Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Stationsbygning

Sagsnr.: 20.10.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Stationsbygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foreningen Stationen i Aulum ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og omforandring af den gamle stationsbygning i Aulum.

Sagsfremstilling

I forbindelse med  budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene afsatte Herning Byråd midler til etablering af et forenings- og kulturhus i Aulum Stationsbygning. Der blev afsat 140.000 kr. om året til drift fra 2015 og 500.000 kr. til anlægsopgaver. Sidstnævnte søges frigivet.

Foreningen Stationen vil i høj grad anvende bygningen til at fremme frivilligt arbejde samt åbne lokalerne op for frivillige aktiviteter af forskellig art. Det er vigtigt for Foreningen, at aktiviteterne ikke konkurrerer med eksisterende tilbud i Aulum, men skaber merværdi for borgerne.

Stationsbygningen ønskes bl.a. anvendt til følgende:

 • Mødelokaler
 • Søndagscafé / seniorcafé
 • Åben PC-café
 • Netværksgrupper
 • Babycafé for forældre på barsel
 • Åben børne/unge klub
 • Nørkle- og syklubber
 • Kortklubber
 • Børneloppemarked
 • Musikalske events for børn
 • Musik/sang aftener
 • Workshops for unge kunstnere
 • Udstillinger

Foreningen har allerede kontakt til mange frivillige, som vil stå for aktiviteterne i bygningen og møder generelt stor opbakning til projektet.

Bygningen trænger til både ind- og udvendig renovering. Udgifterne hertil er budgetteret til 790.000 kr.

Foreningen har samlet fået tilsagn om 790.000 kr. Henholdsvis fra Herning Kommune med 500.000 kr. og 290.000 kr. fra fonde m.v. Foreningen vil fortsat søge nye fonde i 2015 ligesom de selv skaffer finansiering til indkøb af inventar, belysning og låsesystem.

Bestyrelsen for foreningen har fået skriftligt tilsagn fra 21 personer, som ønsker at bidrage med frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen. Bestyrelsen har en forventning om, at den frivillige arbejdskraft kan bidrage til projektet med et ikke uvæsentligt beløb.

Der vil blive udarbejdet en brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. eksl. moms til serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083, 
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 på Serviceområde 15, Kultur og Fritid, stednr. 364083, 
at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde brugs- og samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Foreningen Stationen.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • ansøgning om frigivelse - opdateret
 • Aulum stationsbygning - forslag til fremtidig anvendelse