Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet i den 1. september 2014 (pkt. 155) principgodkendt, at der skal udarbejdes forslag til en lokalplan for et boligprojekt med 17 boliger og en mindre butik på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter matr.nr. 110, Herning Bygrunde, som er privatejet. Lokalplanområdet er ca. 1100 m2 og beliggende i den østlige udkant af Herning bymidte.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet ligger i byzone. Forslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og er indeholdt i rammeområde 11.C25 til centerformål. Forslag til Lokalplan 11.C25.2 fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af boliger og butikker med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder. Der kan inden for lokalplanområdet etableres virksomheder i virksomhedsklasse 1-2. Det betyder, at der kun kan drives virksomheder, som ikke giver anledning til særlig påvirkning af omgivelserne i form af støj o.l.

 

Lokalplanen har også til formål at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold samt at sikre gode friarealer.

 

Lokalplanen skal også sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet og markerer krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanens indhold

Ny bebyggelse skal indpasses i bymiljøet, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse. Derudover skal den nye bebyggelse markere krydset mellem Haakonsgade og Silkeborgvej.

 

I overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre butikker. Der kan inden for lokalplanens område opføres i alt 300 m2 butik med udvalgsvarer, liberale erhverv, servicevirksomheder, caféer/restauranter eller udstillings- og gallerivirksomheder.

 

Inden for lokalplanområdet må der opføres i alt 1900 m2 bebyggelse. Det betyder, at bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet bliver 175%. Der kan opføres ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 18 meters højde mod Silkeborgvej, mens der langs Haakonsgade maksimalt kan opføres bebyggelse i 3 etager og 14 meters højde. I lokalplanforslaget fastlægges desuden, at det bebyggede areal inden for byggefeltet langs Haakonsgade maksimalt må være 75% for at kunne tilgodese både vejadgang samt krav om fri- og udeopholdsarealer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Haakonsgade. For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets bebyggelse og funktioner og for at hindre uhensigtsmæssigt parkerede biler på Silkeborgvej og Haakonsgade, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser til bolig og erhverv på egen grund. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan grundejer indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond.

 

I lokalplanforslaget fastlægges, at der skal etableres udeopholdsareal svarende til 20% af boligarealet og 10% af erhvervsarealet. Der skal etableres beplantning i videst muligt omfang på fri- og udeopholdsarealerne samt mindst et træ pr. 6 p-pladser inden for lokalplanområdet.

 

I lokalplanområdet er der kortlagt et areal på V2 på grund af en jordforurening med olieprodukter. Det skal sikres, at der ikke sker spredning af den V2 kortlagte forurening til grundvandet. Dette kan enten gøres ved at forureningen graves bort eller at der etableres fast/tæt belægning.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C25.2 for centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 11.C25.2 Centerområde på hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej i Herning