Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailDirektøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

2. Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 3 valgte Byrådet i
enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Borgmesteren er formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. styrelseslovens § 18.

Formelt skal udvalget vælge sin næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af næstformanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Finn Stengel Petersen (A) vælges som næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

3. Praksis for udsendelse af dagsordner til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til byråd og fagudvalg

Sagsnr.: 00.22.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Praksis for udsendelse af dagsordner til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til byråd og fagudvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være ift. at få udsendt dagsordner. Økonomi- og Erhvervsudvalgets praksis er, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag i papir. Materialet bliver bragt ud på privatadressen torsdag inden mødet afholdes om mandagen.

 

Det foreslås, at der indføres mulighed for brug af ipads til de politiske arbejde i udvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, e-dagsorden. Dagsordner til byrådet udsendes digitalt torsdag inden mødet, dvs. 4 hverdage inden mødet. Byrådet får desuden udsendt sin dagsorden i papir. Bilag foreligger alene digitalt.  

 

Der er tradition for, at Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt alle sager, inden de forelægges for Byrådet. Det betyder, at udvalgets dagsordner er ganske omfangsrige.

Omfanget af materiale har begrundet praksis for at udsende dagsorden og bilag i papir. Det sker torsdag inden mødet mandag, dvs. 3 hverdage inden mødet. 

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Enkelte udvalg har i den forgangne periode eksperimenteret med fravalg af papir, dvs. udelukkende brug af den digitale dagsorden.  

IT-hjælpeværktøjet til det politiske arbejde har gennem mange år været baseret på en PC til hvert byrådsmedlem samt en printer. Således også i den nuværende byrådsperiode. Der vil i løbet løbet af januar måned blive udleveret nye pc´er til alle 31  byrådsmedlemmer.  
 
For at understøtte det politiske arbejde mest muligt foreslås det, at Byrådet fremover gives mulighed for at gøre erfaringer med anvendelse af tablets, dvs. ipads.


Endelig stillingtagen til anvendelsen af ipads kan evt. ske på basis af indhøstede erfaringer det første år i byrådsperioden, såfremt der er enkelte udvalg, der ønsker at gøre brug af muligheden og indhøste de første erfaringer.
 
Det kan her nævnes, at Byplanudvalget på deres første møde behandlede spørgsmålet om dagsordenspraksis og besluttede "Indtil den elektroniske dokumenthåndtering bliver mere funktionel, ønskes bilagene i papirformat."

Økonomi

Den samlede udgift vil andrage ca. 120.000. Udgiften kan i givet fald afholdes indenfor byrådets ramme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets praksis opretholdes, således at dagsordner og bilag udsendes i papir,

 

at tilbud om ipad til Herning Byråd, herunder evt. til enkelte udvalg drøftes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalgets praksis opretholdes, således at dagsordner og bilag udsendes i papir.

 

Anvendelse af I-pads i Herning Byråd er drøftet. Direktionen får til opgave at sikre et testudvalg for I-pads.

 

4. Plan for introduktion til udvalgets væsentligste opgaver

Sagsnr.: 00.22.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Plan for introduktion til udvalgets væsentligste opgaver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til et introduktionsforløb for Økonomi- og Erhvervsudvalget frem til juni 2014.

Sagsfremstilling

Det samlede Byråd får 2 timers temaintroduktion forud for hvert byrådsmøde frem til sommerferien. Introduktionsmøderne starter kl. 15.00 og slutter inden byrådsmødet. Indholdet fastlægges af borgmesteren efter dialog med direktionen. Første gang bliver den 28. januar med temaet "Event, Erhverv & Beskæftigelse".

 

Byrådets introduktionsprogram suppleres af budgetkonferencen den 7.-8. april.

 

Alle udvalg har herudover deres eget introduktionsforløb.

 

For Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslås det, at der afsættes ½ time forud for hvert udvalgsmøde frem til sommerferien til introduktion til udvalgte emner under udvalgets område.  

 

Følgende indhold kan bl.a. foreslås:

 

 • Økonomi

 • Personale

 • Erhvervsudvikling og -støtte

 • Digitalisering

 • TimeWorld

 

Fagudvalgene har tradition for en studietur i hver byrådsperiode. Stillingtagen til indhold i en evt. studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget kan drøftes efter introduktionsperiodens afslutning.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder frem til og med juni 2014 starter kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00,

 

at den udvidede mødetid bruges til temaintroduktion efter formandsskabets nærmere beslutning.  
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

5. Budget 2015 - Budgetprocedure og økonomisk vurdering

Sagsnr.: 00.30.02-A26-2-13 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Budget 2015 - Budgetprocedure og økonomisk vurdering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      X
     

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Koncern Økonomi fremsender forslag til budgetprocedure for budget 2015 til godkendelse.

 

Budgetproceduren udspringer af baggrundsnotatet "Økonomisk vurdering 2015".

Sagsfremstilling

Budgetproceduren tager afsæt i dokumentet "Økonomisk vurdering 2015", jf. bilag. Økonomisk vurdering 2015 beskriver Herning Kommunes økonomiske udgangspunkt, strukturelle udfordringer og strategiske handlerum forud for budgetlægningen for 2015.

 

Herning Kommune har som udgangspunkt en sund økonomi. Budgetloven og sanktionslovgivningen betyder imidlertid snævre servicedriftsrammer i de kommende år

for Herning Kommune såvel som for landets øvrige kommuner. Dertil kommer, at der er indikationer på, at tilskuds- og udligningssiden er til ugunst for Herning Kommune for så vidt angår en evt. kommende refusionsomlægning ligesom beskæftigelsestilskuddet de senere år har vist sig ikke at matche udgiftsniveauet. Lægges dertil den italesatte omstilling af den offentlige sektor som følger af 2020-planen, hvor modernisering,
digitalisering, effektivisering og produktivitet er højt på dagsordenen, har Herning Kommune ligesom mange andre kommuner økonomiske og strukturelle opgaver/udfordringer på såvel kort som længere sigt. 

 

Budgetproceduren for 2015 og overslagsårene 2016-2018 er blevet til efter en evaluering af budgetproceduren for 2014. De gode tiltag er videreført. Som eksempel kan nævnes perspektivnotater for alle serviceområder, hvor centrale budskaber og perspektiver bliver underbygget med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder. I budget 2015 præciseres, at perspektiverne beskrives på såvel kort (budgetår) som længere sigt (budgetoverslag). 

 

Ved budgetlægningen for 2014 blev etableret en budgethotline i høringsperioden til forespørgsler til høringsmaterialet og aflevering af høringssvar. Denne praksis videreføres. Som et nyt tiltag fremrykkes det fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede til den 27. august 2014 - umiddelbart efter 2. budgetkonference.      

 

Budgetarbejdet er opdelt i en forberedelses- og udarbejdelsesfase i 1. halvår 2014 samt en status- og beslutningsfase i 2. halvår 2014.

 

Fra den overordnede tidsplan kan fremhæves følgende hovedelementer i 1. halvår:

 • Den 20. januar 2014 behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) forslag til budgetprocedure og udmelder de foreløbige budgetrammer. Det er startskuddet til budgetlægning for 2015.

 • Den 24. marts 2014 følger ØKE op på mål og økonomi for 2013 på eget fagområde. Fokusområder og effektiviseringstemaer for 2015 drøftes. Perspektivnotater for ØKEs serviceområder behandles.

 • 7. og 8. april afholdes 1. budgetkonference. Fra budgetforlig 2014 er opsamlet flere temaer. Som f.eks. at få mere for pengene ved at konkurrenceudsætte flere områder.  

 • 16. juni bliver ØKE orienteret om eget og andre fagudvalgs budgetforslag for 2015. Herunder en orientering om status på investeringsoversigten samt den aktuelle økonomiske situation (økonomiaftalen mellem KL og regeringen).

 

I 2. halvår kan fremhæves følgende fra den overordnede tidsplan:

 • Den 18. august 2014 drøfter ØKE den aktuelle økonomiske situation og den kommende budgetkonference.

 • Den 25. og 26. august afholdes den 2. budgetkonference

 • Den 8. september sker 1. behandling af budgetforslaget i ØKE

 • Den 29. september behandler ØKE de indkomne ændringsforslag

 • Den 7. oktober 2. behandler Byrådet budgetforslaget for 2015 og overslagsår 2016-2018.  

 

Direktionen har behandlet budgetproceduren på møde den 19. december 2013.

