Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

279. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-16 Sagsbehandler: Simon Bo Krogsgaard  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 for det samlede kommunale område fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22. august og efterfølgende behandling i Byrådet d. 30. august.

Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2016 indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

 

Sagsfremstillingen er delt i to:

1. del vedrørende godkendelsen af halvårsregnskabet, hvor fokus er på forbruget pr. 30. juni 2016,

2. del vedrørende godkendelse af forventet regnskab 2016, herunder godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer. Her er fokus på, hvordan regnskabet for 2016 forventes at ende.

 

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE, jf. tabel 1

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 203,2 kr. Forsyningsområdet (renovation + klimatilpasning) viser et overskud på 41,7 kr., hvilket bevirker at resultatet i halvårsregnskabet viser et overskud på 244,9 kr.

Finansieringen viser et likviditetsforbrug på 186,8 kr., hvilket betyder, at der er en likviditetstilgang på 58,1 mio. kr.

 

Halvårsregnskabet 2015 udviste et overskud på resultat af drift og anlæg på 152,1 mio. kr. I 2016 udviser halvårsregnskabet et overskud på resultat af drift og anlæg der er 92,9 mio. kr. større end ved samme tidspunkt sidste år.

 

2. BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2016.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovningen gør, at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 30.06.2016

 

 

 + = Indtægter

-  = Udgifter

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 221,2 mio. kr. Dette er 43,5 mio. kr. bedre end korrigeret budget og 6,5 mio. kr. dårligere end vedtaget budget.

Driftsudgifterne er opdelt i servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 217,0 mio. kr. samt 3,1 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et overskud på 1,2 mio. kr.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et overskud på 3,7 mio. kr.

 

Da finansieringen der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster udviser et forbrug på 39,4 mio. kr., forventes der en likviditetstræk på 35,7 mio. kr. mod et likviditetstræk på 7,0 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. Likviditeten i det vedtagne budget er påvirket af, at der er indregnet generelle reserver for 33 mio. kr., som i udgangspunktet ikke må anvendes.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 og 2016 pr. 30.06.2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.370,0 mio. kr. Dette er 10,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver.

Pr. 30. juni 2016 er rammen (3.375,3 + 5,2 - 33,0) 3.347,5 mio. kr. I forhold til måltallet er det et merforbrug på 22,5 mio. kr. (beregnet som 3.347,5 mio. kr. - 3.370,0 mio. kr.).

 

Udfordringer i 2016 ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2016

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer mindreindtægter på 36,0 mio. kr. på Serviceområde 29 Tilskud og udligning. Dette skyldes, at der i budgettet forventes en indtægt på 15,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Indtægten udgør dog kun 12,7 mio. kr. Desuden midtvejsreguleres der på lov- og cirkulæreprogrammet med en mindreindtægt på 8,0 mio. kr. og på øvrige områder med en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. Endelig midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet med en mindreindtægt på 27,9 mio. kr., hvoraf 19,0 mio. kr. vedr. endelig regulering vedrørende 2015, medens 8,9 mio. kr. vedrører foreløbig midtvejsregulering 2016. Det forventes at den foreløbige midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 kan finansieres af mindreforbrug på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket kan henføres til merforbrug vedr. vejafvandingsbidrag, vintertjeneste og busdrift. Merforbruget vedr. vejafvandingsbidraget forventes overført til 2017, hvorefter budgettet forventes at balancere over en årrække. Der er efter budgetopfølgningen pr. 30. juni fremkommet en revideret opgørelse på anlæg på Serviceområde 06 Klimatilpasning, der indebærer en forventet nedsættelse af forbruget på ca. 900.000 kr. i 2016, jævnfør dagsordenspunkt 300 på indeværende møde. Afvigelsen vil blive indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

 

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 15,6 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie. Merforbruget øges af negative genbevillinger fra 2015 på 8,8 mio. kr. Udfordringerne ligger på myndighedsområdet og omhandler hovedsageligt udgifter til plejefamilier, familiebehandling, støttekontaktpersoner og afledte ydelser jf. §11. Til imødegåelse af udfordringerne arbejdes der med en balanceplan samt brug af kollegiemodellen til at løse udfordringerne indenfor egen ramme.

