Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 30. juni 2014 (pkt. 118) at tiltræde en anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum.

 

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd, er at give mulighed for etablering af lettere erhverv ved Fastrupvej i Hammerum. Erhvervsområdet ligger mellem et erhvervområde ved motorvejen tiltransporttunge virksomheder, og boligområder mod nord og nordøst, samt et mellemliggende grønt, offentligt naturområde.

 

Med lokalplanforslaget udlægges et område til let erhverv som en buffer mellem det støjbelastede erhvervsområde nord for motorvej 15 og boligområderne tættere på Hammerum By.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hammerum. Midt i området mellem Fastrupvej og Kølkærvej.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 31.R6 og en del af kommuneplanramme 31.B4. For at skabe det nødvendige plangrundlag for intentionerne med lokalplanforslaget, bliver de nævnte kommuneplanrammer med kommuneplantillæg nr. 43 ændret til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydlige del af Hammerum. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves lokalplan nr. 31.B4.2 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 31.E8.3.

 

Baggrund

I den eksisterende lokalplan er det offentlige, grønne naturområde udlagt som rekreativt areal. Dette betyder ifølge en rapport som Miljø og Klima (Herning Kommune) har fået udarbejdet, at det støjbelastede erhvervsområde ved motorvejen, ikke kan udnyttes efter hensigten, da støjpåvirkningen herfra på det rekreative område vil være for høj.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslag nr. 31.E8.3 ændrer det rekreative område til offentligt grønt naturområde, og tilføjer et område til lettere erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 som en buffer mellem erhvervsområdet ved motorvejen og boligområderne nærmere Hammerum By. I erhvervsområdet er grundstørrelserne fleksible, og der kan etableres et regnvandsbassin med mulighed for grønne opholdsarealer langs kanterne.

 

I det offentlige, grønne naturområde er der mulighed for at etablere en gravet sø, friarealer, regnvandsbassiner, vilde engarealer, stier, landskabsbearbejdning ved strategisk udlagte bakkeøer samt skovplantninger.

 

Eventuel overskudsjord, fra blandt andet søudgravning, er foreslået anvendt til de nævnte bakkeøer. Bakkeøerne kan indgå som en lyddæmpende faktor, og især som en forskønnende bearbejdning og brydning af det meget flade landskab.

 

Hovedparten af lokalplanområdet er i byzone. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget er det kun det nye erhvervsområde, der skal være i byzone. Derfor overføres en meget lille del af lokalplanområdet til byzone, og den største del af lokalplanområdet tilbageføres til landzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.  

 

Bilag

  • Lp31.E8.3HammerumSydFB_270315