Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

281. Ændringer i valglovgivningen

Sagsnr.: 84.00.00-I02-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændringer i valglovgivningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Valglovgivningen er blevet ændret med virkning fra 1. april 2016.

 

Ændringerne vedrører lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Derudover er der også sket ændringer i lov om støtte til politiske partier.

 

Der orienteres om ændringerne.

Sagsfremstilling

Der er sket en række ændringer af lov om valg til Folketinget, lov om valg til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Derudover er der også sket ændringer i lov om støtte til politiske partier. Ændringerne er trådt i kraft med virkning fra 1. april 2016.

 

Baggrunden for ændringerne angives at være dels hensynet til vælgere og stillere i i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels at lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene.

 

Herunder er oplistet de ændringer som har betydning for kommunerne i forbindelse med valghandlinger.

 

Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg.

 

Fristen for at annoncere aktuelle tidsfrister rykkes fra 8 uger før valgdagen til tirsdagen 13 uger før valgdagen.

 

Fristen for at vælge en valgbestyrelse rykkes fra 8 uger før valgdagen til 13 uger før valgdagen, således valgbestyrelsen forsat skal vælges senest 2 uger før tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister. Valgbestyrelsen kan vælges på et tidligere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med konstitueringen som det sker i Herning Kommune.

 

Fristen for at ændre kommunalbestyrelsens medlemstal er ændret fra 1. september i valgåret til 1. august i valgåret.

 

Regler af betydning for opstilling til kommunale valg.

 

 • Borgerligt ombud

 

Det er ikke længere borgerligt ombud at lade sig opstille til kommunalbestyrelsen. Er man opstillet er man dog stadig forpligtet til at modtage valg.

 

Kandidaten skal ved egen underskrift afgive samtykke til at lade sig opstille. Har en kandidat ikke ved egen underskrift samtykket i opstillingen, skal kandidaten slettes fra af kandidatlisten. Har en kandidat underskrevet mere end en kandidatliste til samme valg, kan kandidaten ikke anses for kandidat for nogen af kandidatlisterne.

 

Kandidater kan indtil kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen trække deres tilsagn om at virke som kandidater tilbage.

 

 • Kandidatlister

 

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg, og som stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Disse kandidatlister skal indleveres senest 9 uger før valgdagen og tidligst 11 uger før valgdagen.

 

Der skal være identitet mellem den kandidatliste som opnåede valg ved seneste valg, og den kandidatliste som nu ønsker at opstille. Det vil sige, at stillede kandidatlisten ikke op til sidste valg kan den ikke fritages for kravet om underskrifter fra et mindsteantal stillere uanset om kandidatlisten nu er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det samme gør sig gældende, hvis en kandidatliste opnåede valg ved sidste valg, men ikke længere er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

 

Valgbestyrelsen skal senest kl. 12.00 tirsdagen 8 uger før valgdagen meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter af den nødvendige mindsteantal stillere.

 

For de kandidatlister som ikke opfylder kravene til at blive fritaget for underskrifter fra stillere, fastsættes mindsteantallet af stillere nu i loven. Kravet er nu fastsat til 25 stillere for Herning Kommune. Herning Kommune kan hermed ikke længere forhøje kravet til mindsteantallet af stillere som tidligere sket.

 

Den seneste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke ønsker at blive fritaget for underskrifter ændres nu fra 4 uger før valgdagen til kl. 12.00 om tirsdagen 7 uger før valgdagen. Fristen er med andre ord fremrykket 3 uger. På samme vis er det tidligste tidspunkt for indlevering rykket fra tirsdagen 6 uger før valgdagen til tirsdagen 9 uger før valgdagen.

 

Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne er ændret fra fredag 25 dage før valgdagen til fredag 46 dage før valgdagen, mens den endelige frist for opfyldelse af betingelserne ændres fra kl. 12.00 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12.00 mandagen 43 dage før valgdagen. Fristen til at afhjælpe væsentlige mangler rykkes tilsvarende fra lørdag 24 dage før valgdagen til lørdagen 45 dage før valgdagen.

 

Kandidatlister kan nu tilbagekaldes indtil kl. 12.00 mandagen 43 dage før valghandlingen mod før 22 dage før valghandlingen.

 

Fristen for anmeldelse af indgået listeforbund eller valgforbund og fristen for tilbagetrækning af anmeldte forbund er ændret til kl. 12.00 mandagen 43 dage før valgdagen.

