Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Årsregnskab 2014

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-14 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Årsregnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Herning Kommunes årsregnskab 2014 fremsendes til godkendelse til afgivelse til revisionen.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2014 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antalt bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Skattefinansieret drift

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 281,9 mio. kr., hvilket er 71,8 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2014.

 

Skattefinansieret område

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 307,0 mio. kr., samt nettoudgifter til jordforsyning på 3,4 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -28,6 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet (renovation) på 12,9 mio. kr., ender det samlede resultat på -15,7 mio. kr.

 

Finansiering

I finansieringen indgår nettolåneoptagelse på 7,0 mio. kr. ,frigivelse af deponerede midler på 80,2 mio. kr. samt en nettoforøgelse af kortfristede gældsposter på 2,2 mio. kr.  Da underskuddet, der skal finansieres, udgør 15,7 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 73,7 mio. kr.

 

Likviditet

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 244,1 mio. kr.. Efter tilgangen på den nævnte 73,7 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på 4,7 mio. kr., ender denne ultimo 2014 på 322,5 mio. kr.

 

På mødet skal regnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2015.

 

Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at årsregnskab 2014 godkendes til afgivelse til revisionen.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.