Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Grøn Ordning Abildå

Sagsnr.: 01.02.20-P20-3-13 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Abildå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW nettilsluttet vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Abildå er på i alt 1.056.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt knapt 1.800.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 8 ansøgninger til Grøn Ordning Abildå, hvoraf 1 ansøgning er blevet afvist.

Baggrunden for afvisningen af projektet er, at projektet er beliggende uden for Herning Kommune og dermed er i strid med Vejledning til ansøgere om Grøn Ordning, Herning Kommune, der siger: ”… til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune”. Vejledningen er vedlagt i Bilag 1. Det har ikke været muligt at finde en alternativ placering af projektet inden for Herning Kommunes grænser.

 

Puljemidlerne fra Grøn Ordning Assing, skal derfor fordeles mellem de resterende 7 ansøgninger. Se ansøgningernes placering i forhold til Vindmølleprojektet nedenfor.

 

 

Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 3.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

                     

Nr.

Beskrivelse

Ansøgt beløb

(inkl. moms)

Ansøger

Ca. afstand til møllerne

1

Renovering af Abildå Forsamlingshus med nyt varmeanlæg, køkken, vinduer og toiletter og garderobe i kælderen. Opdateringen af Abildå Forsamlingshus er til glæde for hele lokalsamfundet i Abildå og omegn.

879.650 kr.

Abildå Forsamlingshus

2,2 km

2

Energieffektivisering af foreningen Ahle Baits lokaler i Herning: efterisolering af klimaskærm samt etablering af fjernvarmetilslutning.

430.000 kr.

Ahle Bait

18,5 km

3a

Udvidelse af skinneareal til tipvogne i Abildå Brunkulsleje, der kan være med til at gøre museets aktiviteter mere attraktive og autentiske.

21.377,50 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

3b

Opsætning af ny gavl på Madpakkehus i Abildå Brunkulsleje for at modvirke vindsus fra sydvest til besøgende, der skal nyde deres medbragte kaffe.

35.875 kr.

Abildå Brunkulsleje

2,2 km

4

Opdatering af Abildås legeplads, så den kan leve op til sikkerhedskrav og tilgodese børn inden for alle aldre og bevægelsesvilkår.

98.318,75 kr.

Abildå FC og Beboerforening

2,2 km

5

Etablering af borger-/bålhytte ved Ørnhøj Skole som et samlingssted, der kan understøtte den nye skolereform samt lægge lokale til de forskellige foreningstilbud i Ørnhøj og omegn.

258.275 kr.

Ørnhøj Borgerforening

6,7 km

6

Etablering af solvarmeanlæg for opvarmning af varmt brugsvand på Natur- og Aktivitetscenteret VindKRAFTEN i Vind, der kan understøtte brugen og accepten af vedvarende energikilder.

73.261,75 kr.

VindKRAFTEN – Natur- og Aktivitetscenter Vind

14,5 km

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, skal fordeles på baggrund af følgende:

-       Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

-       Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 

Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 2.

Økonomi

Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 1.056.000 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.

 

Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

atProjekt 1:  Kr. 727.167,00

Projekt 3a: Kr.  21.377,50

Projekt 3b: Kr.   35.875,00

Projekt 4:   Kr.  98.318,75

Projekt 5:   Kr. 100.000,00

Projekt 6:   Kr.   73.261,75   ansøges hos Energinet.dk

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.056.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Abildå. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Intern administrationspraksis - Grøn Ordning
  • Samlede ansøgninger - Abildå