 

Som noget nyt får valgbestyrelsens formand adgang til at afvise at modtage kandidatlister, der åbenbart ikke er gyldige fordi de ikke opfylder lovkravene i den kommunale valglov. Det er f.eks. hvis der er underskrifter fra væsentligt færre stillere end det påkrævede mindsteantal.

 

Senest samtidigt med indlevering af kandidatlisten skal det oplyses overfor valgbestyrelsens formand, hvilken repræsentant for listen der på listens vegne har beføjelse til at udøve en række dispositioner.

 

Ændrede regler om adgang til oplysninger om kandidater og stillere ved kommunale og regionale valg og ved folketingsvalg

 

 •  Ved kommunale og regionale valg er der er nu først offentlig adgang til oplysninger om kandidatlisterne når de godkendte kandidatlister er bekendtgjort af kommunalbestyrelsen efter udløbet af anmeldelsesfristen.
 • Ved folketingsvalg gælder samme regel, dvs. der er først offentlig adgang når anmeldelsesmyndigheden har bekendtgjort kandidatlisterne.
 • Særreglen om aktindsigt i stillerlister er afskaffet. Det er således ikke længere muligt at få aktindsigt i stillerlister. Social- og Indenrigsministeriet anser oplysningerne som vedrørende en persons politiske overbevisning, og derfor som udgangspunkt en oplysning om private forhold der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Hvis oplysningerne om en stillers politiske tilhørsforhold allerede på anden vis er offentligt kendte kan der gives aktindsigt vedrørende den konkrete stiller.

 

Ændrede regler om brevstemmeafgivning

 

 • Udskydelse af begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning

Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalg ændres fra 3. tirsdag i august måned i valgåret til tirsdagen 6 uger før valgdagen. Kandidatlisterne er hermed offentliggjort når afstemningen begynder.

 

Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til folkeafstemninger og Europaparlamentsvalget udskydes tilsvarende til 6 uger før valgdagen. Fristen ved valg til Folketinget er uændret 3 uger før valgdagen.

 

 • Fremrykning for sidste frist for brevstemmeafgivning

Sidste frist for at brevstemme i Danmark er rykket med en dag til 3 hverdage inklusive lørdage før valgdagen.

 

For landsdækkende valg ændres fristen fra næstsidste søgnedag før valgdagen til tredjesidste søgnedag før valgdagen.

 

For kommunal- og regionale valg rykkes fristen fra sidste lørdag før valgdagen til sidste fredag før valgdagen.

 

 • Fast mindste åbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivning.

Mindst et af de steder i kommunen, hvor der er åbent for brevstemmeafgivning, skal der som minimum være åbent for afstemning i tidsrummet kl. 9.00-16.00 på den sidste dag med mulighed for at brevstemme.

 

 • Forlængelse af perioden for gennemgang af brevstemmer

Hvis der er nødvendigt ændres perioden for gennemgang af brevstemmer fra dagen før valgdagen til en eller to dage før valgdagen. Der gives således en ekstra dag til at gennemgå brevstemmerne inden valghandlingen går i gang. Det er samtidigt præciseret i loven, at gennemgangen skal være afsluttet inden valghandlingen går i gang på valgdagen. Brevstemmer, der er modtaget af valgstyrerne efter valghandlingen er startet, kommer ikke i betragtning.

 

Ændrede regler for selve valgdagen

 

 • Åbningstiden fremrykkes til kl. 08.00 på afstemninger der finder sted på hverdage. Afstemninger, der afholdes lørdage og søndage og andre helligdage starter kl. 09.00.

 

 • Mulighed for instruktion af valgstyrere og tilforordnede vælgere før valgdagen

Valgstyrere og tilforordnede vælgere kan indkaldes til et møde før valgdagen med henblik på at give disse den fornødne instruktion. Der kan ydes diæter for instruktionsmødet. Der er mødepligt for valgstyrerne og/eller de tilforordnede vælgere, hvis der indkaldes til et møde inden valgdagen.

 

 • Lettere adgang for valgstyrere til at organisere sig i skiftehold

Valgstyrerne kan efter valgstyrerformandens beslutning tillades at forlade afstemningsstedet for en kortere periode i løbet af valgdagen. De kan herunder indgå i skiftehold eller lignende. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Ligeledes skal valgstyrerne rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger. Alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivning af afstemningsbogen. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives mulighed for, at indkalde valgstyrere og tilforordnede vælgere til et instruktionsmøde inden valgdagen hvis det skønnes nødvendigt, og at der ydes diæt for fremmøde,

 

at orienteringen derudover tages til efterretning.

 

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Orienteringsbrev til kommunerne