 

På baggrund af budgetproceduren udarbejdes en budgetvejledning til administrativ brug, der mere detaljeret beskriver opgaver og tidsplan i budgetprocessen.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Budgetprocedure for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 godkendes.

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Budgetprocedure 2015
 • Økonomisk vurdering 2015
 

6. Proces for ansøgning til Ældrepuljen 2014

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Proces for ansøgning til Ældrepuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Proces for Herning Kommunes ansøgning om midler fra Ældrepuljen i 2014 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet.

 

Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014 og tilbagemelding kan forventes den 5. marts 2014.

 

Der vil på mødet blive fremlagt forslag til proces for ansøgning til puljen.   

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til proces for ansøgning som forelagt på mødet drøftes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Proces for ansøgning er drøftet.

 

Ansøgningsfristen udelukker behandling på ordinært Økonommi- og Erhvervsudvalgsmøde efter fagudvalgets behandling den 29. januar.

 

Forslag til indhold i ansøgningen blev oplyst, særligt akut team, styrkelse af sygeplejen, genoptræning og evt. demens.

 

Direktør Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

 

7. Fremtidig formandskab og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej"

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Fremtidig formandskab og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Nærværende sag omhandler fremtidig formandspost og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej".

Sagsfremstilling

Den politiske følgegruppe for industrien som karrierevej består, efter beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget af repræsentanter fra:

 

Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd).

 
For den samlede organisering og sammensætningen af den politiske følgegruppe, er der i sagsfremstillingen, lagt vægt på at sikre det brede ejerskab, både administrativt og politisk. Med udgangspunkt i det brede ejerskab anbefalede Direktionen
tilsvarende, at formanden for den politiske følgegruppe blev formanden for Børne og
Familieudvalget. Anbefalingen blev fulgt.
 
Med Kommunalvalget 2013, er der sket udskiftning på formandsposterne for hhv. Børn- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget, ligesom næstformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget er udskiftet.
 
I forbindelse med konstitueringen af de nye udvalg, er der overvejelser om, at den tidligere Børne- og Familieudvalgsformand fortsætter som formand for den politiske følgegruppe som repræsentant fra Økonomi og Erhvervsudvalget. Denne ændring, for at sikre kontinuitet, vil betyde en ændring i de principper, der blev lagt til grund for den nuværende sammensætning, som er båret af formandsfunktioner, og ikke enkeltpersoner. En ændring kan få betydning for det brede ejerskab.Indstilling

Borgmesteren indstiller

at den nuværende brede politiske sammensætning i den politiske følgegruppe bibeholdes og kontinuitetens sikres, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger Joan Hansen som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt samtidig formand for den politiske følgegruppe.  
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Joan Hansen udpeges som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget og samtidig formand for den politiske følgegruppe for "Industrien som karrierevej".  

 

8. Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning 2014, 2015 og 2016

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning 2014, 2015 og 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cykle Klub fremsender ansøgning af 23. september 2013 om tilskud til både PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning for en ny 3-årig periode 2014-16

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem en årrække afholdt både PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning. I den forbindelse søger Herning Cykle Klub om tilskud til de to arrangementer.


Ansøgningen om tilskuddet er for en ny 3-årig periode, således at klubben kan
videreudvikle og langtidsplanlægge arrangementerne.


PostDanmark etapen afholdes i foråret og Gadeløbet i Herning afholdes primo august.

 

Herning Cykle Klub søger om tilskud på i alt kr. 750.000 fordelt på PostDanmark etape
svarende til kr. 250.000,- årligt til gennemførelse af begge arrangementer.

 

Grand Prix Herning/PostDanmark:

Løbet har tidligere kørt om et UCI løb med store organisatoriske og økonomiske krav. Løbet har gennem flere år været afviklet med underksud. Herning Cykle Klub ønsker at fortsætte med løbet og vil derfor forsøge at blive en del af "Post Cup".

Det årlige tilskud til Grand Prix Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.000 og en underskudsgaranti på kr. 75.000, i alt kr. 150.000

 

Gadeløb i Herning:

I lighed med 2013 ønsker Herning Cykle Klub en "cykelweekend" med Gadeløb og koncert på Torvet om fredagen samt Mountainbike Street Race for motionisker om lørdagen.

Det årlige tilskud til Gadeløb i Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.0000. I 2013 blev det givet en underskudsgaranti til Mountainbike Street Race på kr. 40.000. I alt kr. 115.000 i 2013.

 

Det anslås, at følgeudgifterne til Grand Prix Herning og Gadeløb i Herning i 2014 fra
serviceområde 15 Kultur ”Herning Torv og Kulturelle arrangementer” vil blive på samme udgiftsniveau som i 2013. I 2013 udgjorde beløbet kr.  207.000 med størstedelen til Gadeløb i Herning. Disse udgifter ligger udover en eventuel støtte og underskudsgaranti.

Indstilling

Direktøren for By, og Erhverv indstiller

at der bevilges et tilskud på kr. 125.000 til PostDanmark etape i perioden 2014-2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter. 
at der bevilges et tilskud til Gadeløbet i Herning på kr. 75.000 pr. år i perioden 2014-2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at der bevilges et tilskud til Mountainbike Street Race på kr. 40.000 i 2014 og kr 20.000 i 2015. Ingen tilskud i 2016 til Mountainbike Street Race. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at torv, m.v. stilles til rådighed med de deraf følgende udgifter, finansieret af Serviceområde 15, Kulturel virksomhed, Andre kulturelle opgaver.
Direktøren for By, og Erhverv indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning fra Herning Cykle Klub
 

9. The Color Run

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

The Color Run

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Organisationen bag "The Color Run" - Nordic har henvendt sig til Herning Kommune omkring muligheden for en tilbagevendende løbeevent.The Color Run er verdens hurtigst voksende kulturevent, der internationalt siden 2012 har haft mere end halvanden million deltagere i 200 byer og 33 lande.

Det vurderes at vil koste Herning Kommune kr. 150.000 til lokal markedsføring, skiltning, citydressing, klargøring af pladser og rengøring.

Sagsfremstilling

Løb handler om at komme først, det gør The Color Run ikke.

The Color Run er verdens hurtigst voksende kulturevent, der internationalt siden 2012 har haft mere end halvanden million deltagere i 200 byer og 33 lande.

Den nordiske organisation bag The Color Run har taget kontakt til Herning Kommune, for at undersøge muligheden for et samarbejde omkring en tilbagevendende løbeevent.

 

The Color Run, TCR, er som nævnt ikke en løbeevent, som vi normalt kender det. TCR er en glad og farvestrålende løbeevent, som tiltaler et andet deltagersegment end de vanlige motionsløb. Løberne starter helt hvide, og bliver mere farvestrålende undervejs i farvestationerne på ruten. Se bilag og http://www.youtube.com/watch?v=4EERSfHiqT8

Målgruppen er 60 % førstegangsløbere og 77 % kvinder, og som tidligere nævnt er det ikke placeringen i konkurrencen, men turen undervejs det handler om.

TCR har et slogan der hedder "The happiest 5K on the Planet", og det vil vi gerne være med til at give give deltagerne i Herning.

 

TCR forventer at have minimum 1000 deltagere det første år, og derefter se stigende deltagertal. Det er det billede der har kendetegnet løbet i andre byer i verden.

Der vil som udgangspunkt komme to afdelinger af TCR i Danmark. En i København og en i Herning.

 

Organisationen bag TCR kommer med alt udstyr, og stiller op dagen før løbet. Nedpakningen sker samme dag som løbet. Forventninger til Herning Kommune er hjælp til en rute på 5 kilometer i Herning, tilladelser til brug af pladser og midlertidig lukning/afspærring af veje og Rengøring efter farvestationerne.

Der sigtes efter samarbejde med en lokal løbeklub, som vil få aflønning for deres arbejde under TCR.

 

Herning Kommune vil gerne understøtte begivheden med lokal markedsføring og citydressing i form af flag og bannere, som vi kender det fra værtsskaberne af de internationale sport events.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives tilsagn om gennemførelse af The Color Run,

 

at der i 2014 bevilges kr. 150.000 til lokal markedsføring, skiltning, citydressing, klargøring af pladser og rengøring,

 

at bevillingen finansieres fra Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, turisme og Oplevelsesprojekter, konto-nr. 662-00-090-06 i 2014,

 

at en løberute i Herning by gøres mulig.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

 • The Color Run - ØKE.pdf
 

10. Ansøgning om tilskud til afholdelse af autismekonference i Herning

Sagsnr.: 24.05.00-S49-1-14 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Ansøgning om tilskud til afholdelse af autismekonference i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra World Autisme Organisation (WAO), der ønsker at placere en 3 dages konference i Herning, der involverer det lokale autisme samfund og WAO i 2016 eller 2017 på et tidspunkt endnu ikke fastsat.