 

Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr., som dog forværres af negative genbevillinger fra 2015 på 22,2 mio. kr. Merforbruget på serviceområde 13, Handicap og psykiatri kan primært henføres til resultatområderne handicap og misbrug/udsatte. Resultatområdet Handicap af udfordret af manglende kapacitet. Resultatområdet misbrug/udsatte er udfordret af selvhenvender-princippet, hvor borgeren visiteres af tilbudslederen. Der er behandlingsgaranti på misbrugsområdet.

Serviceområde 18, Sundhed og ældre forventes egentligt samlet at give et mindreforbrug i 2016, men udfordres bl.a. af negative genbevillinger fra 2015 på 13,3 mio. kr., som området skal håndtere. Derudover har området udfordringer vedr. merforbrug på Sygeplejen og vederlagsfri fysioterapi.

Vedr. Sygeplejen arbejdes der med en tilpasningsplan med henblik på at skabe balance i forhold til budgettet, mens vederlagsfri fysioterapi er svært styrbart, da ydelsen gives efter lægehenvisning.

 

 

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 30.06.2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet er ultimo 2. kvartal 653,5 mio. kr.

Hvis der tages hensyn til den faktiske udvikling i første halvår af 2016 forventes en stigende tendens i resten af 2016, og at likviditeten ender på et noget højere niveau ultimo året end forventningerne i halvårsregnskabet indikerer.

 

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer:

 

Herning Kommune har ekstraordinært modtaget tilskud til integration af flygtninge fra staten i 2016. De ekstraordinære direkte udgifter til integration af flygtninge er opgjort til 9,080 mio. kr. fordelt på de serviceområder, som er angivet i skemaet nedenfor. Tillægsbevillingen på samlet 9,080 mio. kr. foreslås finansieret af afsat pulje på Serviceområde 20 Administration og likvide midler under henvisning til de tilskud, som Herning Kommune har modtaget fra staten.

Udover de angivne merudgifter til ekstraordinær integration er der øvrige afledte udgifter vedrørende flygtninge på Serviceområderne 13 Handicap og Psykiatri, 16 Børn og Familie og 18 Sundhed og Ældre i lighed med de udgifter, som tilflyttere fra andre kommunerne også kan udløse.

Fra 2017 og fremadrettet erstattes det ekstraordinære integrationstilskud af en forhøjelse af grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte med 50 pct.

 

  • Der meddeles bevillinger jvf. nedenstående skema

  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

  • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 613.000 kr. i 2016 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003011 Sunds, Drejervej. Indtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002075 Yllebjergvej, Hodsager i 2016.
  • Byrådet gav den 26. april 2016 (pkt. 77) forvaltningen bemyndigelse til at sælge arealer efter en nærmere delegationsplan. Der på Serviceområde 01 Byggemodning og 02 Arealerhvervelse meddeles anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer som følge af nedenstående skema over indgåede salgsaftaler i 1. kvartal 2016.

 

Børne- og Familieudvalget:

  • Der flyttes udgiftsbevilling vedrørende Det Opsøgende Team (jvf. Børne- og Familieudvalgets beslutning af 8/6 2016, pkt. 99) fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler gældende fra 1/7 2016. I 2016 overføres der 240.000 kr. og fra 2017 overføres der årligt 481.000 kr. fra Serviceområde 16 til Serviceområde 12.
  • Der søges overført budget vedrørende skolekonsulentstilling i CBF fra Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til Serviceområde 16 Børn og Familie med 236.000 kr. i 2016.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016 for Herning Kommune godkendes,
at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget henstiller til fagudvalgene, at kommunens styringsprincipper iagttages,
at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi,
at der meddeles en tillægbevilling i 2016 til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 36,0 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen, og at beløbet finansieres af de likvide aktiver
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Halvårsregnskab 2016_v6