Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

147. Ansøgning til "Klippekortmodellen"

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Ansøgning til "Klippekortmodellen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Ø. Rasmussen

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en "Klippekortmodel". Puljen udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016. Udmøntningen foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem tildeles midlerne via kommunernes bloktilskud.

 

Der er på forhånd reserveret beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Herning Kommunens andel af puljen udgør 1,098 mio. kr. i 2015 og 2,194 mio. kr. i 2016 og frem.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev den 28. januar 2015 orienteret om "Klippekortmodellen".

 

For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at puljens målgruppe i Herning Kommune defineres som:

  • Borgere over 67 år (borgere under 67 år er i målgruppen til ledsagerordning)
  • Borgere der ikke kan færdes på egen hånd, det vil sige, at de ikke kan orientere sig/ikke er trafiksikre (immobilitet)
  • Borgere der modtager plejepakker og omfattet af frit valgs leverandør til SL § 83, hjemmehjælp
  • Borgere med ganske få ressourcer og som har komplekse plejebehov
  • Borgere som kan udtrykke deres behov
  • Eksklusiv borgere der er modtager af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) ordning

Det vurderes, at der i Herning Kommune er ca. 250 borgere, som har mulighed for at blive omfattet af "Klippekortmodellen". Det forudsættes, at 75 % af tiden vil anvendes i dagtimerne til hverdag og 25 % af tiden anvendes i weekender og helligdage. Der forventes en øget brug af klippekortet i forbindelse med højtider og ferier, hvor ensomhed erfaringsvis fylder mere for svage ældre.

 

Administrativt vil ordningen blive styret ved hjælp af kommunens omsorgssystem. Der vil blive oprettet en klippekortydelse, og der vil løbende blive trukket data på personniveau, så der kan holdes regnskab med timeantallet til den enkelte borgere. På denne måde kan udførerdelen følge med i visiteret og leveret tid på klippekortydelsen.


Borgeren får 30 minutter om ugen, og kan også vælge ’at spare tid op’. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentligt eller om der ønsket sparet sammen til længerevarende aktiviteter. Borgeren kan maximalt opspare 6,5 time hver 13. uge. Hvis der er nogle borgere, der ikke får anvendt al tiden, giver det andre plejekrævende borgere mulighed for at komme med i ordningen.

 

Klippekortsaktiviteter kan foregå både i og uden for hjemmet. Det kan f.eks. være hjælp til selv at lave mad, højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, messebesøg, museumsbesøg, kirkegårdsbesøg, gudstjeneste, ekstra rengøring eller besøg hos venner og familie eller en tur i svømmehallen. Klippekortet kan også anvendes til at komme til det nærmeste aktivitetscenter, og hermed øge det sociale netværk og mindske ensomhed.
 
Det er vigtigt at understrege, at det er den enkelte borger, der sammen med hjemmehjælperen beslutter, hvordan tiden skal anvendes. Aktiviteten leveres af en godkendt frit-valgs-leverandør i Herning Kommune.
 
Arbejdets indhold svarer til det arbejde en SOSU medarbejder arbejdsmiljømæssigt kan godkendes til at udføre. Klippekortet kan eksempelvis ikke anvendes til havearbejde, snerydning, vinduespudsning, hovedrengøring og brændeforsyning.

 

Høringssvar fra ældrerådet er vedlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at målgruppe samt indhold i modellen godkendes,
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på serviceområde 18, Sundhed og Ældre på 1,098 mio. kr. i 2015 og på 2,194 mio. kr. i 2016 svarende til Herning Kommunes andel af puljen,
at budgetrammen på serviceområde 18, Sundhed og Ældre udvides med 2,194 mio. kr. fra 2017 og frem svarende til de midler, som Herning Kommune modtager via bloktilskuddet til formålet. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Klippekort_ældrerådets høringssvar