 

WAO søger Herning Kommunes økonomiske støtte til gennemførelsen af initiativet.

Sagsfremstilling

World Autisme Organisationen (WAO) har henvendt sig til Herning Kommune med henblik på at opnå tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af en international konference af 3 dages varighed i Herning.

 

Det er WAO's praksis at afholde store kongresser med 4 års mellemrum. I 2014 vil kongressen blive afholdt i Kuwait. Paceringen i 2018 er endnu ikke fastlagt, men det er WAO's egen vurdering, at den alt andet lige vil blive placeret i en del af verden, hvor er der er behov for international støtte.
 
Udover de store kongresser afholdes arrangementer der, hvor den lokale autismeforening er villig til og i stand til at arbejde effektivt, og hvor der er faciliteter til rådighed, der kan bidrage til forståelse og udvikling af tjenester til andre områder i verden inden for autisme.
 
Det er WAO's vurdering, at en konference i Herning vil give Danmark - og i særdeleshed Herning - mulighed for at vise resten af verden, hvad der er opnået på autismeområdet.
 
Det er forventningen af deltagerne vil komme fra mange dele af verden. Dertil kommer at mange - forældre og andre i mindre priviligerede områder i verden - vil deltage via direkte transmission til internettet.

 

Det forventes, at der vil deltage i omegnen af 800 personer til konferencen.
 
WAO søger Herning Kommune om økonomisk støtte til gennemførelsen af konferencen i 2016 alternativt 2017.Der er ikke angivet et konkret beløb.

 

Herning Kommune har en styrkeposition inden for autismeområdet i Danmark - og har en organisation der kan understøtte gennemførelsen af konferencen.

Dertil kommer at Herning Kommunes erhvervsturismestrategi handler om at tiltrække flere internationale erhvervsturister til hhv. møder, kongresser og messer.
 
En konference, som denne, vil understøtte satsningen på såvel autisme- som erhvervsturismeområdet og give Herning Kommune mulighed for at brande sig internationalt.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der gives tilsagn om at støtte konference økonomisk med 200.000 kr.

Økonomi

200.000 kr. fra Serviceområde 20, Turisme- og oplevelsesprojekter

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives tilsagn om økonomisk støtte til afviklingen af en international konference i 2016/2017 i størrelsesordnen 200.000 kr.

 

at beløbet finansieres via Serviceområde 20, Administration, Turisme- og oplevelsesprojekter.

 

at Herning Kommune og den lokale autisme forening indgår aktivt i planlægningen af konferencen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

11. Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune vedtog i 2012 en klimatilpasningsstrategi, som er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. På baggrund af strategien bliver der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som gennem et kommuneplantillæg skal indgå i kommuneplanen.
Klimatilpasningsplanen udarbejdes på baggrund af en aftale mellem KL og Regeringen om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner frem mod udgangen af 2013.


På baggrund af dette sendes debatoplæg til kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger. Det egentlige kommuneplantillæg forventes at blive behandlet politisk i begyndelsen af 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med debatoplægget vil borgerne have mulighed for at se oversvømmelseskort på http://webkort.herning.dk/cbkort?profile=klima samt have mulighed for at komme med kommentarer på skrift eller udpege konkrete steder på http://www.selvbetjening.net/ngo/praj_oversvoemme.php  

 

Teknik- og Miljøudvalget og Byplanduvalget drøftede sagen på fællesmøde den 7. oktober 2013. 

Byplanudvalgets behandling af punkt 117 den 7. oktober 2013

Klimatilpasningsplanen vil indeholde retningslinjer for, hvordan Herning Kommune vil prioritere indsatsen i forhold til klimaforandringer. Tillægget vil ligeledes indeholde kort over de udpegede risikoområder samt en udpegning på kommuneplanrammeniveau af områder egnede til oversvømmelse, således at det i større grad kan sikres at de udpegede risikoområder ikke oversvømmes.


Risikoområder kan for eksempel være særligt værdifulde bygninger, så som museer, vigtige erhvervsbygninger, parker og legepladser, forsyningsanlæg, herunder vandværker, jernbaner, offentlige ejendomme, særligt udsatte boligområder, særlig værdifuld landbrugsjord og særlig værdifuld natur.


Kommuneplantillægget ledsages af en teknisk redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for klimatilpasningsplanlægningen. Et centralt emne for redegørelsen og kommuneplantillægget vil være at præsentere resultatet af oversvømmelses-, værdi- og risikokortlægningen, herunder hvad der ligger til grund for udvælgelsen af risikoområder og give en prioritering af klimaindsatsen i kommunen.

 

Ved analyserne for oversvømmelsesrisiko benyttes år 2100 som beregningsår. År 2100 er valgt, da det lever op til anbefalingerne fra staten samt sikrer, at dimensioneringen lever op til den forventede levealder på ca. 70 år for nye ledningsanlæg.

 

Herning Kommunes nabokommuner betragtes som særlige interessenter med interesse i, hvordan Herning Kommune håndterer klimatilpasningen. Debatoplægget sendes der for til dem med en opfordring til at komme med kommentarer til, hvad klimatilpasningsplanen skal indeholde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at debatoplægget for klimatilpasningsplan sendes i offentlig høring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Debatoplæg Klimatilpasninsplan A4
 

12. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for kommuneplanramme 41.E4 samt 41.E7 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik i Tjørring. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme E4, for så vidt angår muligheden for at etablere en møbelbutik.

Sagsfremstilling

Intentionen med kommuneplantillægget er at muliggøre en flytning af en eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11.

 

Placering af møbelbutikker udenfor bymidter, bydelscentre og aflastningscentre som særligt pladskrævende varer, forudsætter at der kan særligt redegøres for behovet for at placere dem der, jf. planlovens § 5n pkt. 3 og § 11e stk. 7.

 

Der er med kommuneplantillæg nr. 15 redegjort for, at den konkrete møbelbutik er beregnet for særligt pladskrævende varer, og derfor kan placeres udenfor bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Kommuneplantillægget er en konkretisering af en principansøgning behandlet af Byplanudvalget den 16. september 2013.Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
 

13. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring. Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Muubs A/S om at flytte eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11, hvor bygningsmassen er større og hvor der er facade mod Holstebrovej.

 

Placering af møbelbutik forudsætter efter Planloven en lokalplan, der giver specifikt tillladelse til dette.

Sagsfremstilling

Formålet med denne lokalplan er at udlægge områdets anvendelse til erhvervs- og industriområde samt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udvide en eksisterende møbelbutik, som forhandler møbler primært til udelivet, herunder terrassemøbler, udvendige belægninger, læhegn og lignende. Butikken har derfor brug for et forholdsvist stort udendørs udstillingsareal, hvilket ikke passer ind i de traditionelle detailhandelsområder.

Den eksisterende møbelbutik inden for delområde II nedlægges i forbindelse med realisering af lokalplanens byggemuligheder, og delområdet vil kunne anvendes til erhvervsformål. De eksisterende byggelinjer mod Orebygårdvej og Knuthenborgvej opretholdes. Lokalplanen fastsætter ligeledes retningslinjer for skiltning således der skabes et ens udtryk langs Holstebrovej.

 

Lokalplan 41.E4.1 følges af kommuneplantillæg nr. 15 der muliggør placering af møbelbutikken under betegnelsen særligt pladskrævende varer, og dermed sikrer at møbelbutikken gennem lokalplanudarbejdelsen kan placeres undenfor henholdsvis bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Lokalplanen er en konkretisering af en principgodkendelse behandlet af Byplanudvalget 16. februar 2013.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.E4.1 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.E4.1
 

14. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark fremsendes til foreløbig vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2013 (punkt 35) at igangsætte en ny lokalplan med mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i Engholm Søpark. Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark - Område til boliger, dagligvarebutik og fritidsformål ved Sundsvej for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. Størstedelen af det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 12.B7.2 er med lokalplan 12.B7.1 er kun omfattet af rammebestemmelser, og der er derfor udarbejdet et nyt lokalplanforslag for at give mulighed for at udstykke og bebygge området.

