Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Orientering om økonomi og vedtægter for Beredskabet

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Orientering om økonomi og vedtægter for Beredskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) behandlede den 8. december 2014 kommissorium og oplæg om etablering af samarbejde på beredskabsområdet. Der har efterfølgende været afholdt en række møder i den politiske styregruppe, der består af de tre borgmestre.

 

På den baggrund orienteres om hjemsted, oplæg til en fordelingsnøgle, udkast til vedtægter samt forslag til åbningsbalance for Brand & Redning MidtVest.

 

 

Sagsfremstilling

Der har siden samarbejdet om et fælles beredskabssamarbejde blev igangsat været afholdt tre politiske styregruppemøder. I denne sagsfremstilling orienteres om de væsentligste elementer i det beslutningsgrundlag, der forventes forelagt til endelig politisk godkendelse i ØKE den 15. juni og Byrådet den 22. juni 2015.

 

Domiciladresse

Der lægges op til, at "hjemstedet" for Brand & Redning MidtVest bliver i Herning, med stationen på H. P. Hansens Vej som kommende domiciladresse. Der er i dag ca. 15 fastansatte medarbejdere i de tre kommunale beredskaber, hvoraf de ca. 11 er ansat på stationen i Herning.

 

Fordelingen af Fællesskabets udgifter imellem interessentkommunerne

Der lægges op til, at der anvendes en fordelingsnøgle som udgangspunkt for åbningsbudgettet ("åbnings-fordelingsnøgle"), som afspejleder de nuværende omkostninger i de tre beredskaber. For at sikre, at modellen tager højde for den fremtidige befolkningsudvikling, anvendes en fremtidig fordelingsnøglen ("endelig fordelingsnøgle"), der er baseret på indbyggertal og antallet af stationer. Hensigten har her været at anvende nogle objektive, målbare kriterier, der både afspejler kommunestørrelse og omkostningsniveau.

 

Således fordeles fællesskabets udgifter mellem interessentkommunerne efter to fordelings-nøgler. Dels en ”åbnings”-fordelingsnøgle for år 1 (budget 2016), der er baseret på den nuværende udgiftsfordeling i de tre kommunale beredskaber. Dels en ”endelig”-fordelingsnøgle, der er base-ret på hhv. indbyggertal og antal af stationer.

 

Forskellen mellem åbnings-fordelingsnøglen (år 1) og den endelige fordelingsnøgle (år 6) udlignes i en periode over fem år – med 1/5-del pr. år. Der sker ingen udligning år 1 (budget 2016), hvorfor den fremtidige fordelingsnøgle først er fuldt indfaset i år 6 (budget 2021).

 

 

Hvis der sker ændringer i stationstallet, så vil dette blive tilpasset i den fremtidige fordelingsnøgle. Det sker i forbindelse med selskabets årlige budgetlægning, hvor også indbyggertallet opdateres i fordelingsnøglen.

 

Udkast til vedtægter

Udkast til endelige vedtægter er vedlagt.

 

Der lægges op til, at følgende beslutninger godkendes enten i enighed af den nye fælles beredskabskommission eller foreligges til byrådenes godkendelse, jf. udkast til vedtægter afsnit 6:

 

6.9 Følgende beslutninger kræver enighed blandt medlemmerne af den fælles beredskabskommission:

• Varetagelse af opgaver for andre end interessentkommunerne

• Indgåelse af aftaler om varetagelse af driftsmæssige opgaver for Fællesskabet, hvis værdien af aftalen overstiger kr. 1.000.000

• Optagelse af lån og garantistillelse

• Køb og salg af fast ejendom

• Budgetforslag (inkl. takster for brandteknisk byggesagsbehandling), herunder flerårigt budgetoverslag og forslag til tillægsbevilling

• Valg af revisor

 

Indstilling skal senest 4 uger inden den fælles beredskabskommission træffer beslutning efter denne bestemmelse sendes til interessentkommunerne (ved kommunaldirektøren og den tekniske direktør). Et medlem af den fælles beredskabskommission eller en interessentkommune kan med meddelelse til den fælles beredskabskommission (ved formanden) kræve, at beslutningen skal udsættes, og at der først kan træffes beslutning, når forslaget har været behandlet af hver af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

 

6.10 Følgende beslutninger kræver interessentkommunernes godkendelse:

• Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye interessentkommuner

• Opløsning og udtræden, herunder vilkårene herfor

• Forslag til beredskabsplaner for hver af interessentkommunerne

• Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

• Lukning af brandstationer

 

Forslag til åbningsbalance

Aktiver og passiver er opgjort af BDO Revision ud fra kommunelister over ejendomme, køretøjer, materiel og forpligtigelser pr. 1. januar 2015. Der er anvendt samme opgørelsesmetode, kriterier og værdier for opgørelsen og afskrivningen af aktiver og passiver i åbningsbalancen.

 

Der lægges op til følgende forslag til åbningsbalance, jf. tabellen nedenfor. Bemærk at forslag til åbningsbalance er foreløbig, idet der stadig arbejdes med balancen i kommunerne.

 

 

Som det ses af tabellen giver det en fordeling af egenkapitalen i selskabet som følger:

• Herning: 9,56 mio. kr. (66,1 %)

• Ikast-Brande: 1,18 mio. kr. (8,2 %)

• Ringkøbing-Skjern: 3,72 mio. kr. (25,7 %)

  

Der lægges op til, at der opstilles en åbningsbalance, der har samme fordeling af egenkapitalen, som fremgår af den endelige fordelingsnøgle nævnt ovenfor. Hvis der er ubalancer mellem åbningsbalance og indskudte aktiver/passiver, så udlignes de kontant kommunerne imellem. Udligningen sker kontant over 5 år med en 1/5-del om året – startende fra selskabets stiftelse.

 

Det forudsættes for Herning Kommunes vedkommende, at alle beredskabets kørertøjer, materiel, Beredskabsgården i Herning samt stationen i Sdr. Felding overdrages som aktiver til det nye selskab. Endvidere overdrages en forpligtigelse (passiv) på feriepenge til det nye selskab.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Endelig udkast til vedtægter for Brand & Redning MidtVest