Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

292. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 3 for erhvervsområde i Birk

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 3 for erhvervsområde i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan for erhvervsområde i Birk beliggende mellem Uldjydevej og jernbanen (Lokalplan nr. 33.E5.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 33.E5.1 for erhvervsområde i Birk bliver det muligt at etablere virksomheder, der opererer inden for udvikling af planteavl og salg af planteavlsprodukter. Bebyggelsens anvendelse skal være administration, lager, laboratorier og væksthuse. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 21. juni 2016.

 

En forudsætning for at etablere erhverv i området er, at området optages i Herning Kommunes Spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages lokalplanområdet i spildevandsplanen som opland Y36-2.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Lokalplanområdet er på ca. 7 ha. Området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Lokalplanen stiller krav om, at maksimalt 50% af området må bebygges og/eller befæstes med tæt belægning med afløb til Herning Vand A/S kloak. Der vil således maksimalt blive afledt regnvand fra et areal på 3,5 ha.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal ledes til et eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet . I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Bassinet skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye lokalplanområde.  

 

Recipient for regnvand

Regnvandsbassinet udleder via privat grøft til Hammerum Å. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ikke dokumenteret, men Herning Kommune vurderer, at der er målopfyldelse.

 

Etablering af det nye lokalplanområde betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til bassinet for opland Y36 end det er tilfældet i dag. Bassinet bliver udvidet, så det kan håndtere den øgede vandmængde, og det bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer. Det betyder bl.a., at afløbsvandføringen forsinkes til ca. 11 l/s. Da den nuværende udledning er 15 l/s, forventes den øgede befæstelse ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet eller den private grøft.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Bilag

  • Bilag 1. Kortbilag for Birk
  • Bilag 2. Udløbsskema for Birk
  • Bilag 3. Oplandsskema for Birk
  • Bilag 4. Tillæg 3 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - erhverv i Brik mellem Uldjydevej og banen