 

Lokalplan 12.B7.1 er udarbejdet på baggrund af en masterplan for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark. Forslag til lokalplan 12.B7.2 tager kun delvist udgangspunkt i den oprindelige masterplan for området, men lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser, som skal sikre, at området får sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Engholm Søpark og  mod øst kommer til at fremstå som den nye byfront.

 

Forslag til lokalplan 12.B7.2 omfatter et areal på cirka 2,5 ha i Engholm Søpark. Området grænser mod øst op til Herningsholm Å og er synligt fra omfartsvejen øst om Herning. For at sikre, at bebyggelsen kommer til at fremstå som den nye byfront indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen på de 6 yderste grunde skal placeres efter fastlagte byggelinjer og -felter, og at tagene ikke må have nogen form for valm. Bebyggelse må inden for hele området opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde og med flade tage, tage med ensidig taghældning og saddeltag. Bygningernes facader skal primært udføres som murede facader i teglsten, i beton eller natursten.

 

Området er omfattet af åbeskyttelseslinje fra Herningsholm Å og søbeskyttelseslinje fra søen øst for området. Forvaltningen har været i dialog med Naturstyrelsen om en reduktion af beskyttelseslinjerne ind til 20 meter fra midten af åløbet. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes en reduktion af beskyttelseslinjerne efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, hvis naturværdierne ikke forringes. For at tage hensyn til odderen, som lever i Herningsholm Å, må der inden for de nederste 10 meter mod åen ikke foretages nogen form for ændringer. Mellem 10 og 20 meter fra åen må det græs, der naturligt vokser, slås, men der må heller ikke her foretages nogen form ændringer ved at bebygge, beplante, befæste eller lignende.

 

For at sikre sammenhæng og kvalitet inden for lokalplanområdet, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der langs vejene skal plantes træer, og at der skal udlægges et fælles friareal ved den gravede sø, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet.

 

En del af det friareal, der er udlagt i forslag til lokalplan 12.B7.2, er i lokalplan 12.B7.1 udlagt til parkeringsareal for den etagebebyggelse, der kan opføres i byggefelterne øst og syd for søen. Ejeren af området ønsker derfor en tilkendegivelse af, at det vil være muligt at flytte disse parkeringspladser hen sammen med de øvrige parkeringspladser, øst for byggefelterne til etagebyggeri, hvis der bliver behov for det.(se bilag) Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være i modstrid med formål eller anvendelse for lokalplan 12.B7.1 at flytte parkeringspladserne, og at de derfor kan flyttes, så længe åbeskyttelseslinjen respekteres og adgangs- og oversigtsforholdene for vejtilslutningen til parkeringspladserne er hensigtsmæssige. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 12.B7.2 for boligområde i Engholm Søpark foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark
 • Kortbilag - Mulighed for flytning af p-pladser i Engholm
 

15. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 235, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 for teknisk anlæg ved Vildbjerg. Tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 81.T1.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg.
 
Tillægget fastlægger en ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere på et 10 ha stort areal.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget, der også omfatter lokalplan 81.T1.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget kan få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i planforslaget på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor. 

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

 

Der er ikke foretaget ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 7 på baggrund af den indkomne bemærkning, og tillægget indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 7 endelig vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
 • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse
 

16. Endelig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 236, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 81.T1.1 for et solfangeranlæg ved Vildbjerg. Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 81.T1.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg. Vildbjerg Tekniske Værker ønsker at supplere deres varmeforsyning til forbrugerne med miljøvenlig energi fra solfangeranlægget, og derved fortrænge naturgas.
 
Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg på et samlet areal på 10 ha, fordelt på to delområder. Delområderne kan tages i brug enkeltvis. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning rundt om solfangerne, samt at vejadgang sker fra henholdsvis Finlandsvej og Grønlandsvej. Derudover sikrer lokalplanen, at Finlandsvej udmatrikuleres, og at der tages hensyn til eksisterende ledningsanlæg i området. Endelig sikrer lokalplanen, at området vender tilbage til landbrugsformål, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget forventes at få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en vis visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i lokalplanen på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som også omfatter kommuneplantillæg nr. 7, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.
 
Der er ikke foretaget ændringer i forslag til lokalplan nr. 81.T1.1 på baggrund af de indkomne bemærkninger, og lokalplanen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 81.T1.1 endelig vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
 • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse
 

17. Evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg. Det gør det muligt for private ejere at søge tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Forvaltningen og Bygningsforbedringsudvalget har foretaget en evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde. Denne fremsendes hermed til Byplanudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har med Bygningsforbedringsudvalget uddelegeret beslutningeskompetencen for ansøgninger om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i Herning Kommune. Herning Kommune har haft et bygningsforbedringsudvalg siden 2002, dog med et kort ophør omkring kommunesammenlægningen i 2006-2007.

 

Formålet med bygningsforbedringsudvalget er at sætte fokus på kommunens bevaringsværdige bygninger og give mulighed for at passe på dem ved at istandsætte dem arkitektonisk og håndværksmæssigt korrekt. Tilskuddet skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller forøges, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer. Herning Kommune kan give tilsagn om støtte på op til 33 % af istandsættelsesudgifterne. Bygningsforbedringsudvalget holder møder 2 gange om året.

 

Bygningsforbedringsudvalget består pt. af Tinna Møbjerg fra Herning Museum, Niels Petersen fra Landsbykontaktudvalget, Leif Stephansen fra Herning Grundejerforening og Marius Reese fra Herning Kommune. Lisbeth Andresen fra Herning Kommune fungerer som rådgiver og sekretær for udvalget. Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer er valgt for en periode, der følger byrådsperioden. 

Bygningsforbedringsudvalget har evalueret udvalgets arbejde med henblik på en orientering for Byplanudvalget.

 

Siden 2007 har udvalget behandlet 34 ansøgninger, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud til 15. Der er i perioden udbetalt ialt 276.000 kr. Der er pt. tilsagn ude på godt 514.000 kr. Der er med annoncering og informationsmøder gjort opmærksom på tilskudsmuligheden, men der er ikke kommet ansøgninger ind i det omfang, der har været midler til. 

 

Bygningsforbedringsudvalget mener, at hver eneste bevaringsværdig bygning, der istandsættes og bevares i henhold til tilskudsordningen er en succes, og anbefaler, at tilskudsordningen fortsætter som hidtil. Der er dog ofte uforbrugte midler i puljen, hvorfor udvalget har forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt i perioder at anvende disse midler til nedrivning, såfremt der ikke er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Udvalget anbefaler derfor, at der ved de løbende budgetopfølgninger søges overført uforbrugte midler fra Bygningsforbedringsudvalget til fx Landsbypuljen.

 Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at Bygningsforbedringsudvalgets evaluering tages til efterretning,

 

at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og at kompetencen overgår til Byplanudvalget,  

 

at midlerne til byfornyelse puljes til hhv. bygningsfornyelse (50% statsrefusion) og nedrivning i landdistrikter (60% statsrefusion). Sag vedr. samling af midlerne vil foreligge primo 2014.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

18. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for Bethaniagade karrén i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P15-4-10 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for Bethaniagade karrén i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade karréen.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget afviger fra de nuværende rammer for område 11.C1 Centerområde mellem den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade. Afvigelserne består i højere bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder. Endvidere ændres kravene til parkering, cykelparkering og opholdsarealer. Endelig ændres detailhandelsbestemmelserne. Desuden medtages rettelser til rammeområde 11.C1 og 11.C23.   Med forslaget til kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 11.C31. Centerområde mellem Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade.
 
Rammeområde 11.C31 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 175 og en varieret etagehøjde op til 5 etager. Endvidere stiller rammebestemmelserne krav om parkering på egen grund, indbetaling til p-fonden eller i samlet anlæg i nærområdet: 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal; krav om 2 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 erhvervsareal. Krav om opholdsarealer er ændret til 15 % af boligarealet og 10 % af erhvervsarealet. Detailhandelsbestemmelserne ændres til : samlet areal til butikker max 1.500 m2, butikker til dagligvarer max 350 m2 pr. butik, butikker til udvalgsvarer max 500 m2 pr. butik.

 

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 11. september 2013 til 6. november 2013. Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Bethaniagadekarréen  endelig vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

19. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Bethaniagade og Skolegade

Sagsnr.: 01.02.05-P00-18-10 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Bethaniagade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er, at Byplanudvalget nedlagde forbud efter planlovens §14  i november 2012. Forbuddet blev nedlagt for at hindre bebyggelse i en del af lokalplanområdet på en måde, som ville være i strid med intentionerne i et debatoplæg for området vedtaget på Byplanudvalgets møde den 22. november 2010.

