Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

Sagsnr.: 20.03.00-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Byrådet afsatte i budget 2014 og overslagsårene 933.00 kr. i 2014 til indkøb og etablering af to øvecontainere. Disse midler søges hermed frigivet.

 

Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget den 20. januar kl. 8.30. Fagudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Herning Musikskole, Rytmisk Musik Herning og forvaltningen er på nuværende tidspunkt i proces vedr. indkøb af to øvecontainere. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.

 

Der skal indkøbes to øvecontainere: en på ca. 25 m2 (det er den der på sigt skal på rundtur til centerbyerne i kommunen) og en på ca. 50 m2 (den skal placeres permanent i Nørregade 7, hvor den bliver en integreret del af det nye gårdrum.

Containerne vil opfylde krav fra gældende lovgivning, både med hensyn til støj, handicapvenlighed, toiletforhold, miljø/opvarmning, arbejdsmiljø osv.

I tilbuddet indgår endvidere diverse tilslutninger (el, vand, afløb, varme).


Økonomi

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen af budgetønsket indhentet overslag på to containere svarende til ovenstående specifikationer, som også opfylder interessenternes ønsker. Overslaget er på 933.000 kr., og der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2014.

 

Driftsudgifter for øvecontainerne afholdes af Herning Musikskole og Rytmisk Musik Herning indenfor deres eksisterende budgetrammer.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 933.000 kr. til Serviceområde 15 Kultur, stednr. 363095, Øvecontainere,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb samme sted i 2014.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.