Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Mulighedskatalog 2016-2019 - 1. behandlig af kataloget

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Mulighedskatalog 2016-2019 - 1. behandlig af kataloget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til mulighedskatalog 2016-2019 til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et mulighedskatalog til en værdi af 85 mio. kr. på servicedriftsudgiftsområdet og 25 mio. kr. på overførselsindkomstområdet. Kataloget skal behandles 2 gange i Byrådet. 1. behandling er den 28. april 2015 medens 2. behandlingen sker den 26. maj 2015. Kataloget er sendt i høring blandt de høringsberettigede organisationer og høringsfristen udløber den 17. april 2015.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i mødet under behandling af punktet.

 

 

Økonomi

Den samlede værdi at mulighedskataloget fremgår af nedenstående tabel.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at kataloget oversendes til drøftelse på budgetkonferencen den 27. april 2015 og efterfølgende 1. behandling på Byrådets møde den 28. april 2015.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

På baggrund af modtaget høringssvar ændres Økonomi- og Erhvervsudvalgets forslag til mulighedskatalog, således

 

at mulighedskatalogets forslag nr. 15.01 Kulturmagasinet "Det Sker i Herning" reduceres til 0,275 mio. kr. Ændringen finansieres af nyt forslag vedr. event.

 

 

 

Kataloget oversendes til drøftelse på budgetkonferencen den 27. april 2015 og efterfølgende 1. behandling på Byrådets møde den 28. april 2015.

Det konstateres, at Beskæftigelsesudvalget efterfølgende har besluttet en alternativ indstilling, således

 

at forslag CEB12e om nedlæggelse af CEB reva udgår af mulighedskataloget på Serviceområde 17, og

 

at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at provenuet af forslag jc2 om finansiering af arbejdsgiverudgifter ved ansættelse i kommunale løntilskudspladser hæves fra 1,734 mio. kr. til 3,468 mio. kr. Dette sker ved, at kommunale institutioner og afdelinger fuldt ud finansierer arbejdsgiverudgiften (forskel mellem og løntilskud).

 

Det konstateres, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at den aktive beskæftigelsesindsats ikke omfattes af yderligere besparelser.

 

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling for så vidt angår fagudvalgene.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.  

Bilag

  • Oversigt over mulighedskataloget - budget 2016-2019