 

Et lokalplanforslag, som nærmere skulle konkretisere debatoplægget, har været under udarbejdelse, men har bl.a. afventet en afklaring af muligheder for at kunne anvende parkeringsfonden i forbindelse med opfyldelse af parkeringskravet ved den fortætning af området, som var en af forudsætnigerne i debatoplægget.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er et eksempel på, hvordan bymidten kan fortættes ved etablering af byhuse i en moderne nyfortolkning i Bethaniagade og i gårdrummet bag Skolegade. En fortætning vil medføre et øget parkeringsbehov. Parkeringsløsningen for denne karré kan medføre indbetaling til P– fonden til f.eks et parkeringsanlæg i form af parkeringshus på et egnet areal i nærområdet. Der vil senere på året blive fremlagt forslag til mulige placeringer af nye parkeringshuse i Herning Bymidte.

 

Med en bebyggelse som byhuse tages et gammelt tema op for, hvordan der kan etableres moderne familieboliger inden for Lokalplanområdet. Princippet kan i et vist omfang genfindes i den vestligeste del af Bethaninagade, hvor der blev gennemført byfornyelse for nogle år tilbage. Tankegangen er, at der kan opføres rækkehuse i flere etager, som er relativt store, og som i princippet er en slags parcelhuse på "højkant", der kan opfylde de fleste familiers behov for en stor og rummelig bolig, som et alternativ til parcelhuset i et villakvarter. Bebyggelsen vil i omfang og størrelse minde meget om den øvrige bebyggelse i gaden, men i et moderne arkitektonisk formsprog.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013. Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden.
Endvidere er der dukket en aftale op mellem Herning Missionshotel A/S og Herning Kommune. Aftalen og ovennævnte indsigelse har afgørende indflydelse på indkørselsforholdende til Bethaniagades parkeringsplads og på forslaget om at placere byggefelt til byhuse i gårdrummet nord for missionshotellets ubebyggede grund matr. nr. 936.

 

Den indkomne indsigelse er afgivet mundtligt og kommer fra Herning Missionshotel A/S, som er meget imod at hotellets parkeringspladser på den nordlige side af deres ubebyggede grund, i lokalplanforslaget, er flyttet rundt om hjørnet ind i gårdrummet. Denne flytning af hotellets parkeringspladser er en forudsætning for at kunne etablere byhuse i gårdrummet som vist i lokalplanforslaget.

 

Den nævnte aftale giver indkørsel til Bethaniagade parkeringsplads over hotellets ubebyggede grund. Aftalen kan opsiges af Herning Missionshotel A/S hvis de ønsker at bebygge grunden.

 

Forvaltningen foreslår, på baggrund af ovennævnte, at udkørsel til Bethaniagade gøres bredere og dobbelrettet, og at byggefeltet nord for ovennævnte matrikel ændres til etagebyggeri i 4 etager + tagterasse og med samme anvendelse som tidligere, altså butiksformål, café og restaurant i stueetage og boliger i øvrige etager.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at der tilføjes en § 4.5: udkørslen til Bethaniagade skal anlægges i 8 m bredde med dobbeltrettet færdsel,

 

at byggefeltet i gårdrummet nord for matr. nr. 936 bliver ændret til etagebyggeri i 4 etager + tagterasse med følgende anvendelse: -stueetagen skal anvendes til butiksformål, café og restaurant; -øvrige etager må kun anvendes til boliger.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • LokalplankortBethaniagadeRed_061113
 • aftale med Herning Missionshotel
 

20. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds fra 2013.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. marts 2013 (pkt. 95 Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013) godkendte byrådet kommunens ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 kommunen tilsagn om statslig støtte til områdefornyelsen på 1.250.000 kr.

I henhold til Byfornyelsesloven skal den kommunale medfinansiering som minimum udgøre det dobbelte af den statslige finansiering dvs. minimum 2.500.000 kr.  

 

På investeringsoversigten på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, er der til byfornyelse afsat hhv. 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr. 

På byrådsmødet den 5. marts 2013 blev det besluttet at anvende beløbet til den kommmunale medfinansiering af områdefornyelsen. Tillagt den statslige medfinansiering på 1.250.000 kr. udgør projektet således i alt 3.794.000 kr. Den statslige støtte hjemsøges løbende i projektperioden.

 

I nedenstående tabel ses oversigt over projektøkonomien.

 

Tekst/år
    2013
  2014
   2015
  2016
    I  alt
Områdefornyelse, udgifter
  300.000
400.000
2.494.000
600.000
3.794.000
Områdefornyelse, indtægter
 
-200.000
 -850.000
-200.000
-1.250.000
Afsat rådighedsbeløb,
SO 03, stednr. 015099
  630.000
638.000
  638.000
638.000
2.544.000
Netto, likvider
 -330.000
-438.000
1.006.000
-238.000
             0

 

Indenfor projektperioden fra 2013 til 2016 er der tidsmæssige forskydninger mellem forventede udgifter og indtægter samt afsatte rådighedsbeløb til projektet. Over den 4 årige periode balancerer projektet samlet set budgetmæssigt.

 

Jf. ændring af Byfornyelsesloven pr. 1. januar 2013 kan der ikke opnåes supplerende støtte med LAG midler til områdefornyelsen i Sunds, da byen har mere end 3.000 indbyggere. Forvaltningen påtænker at søge supplerende finansiering fra bl.a.Grøn Ordning med ansøgningsfrist marts 2014.  

 

Proces

Første fase af projektet er udarbejdelse af et program med beskrivelse af delprojekter, som fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2014 og derefter skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herefter kan den egentlige realisering af delprojekter igangsættes.

 

 

Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling, at afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015099 på 630.000 kr. i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Der afsættes et rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds på i alt 700.000 kr. i 2014 i stedet for hhv. 300.000 kr. i 2013 og 400.000 kr. i 2014.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.794.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 300.000 kr. i 2013, 400.000 kr. i 2014, 2.494.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i hhv. 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr.,

 

at der til statslig støtte meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 200.000 kr. i 2014, 850.000 kr. i 2015 samt 200.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Område fornyelse i Sunds. Den statslige støtte medfinansierer anlægsudgifterne,

 

at der ift. ovenstående indstillinger sker en korrektion af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds til i alt 700.000 kr. i 2014 i stedet for hhv. 300.000 kr. i 2013 og 400.000 kr. i 2014. Afsat rådighedsbeløb på 630.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 i 2013 overføres til 2014 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

21. Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab fremsendes til godkendelse vedrørende ”Areal omkring Føtex P-hus” omhandlende en samlet løsning for de vej- og udearealer ved Jyllandsgade, Dalgasgade, p-pladsen samt Lille Torv, der bliver berørt af opførelsen af p-huset

Sagsfremstilling

Der er på Byrådets møder den 14. december 2010, pkt. 361-362 samt d. 29. januar 2013, pkt. 72 givet anlægsudgiftsbevillinger på ialt 6.817.000 kr. til følgende arbejder: projektering og anlæg af areal omkring Føtex P-hus, trafikløsning for Dalgasgade, nedlægning af bussluse i Dalgasgade samt optimering af trafikafviklingen Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.


På Byrådets møde den 27. august 2013, pkt. 239, blev der givet en negativ anlægsudgiftsbevilling på 275.000 kr. til finansiering af del af forpladsen ved B&O bygningen på Torvet (sted nr. 223071). Herefter udgør anlægsudgiftsbevillingen i alt 6.542.000 kr. (stednr. 223091).


Projektet er gennemført som planlagt. Dog er udgifterne til nedlægning af bussluse og åbning af Jyllandsgade og Bredgade for ensrettet færdsel fejlagtigt konteret på sted nr. 222019: Jyllandsgade. Det skønnes ikke relevant at omkontere bilagene, idet restrådighedsbeløbet er anvendt til finansiering af anlæg af forpladsen ved B&O bygningen, som ovennævnt. Begge projekter er finansieret af bymidtemidlerne.  


