Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Rørkærvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 20. oktober 2014 (pkt. 169) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 01.B13.1 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 26. november 2014 til den 21. januar 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha stort, beliggende i Aulum nord, umiddelbart nord for Rørkærvej. Lokalplanen omfatter matr.nr. 6a, som er privat ejet.
 
Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 01.B13 til boligformål.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af åben/lav boligbebyggelse med fælles opholdsarealer. Lokalplanområdet udstykkes i 13 parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30. Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Rørkærvej via udlægning af ny vejadgang. Der skal desuden udlægges ny cykelsti langs Rørkærvej til Rugbjergvej. Ved evt. senere realisering af ny lokalplan på matr.nr 3h nord for lokalplanområdet, ændres indkørselsforholdene til lokalplanområdet med en ny vejadgang nordfra via ny stamvej fra Rugbjergvej. Stamvejen planlægges at betjene både matr. nr. 6a og 3h. Vejadgang fra Rørkærvej vil blive lukket og der skal etableres et nyt, grønt, fælles fri- og opholdsareal på vejarealet. Cykel og fodgængersti vil blive opretholdt.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget fra Midt- og Vestjyllands Politi. De anbefaler, at der skal sikres oversigtsarealer og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i området, efter Vejdirektoratets vejregler. På baggrund af denne bemærkning vurderer Planafdelingen, at der skal tilføjes et nyt bilag B med målfast afmærkning af oversigtsarealer samt hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Ud over det, tilføjes bestemmelser to nye punkter til lokalplanens §4 om vej, sti- og parkeringsforhold. I punkterne stilles der krav til oversigtsarealerne og hjørneafskæringer ved udkørsel til Rørkærvej og inde i lokalplanområdet.

 

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Lokalplan nr.01.B13. for boligområde ved Rørkærvej i Aulum endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes to nye punkter nr. 4.9 og 4.10 i §4 med følgende tekst:

 

  • Pkt. 4.9. I det i § 11.8 nævnte 3 meter brede plantebælte syd i lokalplanområdet samt langs stamvej B - E, skal der etableres oversigtsarealer på 2,5 X 10,0 meter med en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

  • Pkt. 4.10. Der skal etableres hjørneafskæringer inde i lokalplanområdet ved boligvej C-D på 3,5 X 5,0 meter og en max. højde af beplantning på 0,8 meter. Dette fremgår af vedlagt bilag B.

 

at der tilføjes nyt bilag B med illustration over oversigtsarealer og hjørneafskæringer i lokalplanområdet.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag nr 01.B13 for boligområde ved Rørkærvej i Aulum