Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Ansøgning om tilskud til afholdelse af autismekonference i Herning

Sagsnr.: 24.05.00-S49-1-14 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Ansøgning om tilskud til afholdelse af autismekonference i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra World Autisme Organisation (WAO), der ønsker at placere en 3 dages konference i Herning, der involverer det lokale autisme samfund og WAO i 2016 eller 2017 på et tidspunkt endnu ikke fastsat.

 

WAO søger Herning Kommunes økonomiske støtte til gennemførelsen af initiativet.

Sagsfremstilling

World Autisme Organisationen (WAO) har henvendt sig til Herning Kommune med henblik på at opnå tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af en international konference af 3 dages varighed i Herning.

 

Det er WAO's praksis at afholde store kongresser med 4 års mellemrum. I 2014 vil kongressen blive afholdt i Kuwait. Paceringen i 2018 er endnu ikke fastlagt, men det er WAO's egen vurdering, at den alt andet lige vil blive placeret i en del af verden, hvor er der er behov for international støtte.
 
Udover de store kongresser afholdes arrangementer der, hvor den lokale autismeforening er villig til og i stand til at arbejde effektivt, og hvor der er faciliteter til rådighed, der kan bidrage til forståelse og udvikling af tjenester til andre områder i verden inden for autisme.
 
Det er WAO's vurdering, at en konference i Herning vil give Danmark - og i særdeleshed Herning - mulighed for at vise resten af verden, hvad der er opnået på autismeområdet.
 
Det er forventningen af deltagerne vil komme fra mange dele af verden. Dertil kommer at mange - forældre og andre i mindre priviligerede områder i verden - vil deltage via direkte transmission til internettet.

 

Det forventes, at der vil deltage i omegnen af 800 personer til konferencen.
 
WAO søger Herning Kommune om økonomisk støtte til gennemførelsen af konferencen i 2016 alternativt 2017.Der er ikke angivet et konkret beløb.

 

Herning Kommune har en styrkeposition inden for autismeområdet i Danmark - og har en organisation der kan understøtte gennemførelsen af konferencen.

Dertil kommer at Herning Kommunes erhvervsturismestrategi handler om at tiltrække flere internationale erhvervsturister til hhv. møder, kongresser og messer.
 
En konference, som denne, vil understøtte satsningen på såvel autisme- som erhvervsturismeområdet og give Herning Kommune mulighed for at brande sig internationalt.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der gives tilsagn om at støtte konference økonomisk med 200.000 kr.

Økonomi

200.000 kr. fra Serviceområde 20, Turisme- og oplevelsesprojekter

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives tilsagn om økonomisk støtte til afviklingen af en international konference i 2016/2017 i størrelsesordnen 200.000 kr.

 

at beløbet finansieres via Serviceområde 20, Administration, Turisme- og oplevelsesprojekter.

 

at Herning Kommune og den lokale autisme forening indgår aktivt i planlægningen af konferencen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.