Som følge af, at private grundejere har ønsket at få samme belægning på deres arealer ved Lille Torv og ved den hvide bygning ud mod Dalgasgade, er der ved budgetopfølgningen på Byrådets møde den 20. september 2011, pkt. 239, givet anlægsudgiftsbevilling på 900.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 900.000 kr til sted nr. 203091: Arealer omkring Føtex p-hus (arbejder for fremmed regning). Udgifterne er dog kun beløbet sig til 237.213 kr. og indtægterne til 237.213 kr.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
223091
Areal omkring Føtex p-hus
U I
6.542.000
             0
6.536.902
             0
      5.098
            0
203091
Fremmed regning
U I
   900.000  
 -900.000
   237.213
  -237.213
 662.787
-662.787
 
 
N
6.542.000
6.536.902
      5.098

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

22. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget lægger de tre nordligste matrikler af rammeområde 14.Bl1 ind under rammeområde 14.E4, og tilføjer muligheden for hotelvirksomhed til bestemmelserne i rammeområde 14.E4.

 

Reguleringen af rammeområdet sker for at fuldende muligheden for let erhverv som en højere bebyggelse i randen af 14.E4 langs Dronningens Boulevard og Messevejen.

 

Tilføjelsen til bestemmelserne om muligheden for hoteldrift er en forudsætning vedtagelse af lokalplanforslag nr. 14.E4.3. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevejen foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16
 

23. Foreløbig behandling af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig behandling af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 14.E4.3 er en ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1 med henblik på at kunne drive hotelvirksomhed i området. Ansøgningen  blev principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 16. september 2013. Beslutningen fra mødet lød at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området med mulighed for hotelvirksomhed.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 giver mulighed for erhvervsbebyggelse  der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende samt hoteldrift. Bebyggelsesprocenten er 75 og der kan opføres bebyggelse i op til tre etager med en max højde på 15 m. Der kan etableres detailhandel i tilknytning til en virksomhed med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300 m2 til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.

 

Lokalplanforslaget fastsætter krav om en p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, hotelvirksomhed og detailhandel. Endvidere er der krav om 1 overdækket cykelparkeringsplads pr. 200 m2 etageareal.

 

Endelig indeholder lokalplanforslaget krav om bevaring af markante træer og forslag til anlæg af yderligere grønne arealer i området.Indstilling

Byplanudvalget indstiller.

at lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Lokalplanforslag 14.E4.3 for erhvervsområde ved Poppelvej
 

24. Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

Sagsnr.: 19.03.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Vinding Lindbjerg, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

HEART Herning Museum of Contemporary Art fremsender vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HEART godkendte den 29.10. 2013 vedtægterne.

 

Vedtægtsændringerne er en følge af, at museet i 2011 blev kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. HEART har fulgt Kulturstyrelsens anbefalinger i kvalitetsvurderingen og har derfor omformuleret museets formålsparagraf §2.1. og ændret §3.1. angående sammensætning af HEARTs bestyrelse.  

  

I 2012 valgte HEARTat nedlægge Socle du Monde Aps, integrere biennalen i HEARTs ansvarsområde, og dermed gøre Socle du Monde biennalen del af HEARTs virksomhed. Derfor præciseres der i §2.1., at museet ønsker at udvikle sansen for både samtidskunst og design.  

  

Ændringerne i §3.1. følger Kulturstyrelsens anbefaling om en større professionalisering af museumsbestyrelser. Derfor er der blevet indskrevet i §3.1., at de 4 udpegede bestyrelsesmedlemmer - 2 fra Herning Kommune og 2 fra Midtjysk Skole- & Kulturfond - har udpegningsretten for de sidste 3 medlemmer, der vælges eksternt.

 

Tidligere blev 3 medlemmer udpeget af Midtjysk Skole- & Kulturfond, og 4 af Herning Kommune.

 

§3.1. er også ændret i henhold til Byrådsbeslutning fra den 28. august 2012 pkt. 211, hvor Byrådet besluttede at præcisere, at det ene udpegede byrådsmedlem til HEARTs bestyrelse samtidig skal være medlem af Kultur og Fritidsudvalget.

 

Vedtægterne skal, når de er godkendt af Herning Kommune, indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.

 

Vedtægtsændringerne har ikke økonomisk konsekvens for Herning Kommune.


Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet i forlængelse af kommunalvalget i 2013 har foretaget udpegninger efter de gældende vedtægter. Partierne har på tidspunktet for dagsordnens udsendelse udpeget følgende 4 personer til bestyrelsen: Johs. Poulsen, Allis Helleland, Jørgen Norup og Kirsten Bjørn-Thygesen.

 

Som alternativ til at vedtage en ændring i antallet af udpegninger fra Herning Kommune nu, kan det foreslås, at den ændrede bestyrelsessammensætning får virkning fra næste byrådsperiode pr. 01.01.2018.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at HEARTs vedtægter af 29.10.2013 godkendes.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med den ændring,

 

at vedtægtsændringen vedr. den ændrede bestyrelsessammensætning gælder fra den 01.01. 2018.  

 

.

Bilag

 • Vedtægter for HEART_13.10.29
 • Følgebrev til vedtægtsændringer_13.10.31
 

25. Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Byrådet afsatte i budget 2014 og overslagsårene 933.00 kr. i 2014 til indkøb og etablering af to øvecontainere. Disse midler søges hermed frigivet.

 

Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. januar kl. 8.30. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole, Rytmisk Musik Herning og forvaltningen er på nuværende tidspunkt i proces vedr. indkøb af to øvecontainere. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.

 

Der skal indkøbes to øvecontainere: en på ca. 25 m2 (det er den der på sigt skal på rundtur til centerbyerne i kommunen) og en på ca. 50 m2 (den skal placeres permanent i Nørregade 7, hvor den bliver en integreret del af det nye gårdrum.

Containerne vil opfylde krav fra gældende lovgivning, både med hensyn til støj, handicapvenlighed, toiletforhold, miljø/opvarmning, arbejdsmiljø osv.

I tilbuddet indgår endvidere diverse tilslutninger (el, vand, afløb, varme).


Økonomi

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen af budgetønsket indhentet overslag på to containere svarende til ovenstående specifikationer, som også opfylder interessenternes ønsker. Overslaget er på 933.000 kr., og der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2014.

 

Driftsudgifter for øvecontainerne afholdes af Herning Musikskole og Rytmisk Musik Herning indenfor deres eksisterende budgetrammer.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 933.000 kr. til Serviceområde 15 Kultur, stednr. 363095, Øvecontainere,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samme sted i 2014.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

26. Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning.

 
En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej
i den vestlige del af Herning.  
 
En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget i  juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d Vestervang, Herning Jorder.
 
For nuværende er det kun 2 mindre arealer i henholdsvis den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.
 
Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  
 
Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes, at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde, at der befæstes 10-20 %.
 
Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.

 

Forslag til tillæg nr. 19 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 17. september 2013 til 18. november 2013. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 endeligt vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

27. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2.145.000 kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2014:

 

Bro 19977 på Gindeskovvej, Feldborg:

Broen rives ned og erstattes af et stålrør.


Bro 1582 på Bækkelundvej, Vildbjerg:

Broen reves ned og erstattes af en elementbro.


Bro 4588 på Vormstrupvej, Haderup:

Broen fjernes og erstattes af en bro med fiberdæk.


Bro 1836 på Nygårdvej, Haderup:

Fløje, understøtninger og brodæk behugges og repareres.


Bro 1829 på Stavlundvej, Haderup:

Fløje nedbrydes og genopstøbes. Brodæk og kantbjælker

behugges og repareres.

 

Broernes placering er vist på nedenstående oversigtskort.

 

[image]Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014.

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 2.145.000 kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2.145.000 kr.
i 2014 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 Broer – pulje.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Bilag til TMU 2014
 

28. Tilslutningsanlæg ved Sinding til motorvejen Herning - Holstebro

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Tilslutningsanlæg ved Sinding til motorvejen Herning - Holstebro

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

I forbindelse med høringssvar omkring linjeføringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro, er Sinding Borgerforening fremkommet med et ønske om, at tilslutningsanlægget ved Sinding bliver rykket 20-30 meter længere mod syd.

 

Forvaltningen vurderer, at denne løsning vil være mere hensigtsmæssig fordi den giver

mulighed for at etablere en 4-benet rundkørsel på Sinding Hovedgade.

 

Flytning af tilslutningsanlægget vil få nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at flytte rampeanlægget 20 - 30 meter mod syd og som følge heraf frafaldes kravet til Vejdirektoratet om refundering af de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Sinding Borgerforening har i høringssvar til motorvejsprojektet Herning - Holstebro anmodet om at få flyttet tilslutningsanlægget ved Sinding 20 - 30 meter længere mod syd. Begrundelse herfor er, at denne løsning vil tilgodese de direkte berørte lodsejere og samtidig give mulighed for at etablere en rundkørsel på Sinding Hovedgade.

