Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Fremtidig formandskab og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej"

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Fremtidig formandskab og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Nærværende sag omhandler fremtidig formandspost og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej".

Sagsfremstilling

Den politiske følgegruppe for industrien som karrierevej består, efter beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget af repræsentanter fra:

 

Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd).

 
For den samlede organisering og sammensætningen af den politiske følgegruppe, er der i sagsfremstillingen, lagt vægt på at sikre det brede ejerskab, både administrativt og politisk. Med udgangspunkt i det brede ejerskab anbefalede Direktionen
tilsvarende, at formanden for den politiske følgegruppe blev formanden for Børne og
Familieudvalget. Anbefalingen blev fulgt.
 
Med Kommunalvalget 2013, er der sket udskiftning på formandsposterne for hhv. Børn- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget, ligesom næstformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget er udskiftet.
 
I forbindelse med konstitueringen af de nye udvalg, er der overvejelser om, at den tidligere Børne- og Familieudvalgsformand fortsætter som formand for den politiske følgegruppe som repræsentant fra Økonomi og Erhvervsudvalget. Denne ændring, for at sikre kontinuitet, vil betyde en ændring i de principper, der blev lagt til grund for den nuværende sammensætning, som er båret af formandsfunktioner, og ikke enkeltpersoner. En ændring kan få betydning for det brede ejerskab.Indstilling

Borgmesteren indstiller

at den nuværende brede politiske sammensætning i den politiske følgegruppe bibeholdes og kontinuitetens sikres, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger Joan Hansen som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt samtidig formand for den politiske følgegruppe.  
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Joan Hansen udpeges som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsudvalget og samtidig formand for den politiske følgegruppe for "Industrien som karrierevej".