farverigt bunddække på udvalgte steder i Danmarksgade. Herved udskiftes de nuværende gamle træer som er blevet kraftigt beskåret. Gaderummet vil derved fremstå mere indbydende. Forskønnelsesprojektet kan suppleres med gode siddemuligheder langs gaden.

  

Plads ved Danmarksgade/Højgade

I centerbyplanen beskrives området på hjørnet af Danmarksgade og Højgade som en ”port” til handelsgaden – Pladsen er et lille torv med en vandskulptur, som dog ikke er i drift.

Det foreslås, at pladsen på hjørnet af Danmarksgade og Højgade tilplantes med en lille lund af træer og at belægningen udskiftes til stenmel. Dermed opnås en lille skyggefuld pladsdannelse, hvor det f.eks. er muligt at opholde sig, spille petanque eller lignende.  

 

Indfaldsvejene til Aulum

Projekt: Langs Aulums indfaldsveje er der 3 steder hvor det er muligt at etablere en træbeplantning som kan være med til at byde velkommen til byen i lighed med den eksisterende trærække i krydset Kirkegade/Lergravvej, som i samspil med kirken danner en flot velkomst fra nordøst. Træerne foreslås plantet langs Holstebrovej og 2 steder langs Skolegade.

  

Lind

Lind Hovedgade

Baggrund: Der har den 28. april 2016 været afholdt workshop i Lind omkring udarbejdelse af en 2026 plan for byen. De forslåede projekter tager udgangspunkt i de tilbagemeldinger forvaltningen har fået efter workshoppen. Der er efter borgeforeningens udviklingsarbejde et generelt ønske om at gøre Lind Hovedgade mere tiltalende med f.eks. friske farver, blomster, lysprojekter, kunst mm. Konkret er det bl.a. foreslået at opdele de 2 vejbaner med midterheller og plante træer og grønt på midten af vejen. Der ønskes også flere p-lommer foran de butiksdrivende.

 

Projektforslag: Det foreslås, at der etableres en beplantning centralt i Lind Hovedgade. Der kan plantes lindetræer og etableres et farverigt bunddække, som kan være med til at give den brede vej mere bymæssig karakter. Projektet er omfattende, og der skal fjernes asfalt for at gøre plads til beplantning og helleanlæg.

  

Der er fra Borgerforeningen også ønske om etablere "byporte" ved i rundkørslen ved Motorvejen og ved ankomsten til Lind fra syd. Byplanudvalget har tidligere besluttet et projekt til rundkørslen, og derfor foreslås det, at der er i projektet for Smukke indfaldsveje udarbejdes forslag om etablering af "byporte" ved Lind Hovedgade fra syd, evt. sammen med et lysprojekt. Projekterne udvikles og etableres i samarbejde med borgerforeningen, og behandles på et kommende møde i Byplanudvalget.

 

Kollundvej

Baggrund: Det er ligeledes et ønske fra workshoppen i Lind, at der sker forskønnelse ved Kollundvej. Vej og trafik er for øjeblikket ved at gennemføre et projekt til forbedring af cykelforholdene langs vejen og Natur og Grønne områder udskifter træerne i hellerne og planter i den sammenhæng bunddække, som fremstår mere farvestrålende.

 

Projektforslag: Det foreslås, at der udarbejdes et projekt på de 3 sidevejs krydsninger Kristiansvænget, Mellemtoften og Østertoften. Dette kan f.eks. være anden belægning, bemaling på asfalten eller lignende.

 

Projektforslag: I rundkørslen Kollundvej/Koustrup Allé foreslås det, at der plantes lindetræer. Rundkørslen er ankomsten til Lind fra øst og skal dermed være med til at byde velkommen til byen. Det anbefales at dette projekt realiseres gennem puljen til Smukke indfaldsveje, som behandles på et efterfølgende byplanmøde.

  

Mulige projekter i 2017

 

Sunds

Torvet – krydset Teglgårdvej/Sunds Hovedgade

Baggrund: Som en del af den igangværende områdefornyelse i Sunds er der i løbet af ideudviklingsprocessen med borgerne, og i forlængelse af centerbyplanen, kommet forslag om forskønnelse af Torvet – krydset Teglgårdvej/Sunds Hovedgade.

Projektforslag: Tidligere i områdefornyelsesprocessen er der lavet løse ideskitser til forskønnelse af området med bl.a. leg- og opholdsmuligheder samt beplantning. Der er dog ikke afsat midler til projektet med områdefornyelsen, hvor anlægsmidlerne er prioriteret til andre forskønnende tiltag i hovedgaden samt etableringen af byparken ved søen. En forskønnelse af Torvet ligger i tråd med den øvrige forskønnelse af hovedgaden og vil på den måde kunne forstærke indsatsen.