 

[image]

 

Konsekvensen ved at rykke tilslutningsanlægget længere med syd er, at vejanlægget placeres på nogle byggegrunde som delvist er byggemodnet.
Det er vurderet at disse byggegrunde i forvejen kommer til at ligge så tæt på tilslutningsanlægget, at det ikke vil være muligt at sælge dem. Som alternativt til disse grunde kan der byggemodnes vest for Sinding Hovedgade.

Herning Kommune har anmodet Vejdirektoratet om at få de foreløbige byggemodningsomkostninger dækket, såfremt rampeanlægget flyttes mod syd.
 
Sinding Borgerforening har desuden ønsket, at tilslutningen af rampeanlægget til Sinding Hovedgade skal ske i en rundkørsel, et ønske som Vejdirektoratet har afvist at medtage i motorvejsprojektet.
En rundkørsel vil give en trafiksikker krydsløsning for rampeanlægget, det vestlige boligområde og Sinding Hovedgade, og vil samtidig virke som en byport/fartdæmper.

 

Vejdirektoratet har oplyst at en flytning af rampeanlægget mod syd vil medføre en fordyrelse af motorvejsprojektet. Derfor vil Vejdirektoratet, i forbindelse med liniebesigtigelsen i uge 5, over for kommissarius anbefale, at rampen ikke flyttes længere mod syd.

 

Dog er Vejdirektoratet indstillet på at flytte rampeanlægget mod syd såfremt Herning Kommune frafalder kravet om at få refunderet de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr.

Vejdirektoratet har gjort opmærksom på, at der bør etableres en trafiksikker 4-benet krydsløsning i form af en rundkørsel på Sinding Hovedgade, pris ca. 1.000.000 kr.Økonomi

Herning Kommune købte byggemodningsarealet i 1986 for 400.000 kr. 

 

Der er vurderet på følgende 3 muligheder for placering af rampeanlægget med forskellige økonomiske konsekvenser for Herning Kommune:

 

1. Rampeanlægget flyttes ikke længere mod syd. Ingen direkte udgifter for Herning Kommune.

 

2. Rampeanlægget flyttes 20 - 30 meter længere mod syd og Herning Kommune frafalder krav til Vejdirektoratet om refundering.

Herning Kommune mister de 200.000 kr. som er investeret i byggemodning af området på serviceområde 01 Byggemodning, Ørrevænget. Dog forventes der en indtægt ved salg af areal til Vejdirektoratet, anslået til ca. 100.000 kr.. Behovet for en rundkørsel vurderes efter motorvejens etablering.

 

3. Som pkt. 2 med den tilføjelse at der etableres en rundkørsel på Sinding Hovedgade i 2017.

Udgiften til rundkørslen på 1.000.000 kr. søges indarbejdet på investeringsoversigten i 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at flytte motorvejsrampeanlægget ved Sinding 20 - 30 meter mod syd,

 

at kravet til Vejdirektoratet om refundering af de foreløbige byggemodningsomkostninger på ca. 200.000 kr. frafaldes,

 

at indtægten ved salg af en del af byggemodningsarealet til rampeanlæg tilskrives serviceområde 01 Byggemodning, Ørrevænget.

 

at behovet for en rundkørslen på Sinding Hovedgade vurderes efter motorvejens etablering.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

29. Indtægtsbevilling til tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Som led i aftalen om finansloven for 2013 er det aftalt, at der i perioden 2013 - 2015 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flekjobambassadører i alle landets jobcentret

 

Det enkeltes jobcenters tilskud er beregnet ud fra jobcentrenes antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i 2011. Jobcenter Herning har fået tilsagn om det maksimale tilskud på 1.500.000 kr. for 2013. Bevillingen til det enkelte jobcenter bliver udmeldt en gang årligt efter vedtagelse af finansloven og der er netop modtaget tilsagn om tilskuddet for 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund for initiativet:

At styrke mulighederne for at en større gruppe af borgere med nedsat arbejdsevne  deltager aktivt på arbejdmarkedet og bliver en del af fællesskabet på en virksomhed.

 

Reformen af førtidspension gør op med bevilling af førtidspension for borgere under 40 år, hvilket betyder at der skal gåes nye veje i forhold til at bringe borgere i fuld eller delvis selvforsørgelse. Paletten af alternativer skal være bredere og her spiller fleksjobambassadørerne en aktiv rolle.

 

Formålet med initiativet

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer ugentligt, får ansættelse og fastholdes i fleksjob.

Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i jobcentrene.

 

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aflønning af fleksjobambassadører

 

Måltal for 2013

Målet for antal personer som fleksjobambassadørerne skal skabe fleksjob til i 2013 er 36 fleksjob ud over normalindsatsen i jobcentret og dette mål er nået.
 

Tilskud for 2013 - 2015

Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud for 2013 og 2014. Tilskuddet for 2015 bliver meldt ud, når Finansloven for 2015 er vedtaget. Under forudsætning af at Jobcenter Herning også i 2015 modtager tilskuddet på 1.500.000 kr. forslås det, at Beskæftigelsesudvalget godkender dette på nuværende tidspunkt. således at sagen ikke forelægges igen.Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der ansøges om indtægsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015,

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015. 
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

30. Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

Sagsnr.: 82.06.04-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 15/9-09, 3/11-09, 9/3-10, 14/6-10, 8/3-11, 12/4-11, 31/1-12, 27/3-12 og 28/8-12 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Tjørring skole, stednr. 301070.


Anlægsarbejdet har omfattet opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring.


Totalentreprisen gik på opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring skoledistrikt ved Nordvesthallen og var inklusiv af fastnaglet inventar men eksklusiv løst inventar.


I anlægget indgik også midler til ekspropriering af en række ejendomme på Gilmosevej herunder Tårnborg-spejderne, som kommunen var forpligtet til at genhuse.
Spejderne blev genhuset på et areal ved Produktionsskole, hvor skolen havde en råhal til opbavaring af maskiner m.v.. Den eksisterende råhal blev revet ned, og der er blevet bygget en nyt uisoleret hal til Produktionsskolen.


Der var i anlægssummen afsat et beløb til uforudsete udgifter samt ekstern rådgivning i udførelsesfasen.


Indeholdt i anlægsregnskabet er der også en erstatning på kr. 9.250.000 fra TrygGaranti, som har stillet garanti for Davidsen Partneres opfyldelse af kontrakten med Herning Kommune om opførelse af Tjørring ny skole og daginstitution i henhold til de sædvanlige regler herom.

Udbetalingen sker i forbindelse med skift af totalentreprenør fra Davidsen Partnere til JFP, da Davidsen Partnere gik konkurs.


Derudover er der også en indtægt på kr. 934.800 vedr. salget af Digevej 17 i Tjørring.


Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]


Mindreforbruget på udgiftssiden kan bl.a. henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret, et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.


Merindtægten på indtægtssiden kan henføres til en erstatningspræmie vedr. skade på elevator. Tilsvarende beløb er med på udgiftessiden.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

31. Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Knud Jensen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 24. august og den 12. oktober 2010 vedr. Midtbyanalysen, sted nr. 301058, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfatter en række bygningsmæssige ændringer på 6 skoler i midtbyen som nedenfor:

 

Brændgårdskolen:

Der er isat lyddøre mellem klasselokaler for at skaffe flere lokaler.

Dette medførte også behov for flytning af kabler og malerarbejde.

 

Hammerum skole: 

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 4 klasselokaler, heraf 1 lokale til natur- og teknik. 
Den eksisterende gang mod vest er forlænget med en glasgang langs gymnastiksalens nuværende østfacade.

 

Herningsholmskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet tilbygning af musik- og håndarbejdslokaler med tilhørende birum, jvf. rumprogrammet.
I forbindelse med byggeriet blev der etableret det antal p-pladser, som er fastlagt i henhold til lokalplanen for området.  

 

Skolen på Sønderager:

Der er i forbindelse med, at UngHerning og Holmen er flyttet til skolen, blevet lavet mindre ændringer. Blandt andet er et klasselokale blevet delt, og der er lavet et lille køkken. Der er også lavet et køkken i pavillonen til Holmen.

Derudover er der installeret adgangskontrol til kontoret.

 

Vestervangskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 6 klasselokaler samt lokaler til SFO for specialklasserne. Dette er sket ved at ombygge den sydlige fløj af den gamle hovedbygning.

