Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

277. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2015 med revisionsberetning nr. 11

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2015 med revisionsberetning nr. 11

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2015 samt revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 fremsendes til godkendelse.

 

Herning Kommunes regnskab for 2015 blev fremlagt i Byrådet den 26. april 2016 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY).  

Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest den 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2016 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2015. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

 

Sagsfremstilling

 Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel og løbende forvaltningsrevision.

 

Den finansielle revision omfatter primært handlinger til afdækning af, om informationerne i regnskabet er korrekte, herunder vurdering af interne kontroller og anvendte forretningsgange. Finansiel revision er således en efterprøvning af, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af om den anvendte regnskabspraksis er passende, om de regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om Byrådets beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er økonomisk hensigtsmæssige.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2015 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedr. årsregnskabet for 2015.

 

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

 

 I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 10 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Revisionsberetning nr. 11 vedrørende revision af årsregnskabet for 2015 godkendes,

 

at Årsregnskabet for 2015 godkendes.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

Bilag

  • Revisionsberetning nr 11 af 15 juni 2016 vedr revision af årsregnskabet 2015_Herning Kommune
  • Revisors påtegning af årsregnskabet 2015_Herning Kommune