Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

159. Rideskov i Hodsager Plantage

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Rideskov i Hodsager Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Martin Skøtt 

Sagsresume

Projekt ”Rideskov i Hodsager Plantage” har til formål at forbedre ridefaciliteterne i Hodsager Plantage.

Projektet har via de involverede klubber allerede opnået interesse fra ryttere og foreninger i og uden for Herning Kommune. Projektet betyder, at den allerede aktive ridesport i Herning Kommunes skove kan understøttes med forbedrede faciliteter samt frivillig arbejdskraft, som kan sikre en bæredygtig servicering af ridesporten og friluftslivet i Herning Kommune fremadrettet. Udvikling af en rideskov vil være den første af sin slags og være med til at promovere Herning Kommune.  

Der er til projektet opnået eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler på i alt 90.000 kr. samt fra Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber på i alt 100.000 kr. Hertil giver Herning Kommune, Kultur og Fritid tilskud på 25.000 kr. Samlet tilskud til projektet er på i alt 215.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, projektet godkendes og realiseres i samarbejde med frivilligt arbejde fra lokale foreninger og interessenter. Herning Kommune, Natur og Grønne Områders andel af projektet på 167.000 kr. afholdes af driftsbudgettet fra serviceområde 04, Grønne Områder, afsat til realisering af målene i Naturpolitikken herunder friluftsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2014, pkt. 12, at der blev udarbejdet en samlet projektbeskrivelse, samt at forvaltningen afsøgte muligheden for ekstern medfinansiering
 
Projektbeskrivelse
Projektideen til en rideskov i Hodsager Plantage er fremsendt af Hodsager Rideklub.

Den 4. marts 2014 blev der holdt møde med interesserede parter, hvor projektet, aftaler og indhold blev drøftet for at skabe lokal forankring og samskabelse i projektet. På baggrund af mødet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra storhesterytterne, islænderrytterne samt jægerne i Hodsager Plantage, som skal fungere som arbejds- og sparringsgruppe for projektet.

Projektet indeholder etablering af ridestier med springserier i Hodsager Plantage. Hertil etablereres der, i det nordvestlige hjørne af Hodsager Plantage, en parkeringsplads, en shelterplads med tre shelter, to hestefolde, ét muldtoilet samt formidling. Der indlægges vand på pladsen. Det giver mulighed for at overnatte i skoven, som en del af en længere ridetur i Herning Kommune.
 
Der er indgået aftaler om brug af frivillige fra Hodsager Rideklub, Dansk Islandhesteforening samt Aulum-Haderup-Grove Jagtforening i etablering og drift af ridestier og spring samt tilsyn med shelterpladsen. I forarbejdet til projektet er der vist stor samarbejdsvillighed fra alle inddragne parter og en fælles forståelse for at bruge skoven til flere formål.

Økonomi

Projektet finansieres via eksternt tilskud fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler, Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber samt kommunal medfinansiering. Beløbet fra Friluftsrådet og Naturstyrelsen er ikke momspligtigt.

Den kommunale andel af projektomkostningerne afholdes via serviceområde 04, 'Grønne Områder, 530 Friluftsliv, Egne', af de afsatte årlige midler til realisering af målene i Naurpolitikken, inden for den ordinære driftsramme i 2015.

Driften af rideskoven varetages primært af frivillige og kommende brugere gennem samarbejdsaftaler. Herning Kommune, Natur og Grønne Områder er ansvarlig for at koordinering og tømning af en skraldespand.

Budgetoverblik for projektet: 

De samlede udgifter på 382.000 kr. i 2015 finansieres af en anlægsindtægt på 215.000 kr. i 2015, jf. ekstern tilskud fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Herning Kommune, Kultur og Fritid, samt 167.000 kr. i 2015 fra den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder, 530 Friluftsliv, egne.

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen oplyses:

Teknik og Miljøudvalget har reduceret projektbeløbet til 277.000 kr. De eksterne tilskud beløber sig til 190.000 kr. Restbeløbet finansieres henholdsvis af Serviceområde 11 Idræt og Fritid (Kultur- og Fritidsudvalget) med 25.000 kr. og Serviceområde 04 Grønne områder (Teknik og Miljøudvalget) med 62.000 kr.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det tages til orientering, at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet, som realiseres i samarbejde med frivillig arbejdskraft i 2015, med et reduceres projektbeløb på 277.000 kr.,
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 277.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.,
at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 190.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,
at den resterende del af anlægsudgiften på 87.000 kr. i 2015 finansieres med 62.000 kr. af den ordinære driftsramme på Serviceområde 04, Grønne områder, 530 Friluftsliv, Egne samt 25.000 kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid i 2015.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Projektbeskrivelse version 2
  • Kort over rideskov