Ombygningen har medføret flytning af bl.a. det eksisterende bogdepot.

 

Åmoseskolen/Holtbjergskolen:

Der har i forbindelse med, at eleverne fra Simmelkær afdelingen flyttede til Åmoseskolen på Holtbjergskolen, været behov for flere tilpasninger; Blandt andet at afdække en kældernedgang, installere en personlift og lofthejseanordning, div. malerarbejde samt indkøb af et skur til legegården.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.  
 
 
 
 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

32. Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 31. januar 2012 samt tillægsbevilling af 6. marts 2012 vedr. Strukturanalysen, sted nr. 510098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab. Den samlede anlægsbevilling udgør 5.655.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende besluttet den 19. marts 2012, at der ved regnskabsaflæggelsen skal foreligge individuelle anlægsregnskaber. På denne baggrund er bevillingen efterfølgende administrativt opdelt på de enkelte delprojekter med henblik på den løbende økonomiopfølgning og aflæggelse af delregnskaber inden for den samlede anlægsbevilling.

 

Anlægsarbejdet har omfatter tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten i 8 daginstitutioner som nedenfor:

 

Børnehaven Solsikken i Sdr. Felding, sted nr. 510098 01:

Der er lavet en tilbygning på 155 kvm. i tilknytning til det eksisterende byggeri samt ændret i den nuværende indretning, så tilbygningen sammen med den eksisterende bygning tilgodeser de behov, der skulle dækkes.

Anslået budget  2.950.000 kr. - forbrug 3.071.767 kr.

Det anslåede budget var meget stramt, og der blev skåret i projektet. For at opnå et tilfredstillende resultat blev tilbygningen dyrere end oprindeligt forventet. 

 

Vibereden i Sunds, sted nr. 510098 02:

Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:
Badeværelse:
- Hæve-/sænkepuslebord med vask samt nogle små skabe til børnenes ting.
Køkken:
- Vaskemaskine og tørretumbler flyttet fra køkkenet til det eksisterende hobbyrum på grund af hygiejneregler i køkkener for vuggestuebørn.
- Der er indsat 2 stk. underskabe i stedet for vaskemaskine og tørretumbler.
- Der er monteret en ekstra vask i bordpladen.
- Det eksisterende køle-/svaleskab er erstattet med et køleskab med ren køl.
Hobbyrum:
- Vaskemaskine og tørretumbler installeret og koblet til vand og afløb.
Ude:
- Opført et kryberum.

Anslået budget 188.500 kr. - forbrug 188.500 kr.

 

Daginstitutionen Tusindfryd, Vildbjerg sted nr. 510098 03:
Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.
Der er foretaget såvel bygnings- og installationsmæssige ændringer og tilpasninger.
Derudover er der opført en krybberumsbygning.
Af ændringer kan nævnes: Depot er lavet om til garderoberum, og handicaprum er ændret til puslerum. I grupperum installeret ventilationsanlæg, legerum er ombygget til toiletrum.

Anslået budget  316.000 kr. - forbrug 305.293 kr.

 

Vinding Børnehave, Sørvad, sted nr. 510098 04:

Der er lavet en tilbygning på 90 kvm., som binder to eksisterende bygninger sammen, da den løsning bedst tilgodeser såvel pasnings- som pædagogiske behov.

Derudover er institutionens gasfyr udskiftet, da det gamle var underdimensioneret og ikke havde kapacitet til at forsyne tilbygningen.

Anslået budget 1.790.000 kr. - forbrug 1.721.034 kr.

Delprojektet er blevet billigere end oprindeligt forventet på grund af en god licitiation.

 

Regnbuen, Hodsager, sted nr. 510098 05:

Anlægsarbejdet har omfattet:

- udvidelse af krybberum.
- flytning af hegnslåge.
- tilpasning af toiletter.

- indkøb af ekstra inventar.

Anslået budget  166.500 kr. - forbrug 139.085 kr.

 

Feldborg Børneunivers - afdeling Kålormen, sted nr. 510098 06:
Der er indkøbt ekstra inventar såsom krybber, krybbestiger, madrasser, dyner, barnevognsseler, el-puslebord og høje stole.

Anslået budget  37.500 kr. - forbrug 37.500 kr.

 

Holtbjerg Fritidscenter, sted nr. 510098 07:

Der er udvidet med 18 vuggestuepladser.
Anlægsarbejdet har omfattet:

- opførsel af krybberum/barnevognsrum.

- reetablering af badeværelse med bl.a. hæve-/sænkepuslebord.

- indkøb af ekstra inventar såsom barnevogne, krybber, høje stole og legetøj.

Anslået budget  165.000 kr. - forbrug 165.000 kr.

 

Skovmyren, Ilskov, sted nr. 510098 08:
Der er udvidet med 4 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:

- maling af stue og tilhørende legerum, hvor vuggestuen er etableret.

- omlægning af fliseareal med nye fliser.

- opsætning af tagrender.

- indkøb af legehus.

Anslået budget  41.500 kr. - forbrug 23.516 kr.

 

Anlægsregnskaberne ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Det samlede mindreforbrug tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller
mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

33. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering og ombygning af Lind Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301060 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 10.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægssum vedr. Lind skole - renovering og ombygning udgør kr. 18.000.000 i perioden 2014-2015.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering, om- og tilbygning på Lind skole, da klasseantallet er nu større end antal klasselokaler.

 

Skolens elevtilgang stiger markant samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn, der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 10.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning i 2014,

 

at beløbet på kr. 10.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

34. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering af SFO og reetablering af legeplads ved Aulum Byskole og SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.

 

Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301052 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 405.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum vedr. Aulum Byskole og SFO udgør kr. 810.000 i perioden 2014-2015.
Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af SFO'en samt reetablering af legeplads.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 405.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO,

 

at beløbet på kr. 405.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

35. Frigivelse af anlægsbevilling til tagkonstruktion på Brændgårdskolen

Sagsnr.: 82.07.00-P20-30-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tagkonstruktion på Brændgårdskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Brændgårdskolen - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301061 Brændgårdskolen - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.200.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Brændgårdskolen med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 3.200.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion,

 

at beløbet på kr. 3.200.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

36. Frigivelse af anlægsbvilling til tagkonstruktion på Kibæk skole

Sagsnr.: 82.07.00-P20-31-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbvilling til tagkonstruktion på Kibæk skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Kibæk skole - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301062 Kibæk skole - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.700.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk skole med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.

 

Arbejdet vil omhandle udskiftning af defekte eternitplader på en del af skolen.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.700.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion,
 
at beløbet på kr. 1.700.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

37. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Snejbjerg ny skole og hal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 35.322.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægsramme til Snejbjerg Ny Skole og hal udgør ca. 179 mio. kr. i perioden 2011-2015.

 

I anlægsbudgettet er endnu ikke indarbejdet:

 • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år. Indsamlingen forløber indtil videre som planlagt.

 • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning, i henhold til Byrådets beslutning af den 18. juni 2013. Der fremsendes særskilt sag herom, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny
skole og hal i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole og hal er påbegyndt i 2013. Byggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 35.322.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole for 2014,

 

at beløbet på kr. 35.322.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

38. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsjusteringer i 2014 i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.684.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 18.736.000 i perioden 2014-2017.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen såsom etablering af personale arbejdspladser på skolerne og etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

 

 

Det bemærkes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling, at det beløb, der søges frigivet er 25 % af den samlede afsatte sum. Det er i budgetforliget aftalt, at Børne- og Familieafdelingen i 2014 disponerer over puljens anvendelse. Der arbejdes aktuelt på en specifikation til fremlæggelse på førstkommende fagudvalgsmøde. Ændringerne skal være gennemført med virkning fra skoleårets start august 2014.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.684.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2014,

 

at beløbet på kr. 4.684.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

39. Byevent

Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Byevent

 

40. Salg af areal i Hammerum

Sagsnr.: 13.06.02-G10-2-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Salg af areal i Hammerum

 

41. Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

 

42. Begæring om overtagelse af ejendom efter princippet i planlovens § 48

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Begæring om overtagelse af ejendom efter princippet i planlovens § 48

 

43. Omorganisering af Herning Elite

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1201-11 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Omorganisering af Herning Elite

 

44. Byrådets Idrætslederpris 2014

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2014

 

45. Undersøgelse af fusionspotentiale

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Undersøgelse af fusionspotentiale