Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Ny skole i Hammerum/Gjellerup - afklaring af byggefelt og tilkørselsforhold

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Ny skole i Hammerum/Gjellerup - afklaring af byggefelt og tilkørselsforhold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af foretaget jordbundsundersøgelse nord for Hammerum Hallen ønskes endelig stillingtagen til placering af ny skole i Hammerum/Gjellerup.

 

Samtidig ønskes stillingtagen til principiel placering af tilkørselsmulighed fra Tolstedvej.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i mødet under behandling af punktet.

 

Sagsfremstilling

Forligskredsen besluttede i forbindelse med godkendelse af ideoplægget til ny skole i Hammerum/Gjellerup på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. december 2014, at alternativ placeringsmulighed ved Tolstedvej skulle undersøges nærmere.

 

Undersøgelserne mundede ud i, at Forligskredsen på et møde den 3. marts 2015 traf følgende beslutning:

 

"Der er enighed om at imødekomme de lokale bestyrelsers ønske om en

flytning af skolen til placeringen i scenarie A (øst/vest) som vist på mødet.

Flytningen er under forudsætning af, at jordbundsforholdene er

stabile. Dette afklares snarest muligt.

 

Der er enighed om, at der etableres en ekstra vejadgang fra Tolstedvej

for at optimere trafikafviklingen og lave sikker skolevej. Forligskredsen

ser oplæg til de mulige trafikale løsninger.

 

Parterne forpligter sig til i den kommende budgetlægning for 2016 at

finde de ekstra penge, som den ekstra vejadgang kommer til at koste."

 

Status pr. primo april 2015 - jordbundsundersøgelser:

Der er nu foretaget en såkaldt placeringsundersøgelse på byggefeltet på trænings- og opvisningsbanen ved Hammerum Hallen - se illustration nedenfor.

 

 

Undersøgelsen viser, at det bæredygtige jordlag tilsyneladende ligger en smule dybere her end på den anden side af hallen (mod Frølundvej).

 

Byggeri på den alternative placering vil således forventeligt medføre lidt større omkostninger til udskiftning af jord end på den oprindelige principielle placering mod Frølundvej.

 

Merudgiften anslås til 0,750 mio. kr.

 

Status pr. primo april 2015 - ekstra adgangsvej:

Af hensyn til det videre arbejde med programoplæg og efterfølgende lokalplan vil der med fordel kunne træffes en principiel beslutning om, hvorvidt den ekstra adgangsvej fra Tolstedvej skal placeres på den ene eller anden side af byggefeltet. En sådan beslutning vil samtidig kunne få lagt økonomien fast.

 

Endelig afklaring af plan- og trafikforhold vil ske i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, som forventes at foreligge til politisk behandling i januar 2016.

 

Den udpegede arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra skoler, hal og administration, peger på den "korte vejløsning" fra Gjellerup-siden af byggefeltet som den foretrukne.

 

Argumenterne er, at denne løsning bedst muligt tilgodeser adgangsmulighed til skolen fra Gjellerup-siden og sikrer, at der ikke skabes gennemkørsel omkring skolen med gener i Hammerum by til følge.

 

Herudover tilgodeser løsningen bedst muligt eventuel etablering af nye boldbaner mod Frølundvej og udnyttelse af de eksisterende baner.

 

Samlet konklusion og økonomiske konsekvenser:

På baggrund af resultatet af de foretagne jordbundsundersøgelser anbefaler administrationen, at Forligskredsen træffer endelig beslutning om alternativ placering af skolen nord for Hammerum Hallen samt principiel beslutning om placering af ekstra vejadgang fra Tolstedvej på Gjellerup-siden af byggefeltet.

  

De økonomiske konsekvenser af ovenstående beslutninger er anslåede merudgifter på i alt 6,750 mio. kr. i forhold til de 200 mio. kr., der var udgangspunktet for ideoplægget præsenteret i december 2014.

 

Merudgifterne er specificeret på illustrationen nedenfor:

 

 

Den videre politiske behandling af sagen vil herefter ske i henhold til byggestyringsreglerne.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at skolen placeres inden for byggefeltet nord for Hammerum Hallen jfr. illustration i sagsfremstillingen,

 

at der etableres en ekstra tilkørselsvej til skolen fra Tolstedvej, som placeres på Gjellerup-siden af byggefeltet,

 

at plan- og trafikforhold fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, som skal godkendes politisk forud for projektkonkurrence - forventeligt januar 2016,

 

at de samlede merudgifter ved ovenstående løsninger på i alt 6,750 mio. kr. findes ved de kommende budgetforhandlinger.

 

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Eva Kanstrup var til stede ved sagens behandling.