 

Areal ved Sunds skole og Multicenter

Baggrund: Derudover er der, som en del af områdefornyelsen, igangsat et arbejde med en bearbejdning og forskønnelse af arealerne imellem Sunds Skole og Multicentret/Hallen i et samarbejde mellem skolen, hallen og Herning Kommune.

Projektforslag: Der er udarbejdet en idéskitse for området som helhed, der indeholder overordnede ideer til delprojekter, der kan realiseres over de kommende år (se bilag). Ideerne omhandler primært trafikale løsninger, en pladsdannelse/aktivitetsflade på tværs samt samlende beplantning. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet konkrete projekter, men reserveret 300.000 kr. med områdefornyelsen til opstart af arbejdet.

 

Vildbjerg

Bymidten

Baggrund: Der er udarbejdet centerbyplan for Vildbjerg, hvor der 8 steder i bymidten foreslås en markering i belægningen eller lignende. Der er 4 steder på Søndergade/Bredgade, 3 på Østergade samt et kryds ved den gule bygning.

Projekt: Det foreslås, at der udarbejdes konkret projekt på nogle at krydsningerne ud fra en nærmere gennemgang af behov på de konkrete steder, og i samarbejde med borgerforeningen (se bilag).

 

Park Allé

Baggrund: Herning Vand skal i august 2016 i gang med at kloakrenovere Park Allé i Vildbjerg. Det er et ønske fra borgerne, at Park Allé i denne sammenhæng forskønnes.

Projekt: Der er på nuværende tidspunkt ikke et konkret projekt for forskønnelsen, men det foreslås, at der udarbejdes et projekt i samarbejde med borgerne til realisering i umiddelbar forlængelse af kloakprojektet.

 

Snejbjerg

Snejbjerg Hovedgade

Baggrund: Der er et ønske fra de erhvervsdrivende om ændring af reglerne for skiltning i området langs erhvervsområdet mellem Herning og Snejbjerg by. Der er en lokalplan under udarbejdelse, som vil regulere skiltningen og indretningen af arealerne mod vejen.

Projektforslag: Vejforskønnelsesprojektet foreslås på vejstrækningen fra Teglvænget til Snejbjerg Kirke og derudover foreslås enkelte nedslagspunkter på den resterende strækning gennem Snejbjerg. Forskønnelsesprojektet kan evt gennemføres i forbindelse med en forestående kloak- og asfaltrenovering af vejen, og kan i øvrigt gennemføres i kombination med Smukke indfaldsveje. Det anbefales at dette projekt gennemføres i 2017, i forlængelse af lokaplanen for området syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Der er også fremsat ønske om en forskønnelse af indkørslen til Snejbjerg fra Syd-øst ad Studsgaardvej, som vurderes at være et indfaldsvejsprojekt, som evt. kan gennemføres i 2017.

 

Aulum

I centerbyplanen for Aulum er der forslag om en omlægning og forskønnelse af "Aktivitetspladsen" som i dag er en parkeringsplads. Det anbefales at der arbejdes videre med dette projekt, med henblik på at det evt. kan gennemføres i 2017. Der er i centerbyplanen også peget på et trafiksikkerhedsprojekt i Skolegade. Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med dette projekt i sammenhæng med et forskønnelsesprojekt i Skolegade 2017.

Økonomi

De beskevne projekter er baseret på overslagspriser. I forbindelse med detailprojekteringen og udbud af anlægsopgaverne, prissættes projekterne præcist, inden de fremsendes til endelig godkendelse. På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til forskønnelse i center- og omegnsbyer.

 

Med ovenstående forslag til projekter er der disponeret over et beløb på ca. 1,4 mio. kr. i 2016. De resterende projektmidler på 0,6 mio. kr. for 2016, foreslås reserveret til kommende forskønnelses projekter i 2016 eller 2017 til nye ansøgninger, herunder også i Kibæk og Sdr. Felding, når arbejdet med centerbyplanerne er afsluttet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056, forskønnelse i center og omegnsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2016,

 

at der ønskes belyst en model inkl. pris for opstilling digitale skilte i centerbyer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kunstværk i rundkørsel ved Sundsvej_visualisering
  • Areal ved Sunds Skole og Multicenter_ideskitse
  • Grøn byport_skitseprojekt
  • Kort centerbyplan Vildbjerg
  • Lind Hovedgade - Lind
  • Kollundvej - Lind
  • Aulum